"Súfismus : dějiny islámské mystiky" Luboš Kropáček (Vyšehrad 2008)Dlouho očekávané dílo předního českého arabisty, autora řady čtenářsky i odborně úspěšných publikací o dějinách a kultuře islámských zemí, přináší ucelený pohled na téma mystiky v islámu: téma považované právě tak za bohaté a podnětné jako někdy za kontroverzní.

V šesti větších oddílech rozkrývá autor fenomén islámské mystiky v jeho dějinném, myšlenkovém i geografickém kontextu, předkládá portréty nejvýznačnějších postav súfismu a jejich názorů, zkoumá vývoj a rozdíly spirituality hlavních směrů či škol (tzv. „taríq“).

Závěrečné části se věnují islámské mystice v okrajových oblastech islámského světa (Číně, Indonésii, subsaharské Africe, Evropě), jakož i postavení a úloze súfismu v dnešním světě. Rámec knihy, kterou oživuje množství pramenných citací, je v podstatě chronologický, počíná se výkladem zrodu a dějin islámské mystiky i jejího zasazení v samotném islámu a vrcholí v dneškem, avšak jednotlivé oddíly usilují zároveň o systematické prozkoumání uvnitř daného tématu (velká témata, představy, činy velkých osobností, taríqy); autorův historicko-ideový popis největších taríq, které jsou závažnou součástí duchovního i politického života muslimského světa, je v češtině zřejmě prvním soustavnějším počinem tohoto druhu.

Prof. L. Kropáček ukazuje některá společná východiska a témata islámské mystiky a křesťanské spirituality (Ježíš, srdce, duše, světci…), jakož i jejich rozdílnosti. Upozorňuje na možné vlivy středověké islámské mystiky, jež byla často sama napájena z evropských (zvl. novoplatónských) zdrojů, na tehdejší evropský duchovní život a myšlení, a zabývá se rovněž evropským vnímáním súfismu, jak na úrovni akademické, tak ve sférách lidovějších.

Svazek je doplněn barevnou a černobílou přílohou, slovníčkem pojmů, soupisem literatury a obsáhlým rejstříkem.

(Text je převzat z přebalu knihy)


..................................
Název: Súfismus : dějiny islámské mystiky
autor: Luboš Kropáček
Vydavatelství: Praha, Vyšehrad
Rok vydání: 2008
Počet stran: 341 s.

..................................
obsahPřehled kapitol:I. Mystická tradice v islámu
Co je súfismus
Etymologická hra
Súfismus v evropském pohledu
Místo v islámu
Domácí a cizí zdroje
Kdo je súfí?
Snahy o typologické rozčlenění

II. Dějiny
Prameny a periodizace
Súfismus rané doby
Zlatý abbásovský věk
Systemizace
Suhrawardí a íránská teosofie
Hvězdný čas poezie
Ibn Arabí
Súfismus v Indii
Uspořádaná zbožnost taríq
Na prahu reforem

III. Velká témata a činy
Korán

Jedinost Boží (tawhíd)
Láska
Srdce
Ježíš
Duše a duch
Tělesnost, zdraví a eros
Zázraky súfíjských světců
Poezie
Architektura a výtvarné umění
Hudba a tanec

IV. Spiritualita a zvláštnosti významných taríq
Qádiríja
Naqšbandíja
Bektášíja
Chalwatíja
Mawlawíja
Tidžáníja
Aktivistické řády 19. století
Nové řády 20. století

V. Súfismus v periferních oblastech islámu
Čína
Indonésie
Subsaharská Afrika
Evropa

VI. Súfismus v moderním světě
Reformní islám útočí
Gellnerova teze na vahách
Nová společnost, ideje a působení
Súfismus na prahu 21. století.

Bibliografie.
Jmenný a věcný rejstřík.

Populární příspěvky z tohoto blogu

THE ARTIST IS PUTRESCENT [Rotten] - A Critique of Marina Abramovic's art thrown as a leaflet during the performance @MoMA (New York City, 2012)

Muslimové debatují o multikulturalismu, školství a kultuře liberalismu (Dr Amina Shareef & Bhikhu Parekh @The Thinking Muslim)

"Islámské bankovnictví je oxymoron" Harris Irfan (@ The Islamic Thinking)

Ideologie v kultuře #3: Postmoderní kultura - zánik distance, nahodilost, sugesce, smrt kontemplativního umění