Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2012

"I Saw Ramallah" Mourid Barghouti (Bloomsbury Publishing PLC, 2005)

Obrázek
In 1966, the Palestine poet Mourid Barghouti, then 22, left home to return to university in Cairo. Then came the Six-Day War in Palestine and Barghouti, like many young Palestinians abroad, was denied entry into Palestine. 30 years later, with the Oslo Agreement, the Palestinian refugees and exiles may apply for the right to return and Barghouti was allowed back to his homeland.

"Aluminiová královna: Rusko-čečenská válka očima žen" Petra Procházková (LN, 2005)

Obrázek
Kniha novinářky Petry Procházkové zachycuje válečný konflikt v Čečensku skrze pohled šesti  žen, hlavních protagonistek této knihy, které se podělily o své zážitky a vyprávějí, jaké to je žít každodenně konflikt na Kavkaze. Rozhovory nepopisují jen hrůzu a těžkosti života ve válce, jak bychom předpokládali, ale rovněž jsou psychologickou sondou do našeho myšlení , myšlení, které se umí/musí přizpůsobit těžkým podmínkám v čase konfliktu.  Oběti války jsou tak samozřejmým produktem jakéhokoliv konfliktu, že nás už tento negativní aspekt nepřekvapuje, ale vždy jej u knih s touto tématikou očekáváme. Novou informací se pro nás může stát ztráta lidskosti, etiky a morálky pro získání alespoň těch nejzákladnějších potřeb k životu.

"Vývoj arabštiny" Petr Zemánek (Karolinum, 2007)

Obrázek
Předložená kniha se zabývá lingvistickým vývojem arabštiny, významného světového jazyka. Je více než pozoruhodné, že dodnes není zpracována žádná syntéza o chronologické linii vývoje arabštiny jako jazyka. přitom jde o významný jazyk, který sebou nese i velkou kulturu, zastupuje významnou literaturu a bezpochyby je jazykem světovým.

"Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny" Jaroslav Oliverius (Karolinum, 1998)

Obrázek
Tento studijní text představuje revidovanou a podstatně přepracovanou a rozšířenou verzi vysokoškolského  skripta Syntaktická cvičení z moderní spisovné arabštiny, která vydala roku 1976 Univerzita Karlova v Praze. 

QRN KRM: suratu´l-Baqara 2:45 / سورة البقرة

Obrázek
  al-Qur´an: suratu´l-Baqara 2:45 / سورة البقرة by MECCA AUDIO_Qur´an بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ 2:45 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ 2:45 And seek help through patience and prayer, and indeed, it is difficult except for the humbly submissive. 2:45 Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě! To věc je věru velmi obtížná, kromě pro pokorné. Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi Calligraphy by Tewfik Tewfik

Hajj.. A journey of purity | الحج .. رحلة نقاء by KMD Art

Filmed in Makkah over 5 days . Shot on the 5DmkII  Music by assem bunni By Almuhannad Alkadam KDM-Art

"Středověká filosofie: Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie" Alain De Libera (Oikoymenh, 2001)

Obrázek
Dějiny středověké filosofie se obvykle píší z hlediska západního křesťanství. Tento přístup má své důsledky. Stanovuje předmět zkoumání i příslušné problémy a oblasti, třídí, rozděluje, proškrtává a člení podle svých perspektiv, zájmů a tradic, vrhá to či ono v zapomínání, vtiskuje výsledkům své zaměření a své předpisy a také budí dojem, že středověké období bylo jednotné.

