Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2012

"Dějiny islámského světa ve 20. století" Reinhard Schulze (Atlantis, 2002)

Obrázek
Publikace profesora Reinharda Schulzeho (* 1953) Dějiny islámského světa ve 20. století je jedním z nejznámějších počinů v oblasti studia moderních a soudobých dějin islámu jako jedné z významných světových kultur. Profesor Schulze je přední německý arabista a islamolog, působící již řadu let na univerzitě ve švýcarském Bernu. Byl několikrát poradcem vlád Spolkové republiky Německo, působil jako analytik v OSN a různých institucích, které s islámskými zeměmi na nejrůznějších úrovních komunikují. Svým zaměřením patří mezi ty odborníky, kteří soustavně odbourávají eurocentrické a antiislámské postoje, jež jsou dnes i u nás tak běžné. Schulze ovšem zároveň nepodléhá laciné "politické korektnosti", jejíž stoupenci někdy vidí v Arabech a jiných vyznavačích islámu "povinně" spíše to pozitivní. Sází na věcnou a střízlivou interpretaci historických faktů a jejich souvislostí. Schulzeho monografie může spolehlivě posloužit specialistům v oboru historie, politologie či ori

Morocco In Pictures Pt. IV., Sunset on the Beach in Agadir / الغروب في شاطئ أغادير

Obrázek

Morocco In Pictures Pt. III., Casablanca, The Mosque of Hassan II. / مسجد الحسن الثاني‎

Obrázek

Morocco In Pictures Pt. II. "The City of Marrakesh"

Obrázek

Morocco In Pictures Pt. I. "The City of Al-Jadida"

Obrázek

"Konec tohoto světa: Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu" kol. autorů (Dingir, 2012)

Obrázek
Tato kolektivní monografie vznikla v rámci řešení grantového projektu GAČR Milenialismus v monoteistických náboženstvích: Jeho původ, současné podoby a společenská relevance. Autorský kolektiv ve složení David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský a Zdeněk Vojtíšek se v ní pokusili (v české religionistice poprvé) systematicky zmapovat problematiku milenialismu. Milenialismem se přitom rozumí očekávání zásadního dějinného zlomu, po němž nastane ideální společenská situace.Touto monografií by její autoři rádi vnesli téma milenialismu do současné české odborné diskuse a získali pro něj místo, odpovídající jeho společenské závažnosti a srovnatelné s jeho postavením ve společenskovědním bádání západních zemí.

"Bilingvismus a interkulturní komunikace" Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll (Portál, 2011)

Obrázek
Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků „řeči zaměřené na dítě" a popisuje detailně řečový vývoj bilingvních dětí. Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifikacích a zdůrazňuje jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítěte. 

"Výchova k toleranci a proti rasismu" ed. Tatjana Šišková (Portál, 2008)

Obrázek
Naši přední psychologové, sociologové, pedagogové, antropologové a další odborníci z oblasti sociálních věd připravili jeden z prvních konkrétních programů výchovy dětí a mládeže k toleranci a proti rasismu.  Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj. Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, výsledky výzkumu postojů mládeže základních a středních škol, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj. 

"Bilingvní rodina" Harding-Esch Edith, Riley Philip (Portál, 2008)

Obrázek
Příručka poskytuje informace všem rodičům, kteří vychovávají své děti v bilingvním prostředí. Pomůže jim uchopit všechny faktory, které bilingvní výchovu ovlivňují, a nabídne jim rozličná řešení problémů, s nimiž se bilingvní rodina potýká. Informace doplňuje množství případových studií. Závěrečná část knihy obsahuje abecedně řazený rejstřík hesel. Autoři vycházejí z vlastní zkušenosti rodičů vychovávajících své děti v bilingvním prostředí a zprostředkovávají i zkušenosti jiných bilingvních rodin, se kterými  při psaní knihy spolupracovali.  Kniha je určena nejen rodinám dětí, kteří vychovávají své děti v dvojjazyčném prostředí, ale i dalším zájemcům o multikulturní prostředí.

"Interkulturní psychologie" Jan Průcha (Portál, 2010)

Obrázek
Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak  teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů. (text vydavatel)

"Dětská řeč a komunikace" Jan Průcha (Portál, 2011)

Obrázek
Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto let, ani dnes není tento proces dokonale prozkoumán. Kniha objasňuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikační schopnosti u dětí na základě teorií a výzkumů vývojové psycholingvistiky. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími teoretickými a výzkumnými poznatky o tom, jak vzniká a vyvíjí se jazyková a komunikační schopnost u dětí od narození a během předškolního období. Publikace je určena především studentům psychologie, lingvistiky, pedagogiky, vysokoškolským pedagogům těchto oborů a také učitelkám mateřských škol.  

Oscar Niemeyer, a Brazilian architect (December 15, 1907 – December 5, 2012)

Obrázek

Rozhovor s Erazimem Kohákem a Robinem Ujfalušim na téma „odkaz Martina Luthera Kinga“ (listopad 2012)

Obrázek
Ačkoli se na českých pultech vyskytují knihy s tématikou dějin afroamerického hnutí velmi zřídka, letos vyšla ve vydavatelství SLON sbírka projevů a článků legendárního bojovníka za občanská práva Martina Luthera Kinga Jr., " Odkaz naděje ". Následující rozhovor se pokusí představit názory dvou hlavních iniciátorů, kteří u zrodu českého výboru stáli. Prvním z nich je známý český filosof a publicista Erazim Kohák, který 60. léta v USA zažil jako mladý profesor, a mohl tak být přímo v centru dění. Druhou postavou, která stojí za celým projektem, je Robin Ujfaluši, ředitel neziskové organizace INEX-SDA, která se zabývá mezikulturním vzděláváním a výchovou k aktivnímu občanství; jeho jméno si také můžete vybavit ve spojitosti s jeho první knihou " Jak se hraje fotbal v Africe (2007) ". Oba se dílem M. L. Kinga zabývají dlouhodobě a před dvěma lety se podíleli na mezioborovém sborníku sestaveném Markem Hrubcem " Martin Luther King proti nespravedlnosti " (

"Nosíme masku" Paul Laurence Dunbar

Obrázek
Paul Laurence Dunbar "Nosíme masku" (1896) Nosíme masku úšklebků a lží, skrývá, co máme pod tváří, tou přetvářkou si uplácíme svět, tisíce úsměvů dokážeme nabízet a zatím uvnitř duše krvácí.

"Muž z lidu" Chinua Achebe (Práce, 1979)

Obrázek
Nigerijský spisovatel Chinua Achebe (nar. 1930) je u nás znám celkem třemi romány včetně tohoto "Už nikdy klid" (Odeon, 1964) a "Svět se rozpadá" (BB Art, 2003). Mezi africkými prozaiky se vyznačuje neobyčejnou cílevědomostí a úspěšnou snahou zachytit skryté příčiny krizových jevů ve společenském životě. Dosud uveřejněné romány tvoří vlastně sérii obrazů z nových dějin Nigérie od konce 19. století, kdy byl dovršen britský koloniální zábor, až do druhé poloviny 60. let 20. století.

"Pravicový extremismus a radikalismus v ČR" Miroslav Mareš (Barrister & Principal, 2003)

Obrázek
Kniha důkladně rozebírá závažnou společenskou a politickou problematiku. Autor v publikaci nejprve vymezuje pojem pravicový extremismus a zasazuje jej do kontextu soudobého politologického výzkumu. Následně charakterizuje vývoj české ultrapravice do roku 1989. Hlavní část je věnována popisu a analýze pravicového extremismu a radikalismu v ČR v polistopadovém období. Čtenář se seznámí s vývojem a požadavky ultrapravicových politických stran (např. SPR-RSČ a Republikánů Miroslava Sládka či se složitou genezí od Radikální republikánské strany až po post-skinheadskou Pravou alternativu), zájmových skupin (Vlastenecké fronty, Národního frontu castistů, Národní aliance apod.), médií (Týdeníku Politika, vydavatelství Nové obzory apod.), subkultur (skinheadů, fotbalových chuligánů, nazi-punkerů či nacionálně socialistických black metalistů) i militantních a teroristických skupin (Bohemia Hammerskins, Blood & Honour, Národního odporu apod.). Vysvětleny budou soudobé diskuse o protiextremi

"The Poetry of John Henrik Clarke, Pt. III."