McCoy Tyner - Echoes Of A Friend, 1972 (Milstone Records)

Obrázek

Rasismus a česká media, analýza „Je trestné topit Roma?“

Obrázek
Minulý měsíc uplynulo devět let (24.9.1993) od tragické smrti Tibora Danihela, kterého, společně s jeho třemi kamarády stejného věku (18 let), zahnali neonacisté do řeky Otavy v Písku. Jemu jako jedinému se nepodařilo přeplavat na druhý břeh a utonul. Incident zpočátku nevyvolal velkou pozornost a media se ostýchala mluvit o rasově motivovaném trestném činu.  Soudu se v prosinci 1994 nepodařilo rasismus prokázat a dva z osmnácti neonacistů byli odsouzeni na rok podmíněně s dvouletým odkladem. Media, oproti dnešku, v celé kauze neměla tehdy velký vliv a více méně jen nekriticky podávala informace o průběhu vyšetřování. Zcela zásadní zlom nastal v polovině 90. let, kdy rodinu pozůstalých zastupoval anarchista Jakub Polák a advokát K. Kubíček. Ti jako jediní nahlíželi na činy, které způsobily smrt T. Danihela, jako na úmyslný, rasově motivovaný násilný čin. Téměř šest let po spáchání tohoto trestného činu uznal Vrchní soud tři obviněné vinnými z rasisticky motivované vraždy a po

"Středověká filozofie" Vasilij Vasiljevič Sokolov (Svoboda, 1988)

Obrázek
Kniha  V.V.Sokolova  Středověká filozofie přehledně seznámí čtenáře s učením i s životními osudy významných představitelů středověkého myšlení od období poznání antiky až po vrchol a rozklad scholastiky. Autor přitom sleduje a objasňuje nejen hlavní směry ve vývoji teologicko-filozofické problematiky této doby, ale upozorňuje také na řadu zásadních otázek, které byly v jejich rámci řešeny a měly přes svou převážně teologickou formu důležité místo v celkovém vývoji filozofie. Za postavami křesťanských teologů a náboženských teoretiků, jsou představeni i hlavní osobnosti islámské filozofie, včetně její historie. Autor se věnuje jménům Al-Kindí, Al-Fárábí nebo Ibn Rušd a Al-Ghazzálí a porovnává jednotlivé názory těchto postav z islámské historie. Tato monografie je ideální zdroj informací pro čtenáře českých překladů Al-Ghazzálího " Zachránce bloudícího " a " Výklenek světel " nebo Ibn Rušdovo " Rozhodné pojednání ". Pro úplné pochopení textu je dů

"Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost" Albert Hourani (NLN, 2010)

Obrázek
Kniha zachycuje historii arabsky mluvících zemí severní Afriky, Španělska a Blízkého východu od příchodu islámu v 7. století až po polovinu osmdesátých let století dvacátého. Kromě politického a ekonomického vývoje se autor věnuje hlavně společenským a duchovním změnám, takže se čtenář může seznámit s utvářením islámských doktrín i s jejich pozdějším přizpůsobením měnícím se podmínkám moderní doby. A lépe pak pochopí, co pro arabský svět znamenala převaha západní Evropy, proč vznikl arabský nacionalismus a kde jsou kořeny islámského fundamentalismu, který dnes ovlivňuje globální politiku. Na obálce použita malba „Poutníci do Mekky“ Léon Auguste Adolphe Belly 1861 a detail madridského rukopisu z 12. století (text vydavatel)

"SUNNA: PRAMEN ISLÁMSKÉHO PRÁVA" Petr Pelikán (UK, 1997)

Obrázek
Tato kniha by měla sloužit jako širší úvod do problematiky studia sunny a zároveň svou koncepcí překlenout rozdíl mezi orientalistickou literaturou o islámu a knihami muslimských autorů určenými nemuslimům. Mnozí západní badatelé, zvláště pokud čerpají ze druhé ruky, totiž při pohledu zvenčí nechápou nebo nedoceňují důležitost kořenů islámské právní tradice. Muslimové vstřebávají je od samého narození ze společnosti, v níž žijí, je naopak považují za něco tak známého a pro každého člověka samozřejmého, že obvykle ani dostatečně nevysvětlují základní pojmy, se kterými pracují. Zvolený způsob se proto snaží ukázat, jak se definují sami muslimové, ovšem formou pochopitelnou pro evropskou mentalitu.

"Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ" Daniel Goleman (Bantam Books, 1996)

Obrázek
Everyone knows that high IQ is no guarantee of success, happiness, or virtue, but until Emotional Intelligence, we could only guess why. Daniel Goleman's brilliant report from the frontiers of psychology and neuroscience offers startling new insight into our "two minds"—the rational and the emotional—and how they together shape our destiny. Through vivid examples, Goleman delineates the five crucial skills of emotional intelligence, and shows how they determine our success in relationships, work, and even our physical well-being. What emerges is an entirely new way to talk about being smart. The best news is that "emotional literacy" is not fixed early in life. Every parent, every teacher, every business leader, and everyone interested in a more civil society, has a stake in this compelling vision of human possibility.

"Emoční inteligence" Marc A. Pletzer (2009, GRADA)

Obrázek
Chtěli byste umět lépe "číst" druhé lidi? Výborně vycházet s kolegy, partnerem, přáteli i dětmi? S jistotou zvládat konflikty v práci i osobním životě? Emoční inteligence se na škole neučí, přesto je pro spokojený a úspěšný život velice důležitá. Tato knížka vám pomůže výrazně rozvinout emoční a pozorovací schopnosti. Dozvíte se, jak si uvědomovat sebe sama, jak zacházet se strachem a obavami, ale také jak navazovat kontakty a lépe komunikovat s ostatními. Odhalíte své silné a slabé stránky a dočtete se, jak s nimi nakládat. Konkrétní cvičení, řada příkladů a mnoho dalších informací vám pomůžou, abyste se snáze vypořádali s vlastními pocity i s projevy emocí ostatních a uměli o nich komunikovat. Natrénujte si právě ty schopnosti, které jsou nezbytné pro profesní úspěch a naplněný osobní život. Naučte se nakládat s dobrými i špatnými pocity. Rozvíjejte svoji osobní svobodu!

Bosnia 2012 in pictures

Obrázek

"Dvojí tvář islámské charity" Ondřej Beránek a Pavel Ťupek (CDK, 2008)

Obrázek
Povinné poskytování almužny je jedním z pěti pilířů islámu, který muslimům přikazuje, aby odevzdávali část svého zisku ve prospěch potřebných. Islámské charitativní organizace tímto způsobem ročně získávají nemalé prostředky, které jsou věnovány na užitečné humanitární, sociální, vzdělávací, zdravotnické a kulturní projekty.

"Kořeny" Alex Haley (Mladá fronta, 1981)

Obrázek
Obsáhlá epopej jednoho černošského rodu, která vzbudila tak mimořádný ohlas po svém vydání v USA a stala se podkladem k stejně úspěšnému televiznímu seriálu, sleduje osudy sedmi generací zamerikanizovaných černochů za dobu dvou staletí.  Začíná prvním z tohoto rodu, který, byt´ nedobrovolně, vstoupil na americkou půdu, mladých mužem jménem Kunta Kinte, který byl nedaleko své vesnice Juffure polapen lovci otroků, odvlečen za strastiplných podmínek na otrokářské lodi do Ameriky a strávil svůj život plantážích. Jemu věnuje autor největší část vyprávění a pak líčí životní osudy dalších pokolení, která se postupně domáhala jistých práv, a končí generací současnou.

"Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády" Věra Exnerová (Karolinum, 2008)

Obrázek
Tématem monografie je vývoj islámu za carského a sovětského režimu ve středoasijských státech. Jestliže carský režim islám spíše přehlížel, cílem ruských komunistů byla úplná asimilace Střední Asie do nového sovětského systému, včetně likvidace muslimských sociálních struktur jako rivalské mocenské základny. Kniha Věry Exnerové objasňuje, jakou roli hrál islám v místní společnosti po více než sto letech ruské nadvlády a jaký význam měl v chápání jednotlivců a jejich jednání v rámci vztahů v rodině a místní komunitě. Monografie nejen zasazuje současný vývoj v oblasti do historických souvislostí, ale přináší i nový metodologický přístup k dané problematice – dává do souvislostí politiku vůči islámu i společenské a hospodářské změny a jejich vliv na místní muslimskou komunitu. Autorka v současnosti působí jako vedoucí mise v Afghánistánu v rámci organizace Člověk v tísni.