Obrázek
Then and Now When I was  a little boy, About half past three, All the world was a garden to me. Rain and other things from the sky Was the grace of God passing by... But now, I bow my head and sigh, As bombs fall and babies cry. In a world wreathed in wild confusion, I have lost every trace of my beautiful illusion.

D-Nice "A New York minute"

http://d-nice.com/

"Výběr z korespondence" Maimonides (Academia, 2010)

Obrázek
Z židovské arabštiny a hebrejštiny přeložili, k vydání připravili a úvodní studie napsali Daniel Boušek a Dita Rukriglová. Publikace je reprezentativním  výběrem jedenácti dopisů židovského rabína, lékaře a filozofa Mošeho ben Majmuna – Maimonida (1138 Córdoba – 1204 Fustat). 

"Maimonides – život a dílo" Joel L. Kraemer (Bergman, 2010)

Obrázek
Maimonides – život a dílo je první publikací, která českému čtenáři přináší ucelený pohled na život, dobu, prostředí a dílo Mošeho ben Majmona,  zvaného Maimonides, jedné z největších postav středověké filozofie. 

"Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu" Jiřina Šedinová a kol. (Academia, 2011)

Obrázek
Kolektivní studie se zabývá dějinami a myšlením Židů ve středověku a raném novověku. Zdánlivě protichůdné pojmy uvedené v podtitulu – „izolace“ a  zároveň „integrace“ – vystihují v kostce základní situaci Židů rozptýlených v diaspoře. Autoři přitom vycházejí z přesvědčení, že „dějiny Židů v  diaspoře vyžadují studium ne izolované, nýbrž nedílně související s obecnou historií“ (jak píše Jiřina Šedinová v úvodu). 

"Odkaz naděje : vybrané články a projevy" Martin Luther King, Jr. (SLON, 2012)

Obrázek
Kniha je prvním výborem z díla Martina Luthera Kinga jr. v češtině. Svým rozsahem a záběrem je to zároveň výbor reprezentativní. Obsahuje celkem dvacet textů různého rozsahu a formy – články, projevy, kázání, rozhovor. Nejstarší je článek Náš zápas z roku 1956, následují slavné i méně slavné texty z 50. a 60. let, jako Americký sen, Dopis z birminghamského vězení, Mám sen, rozsáhlé Interview pro časopis Playboy, projev Je čas prolomit ticho a další. Knihu po předmluvě Erazima Koháka uvozuje slavný Odkaz naděje – esej publikovaný až po Kingově smrti. Zakončuje ji Kingovo poslední kázání Vidím zaslíbenou zemi – pronesené 3. dubna 1968, tedy den předtím, než byl zavražděn. Výbor připravil Robin Ujfaluši, přeložili Vít Bezdíček, Pavel Černovský a Robin Ujfaluši.  (text vydavatel " SLON ") %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Název: "Odkaz naděje : vybrané články a projevy" Název originálu: "Testament of hope" by Coretta Scott King (Beacon Press, 1986) Autor

"Neviditelný (Invisible Man)" Ralph Ellison (Odeon, 1981)

Obrázek
Když v roce 1965 dvě stě vybraných amerických spisovatelů, kritiků a vydavatelů hodnotilo současnou literární produkci, označili za nejvýznamnější román vydaný v USA od konce druhé světové války Neviditelného z pera černošského autora Ralpha Ellisona. Vedle nesporných uměleckých hodnot je Ellisonův modelový příběh hledání identity a životního smyslu pozoruhodný i tím, jak s nečekanou jasnozřivostí předznamenal bouřlivý a složitý vývoj rasové otázky v USA posledních tří desetiletí. 

"I Saw Ramallah" Mourid Barghouti (Bloomsbury Publishing PLC, 2005)

Obrázek
In 1966, the Palestine poet Mourid Barghouti, then 22, left home to return to university in Cairo. Then came the Six-Day War in Palestine and Barghouti, like many young Palestinians abroad, was denied entry into Palestine. 30 years later, with the Oslo Agreement, the Palestinian refugees and exiles may apply for the right to return and Barghouti was allowed back to his homeland.

"Aluminiová královna: Rusko-čečenská válka očima žen" Petra Procházková (LN, 2005)

Obrázek
Kniha novinářky Petry Procházkové zachycuje válečný konflikt v Čečensku skrze pohled šesti  žen, hlavních protagonistek této knihy, které se podělily o své zážitky a vyprávějí, jaké to je žít každodenně konflikt na Kavkaze. Rozhovory nepopisují jen hrůzu a těžkosti života ve válce, jak bychom předpokládali, ale rovněž jsou psychologickou sondou do našeho myšlení , myšlení, které se umí/musí přizpůsobit těžkým podmínkám v čase konfliktu.  Oběti války jsou tak samozřejmým produktem jakéhokoliv konfliktu, že nás už tento negativní aspekt nepřekvapuje, ale vždy jej u knih s touto tématikou očekáváme. Novou informací se pro nás může stát ztráta lidskosti, etiky a morálky pro získání alespoň těch nejzákladnějších potřeb k životu.

"Vývoj arabštiny" Petr Zemánek (Karolinum, 2007)

Obrázek
Předložená kniha se zabývá lingvistickým vývojem arabštiny, významného světového jazyka. Je více než pozoruhodné, že dodnes není zpracována žádná syntéza o chronologické linii vývoje arabštiny jako jazyka. přitom jde o významný jazyk, který sebou nese i velkou kulturu, zastupuje významnou literaturu a bezpochyby je jazykem světovým.

"Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny" Jaroslav Oliverius (Karolinum, 1998)

Obrázek
Tento studijní text představuje revidovanou a podstatně přepracovanou a rozšířenou verzi vysokoškolského  skripta Syntaktická cvičení z moderní spisovné arabštiny, která vydala roku 1976 Univerzita Karlova v Praze. 

QRN KRM: suratu´l-Baqara 2:45 / سورة البقرة

Obrázek
  al-Qur´an: suratu´l-Baqara 2:45 / سورة البقرة by MECCA AUDIO_Qur´an بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ 2:45 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ 2:45 And seek help through patience and prayer, and indeed, it is difficult except for the humbly submissive. 2:45 Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě! To věc je věru velmi obtížná, kromě pro pokorné. Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi Calligraphy by Tewfik Tewfik

Hajj.. A journey of purity | الحج .. رحلة نقاء by KMD Art

Filmed in Makkah over 5 days . Shot on the 5DmkII  Music by assem bunni By Almuhannad Alkadam KDM-Art

"Středověká filosofie: Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie" Alain De Libera (Oikoymenh, 2001)

Obrázek
Dějiny středověké filosofie se obvykle píší z hlediska západního křesťanství. Tento přístup má své důsledky. Stanovuje předmět zkoumání i příslušné problémy a oblasti, třídí, rozděluje, proškrtává a člení podle svých perspektiv, zájmů a tradic, vrhá to či ono v zapomínání, vtiskuje výsledkům své zaměření a své předpisy a také budí dojem, že středověké období bylo jednotné.

McCoy Tyner - Echoes Of A Friend, 1972 (Milstone Records)

Obrázek

Rasismus a česká media, analýza „Je trestné topit Roma?“

Obrázek
Minulý měsíc uplynulo devět let (24.9.1993) od tragické smrti Tibora Danihela, kterého, společně s jeho třemi kamarády stejného věku (18 let), zahnali neonacisté do řeky Otavy v Písku. Jemu jako jedinému se nepodařilo přeplavat na druhý břeh a utonul. Incident zpočátku nevyvolal velkou pozornost a media se ostýchala mluvit o rasově motivovaném trestném činu.  Soudu se v prosinci 1994 nepodařilo rasismus prokázat a dva z osmnácti neonacistů byli odsouzeni na rok podmíněně s dvouletým odkladem. Media, oproti dnešku, v celé kauze neměla tehdy velký vliv a více méně jen nekriticky podávala informace o průběhu vyšetřování. Zcela zásadní zlom nastal v polovině 90. let, kdy rodinu pozůstalých zastupoval anarchista Jakub Polák a advokát K. Kubíček. Ti jako jediní nahlíželi na činy, které způsobily smrt T. Danihela, jako na úmyslný, rasově motivovaný násilný čin. Téměř šest let po spáchání tohoto trestného činu uznal Vrchní soud tři obviněné vinnými z rasisticky motivované vraždy a po

"Středověká filozofie" Vasilij Vasiljevič Sokolov (Svoboda, 1988)