"Vládcové vláhy" Jacques Roumain (Svoboda, 1950)

Obrázek
Hrdinou románu je haitský černoch Manuel. Žije na vesnici, která byla kdysi bohatá, jejíž půda se však nedostatkem vláhy proměnila v poušť. Podařilo se mu najít pramen. Aby mohl být pramen využit, je třeba odstranit spory mezi občany, organisovat práci všech. Manuel nepřítelem je svého rodu smrtelně raněn. Ale ani tu nezapomíná na prospěch celku a zapřísáhne matku i děvče, jež čeká jeho dítě, mlčením, smrt je vysvětlena nemocí. A teprve smrtí Manuelovou je sjednocen lid a vesnici nastávají lepší časy. Text NKP.cz ......................................... Název:   Vládcové vláhy Název franc. orig. "Gouverneurs de la Rosée" Autor: Jacques Roumain (1907-1944) přel. Miroslav Vlček Vydavatelství: Praha, Svoboda Rok: 1950 Počet stran: 173 .........................................

"Cesta bouře" Peter Abrahams (MF, 1956)

Obrázek
Román jihoafrického spisovatele, žijícího ve vyhnanství, je obrazem těžkého života obyvatel vesnice, zaplněné předsudky, jež zabraňují vyjádřit i prosté lidské vztahy. Na osudech dvou mladých lidí, vzdělaného barevného učitele a bílé dívky, vystihuje rozpory, jež nedovolují, aby lidé tmavší pleti milovali bílé. Proto musí jejich vzájemná láska skončit tragicky a místo štěstí a společné práce nalézají smrt, která je poučením pro boj za lidská práva. Text NKP.cz ......................................... Název: Cesta bouře Název angl. orig. "The path of thunder" Autor: Peter Abrahams (1919-2017) přel. Emanuela a Emanuel Tilschovi Vydavatelství: Praha, MF Rok: 1956 Počet stran: 270 .........................................

"Boj za svobodu: kapitoly z dějin černošského lidu" Herbert Aptheker (Rovnost, 1952)

Obrázek
Osm historických studií líčí boj amerických černochů za svobodu. Na základě bohatého pramenného materiálu ukazuje autor, že "hluboká touha po svobodě tvoří páteř dějin černošského lidu" a že svým úsilím o mír a bezpečí představuje černošský lid "pokrokovou sílu, jejíž význam pro Spojené státy nelze docenit". Úvodem se autor na základě historických fakt vypořádává s rasovou teorií amerického profesora U.B. Phillipse, podle níž jsou černoši "předurčeni svou rasou, aby byli ovládáni". Další kapitoly líčí, jak černošští uprchlíci partyzánsky bojovali v 17. - 19. století proti otrokářům, jak se černoši v 18. a 19. století vykupovali z otroctví, jak organisovali hnutí pro zrušení otroctví, jaký byl podíl černochů na vítězství Severu nad Jihem. Závěrečná studie líčí tragický osud černošského vůdce Charles Caldwella v 70. letech 19. století. Text NKP.cz ........................................... Název: Boj za svobodu: kapitoly z děj

"Africká cesta" Eslanda Goode Robesonová (Melantrich, 1949)

Obrázek
Vyprávění o cestách po Africe E. G. Robesonové, manželky slavného černošského zpěváka Paul Robesona, patří mezi ty knihy, které jsou zajímavé svým způsobem vyprávění a zachycením pohledu tehdejších generace afroameričanů v první polovině 20. století, než svou historickou hodnotou.  Název knihy se trochu tváři jako cestopis, autorka se ale zaměřila hlavně na život obyvatel afrického kontinentu a jejich politickému dění. Kniha byla vydána v 50. letech, tudíž je celý text psán v souladu s myšlením tehdejší doby. "Nový" komunistický režim překládal relativně mnoho knih afroamerických a afrických autorů, ale v textu nesledoval stejné cíle jako jejich autoři, ale spíše je využíval jako nástroj pro potvrzení svých kritik a obvinění vůči Spojeným státům americkým. Text NKP.cz ................................................... Název: Africká cesta Název angl. orig. "African Journey" Autor: Eslanda Goode Robesonová (1896-1965) Překl. Hana Budínová a Jar