Obrázek
Kniha  V.V.Sokolova  Středověká filozofie přehledně seznámí čtenáře s učením i s životními osudy významných představitelů středověkého myšlení od období poznání antiky až po vrchol a rozklad scholastiky. Autor přitom sleduje a objasňuje nejen hlavní směry ve vývoji teologicko-filozofické problematiky této doby, ale upozorňuje také na řadu zásadních otázek, které byly v jejich rámci řešeny a měly přes svou převážně teologickou formu důležité místo v celkovém vývoji filozofie. Za postavami křesťanských teologů a náboženských teoretiků, jsou představeni i hlavní osobnosti islámské filozofie, včetně její historie. Autor se věnuje jménům Al-Kindí, Al-Fárábí nebo Ibn Rušd a Al-Ghazzálí a porovnává jednotlivé názory těchto postav z islámské historie. Tato monografie je ideální zdroj informací pro čtenáře českých překladů Al-Ghazzálího " Zachránce bloudícího " a " Výklenek světel " nebo Ibn Rušdovo " Rozhodné pojednání ". Pro úplné pochopení textu je dů

"Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost" Albert Hourani (NLN, 2010)

Obrázek
Kniha zachycuje historii arabsky mluvících zemí severní Afriky, Španělska a Blízkého východu od příchodu islámu v 7. století až po polovinu osmdesátých let století dvacátého. Kromě politického a ekonomického vývoje se autor věnuje hlavně společenským a duchovním změnám, takže se čtenář může seznámit s utvářením islámských doktrín i s jejich pozdějším přizpůsobením měnícím se podmínkám moderní doby. A lépe pak pochopí, co pro arabský svět znamenala převaha západní Evropy, proč vznikl arabský nacionalismus a kde jsou kořeny islámského fundamentalismu, který dnes ovlivňuje globální politiku. Na obálce použita malba „Poutníci do Mekky“ Léon Auguste Adolphe Belly 1861 a detail madridského rukopisu z 12. století (text vydavatel)

"SUNNA: PRAMEN ISLÁMSKÉHO PRÁVA" Petr Pelikán (UK, 1997)

Obrázek
Tato kniha by měla sloužit jako širší úvod do problematiky studia sunny a zároveň svou koncepcí překlenout rozdíl mezi orientalistickou literaturou o islámu a knihami muslimských autorů určenými nemuslimům. Mnozí západní badatelé, zvláště pokud čerpají ze druhé ruky, totiž při pohledu zvenčí nechápou nebo nedoceňují důležitost kořenů islámské právní tradice. Muslimové vstřebávají je od samého narození ze společnosti, v níž žijí, je naopak považují za něco tak známého a pro každého člověka samozřejmého, že obvykle ani dostatečně nevysvětlují základní pojmy, se kterými pracují. Zvolený způsob se proto snaží ukázat, jak se definují sami muslimové, ovšem formou pochopitelnou pro evropskou mentalitu.

"Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ" Daniel Goleman (Bantam Books, 1996)

Obrázek
Everyone knows that high IQ is no guarantee of success, happiness, or virtue, but until Emotional Intelligence, we could only guess why. Daniel Goleman's brilliant report from the frontiers of psychology and neuroscience offers startling new insight into our "two minds"—the rational and the emotional—and how they together shape our destiny. Through vivid examples, Goleman delineates the five crucial skills of emotional intelligence, and shows how they determine our success in relationships, work, and even our physical well-being. What emerges is an entirely new way to talk about being smart. The best news is that "emotional literacy" is not fixed early in life. Every parent, every teacher, every business leader, and everyone interested in a more civil society, has a stake in this compelling vision of human possibility.

"Emoční inteligence" Marc A. Pletzer (2009, GRADA)

Obrázek
Chtěli byste umět lépe "číst" druhé lidi? Výborně vycházet s kolegy, partnerem, přáteli i dětmi? S jistotou zvládat konflikty v práci i osobním životě? Emoční inteligence se na škole neučí, přesto je pro spokojený a úspěšný život velice důležitá. Tato knížka vám pomůže výrazně rozvinout emoční a pozorovací schopnosti. Dozvíte se, jak si uvědomovat sebe sama, jak zacházet se strachem a obavami, ale také jak navazovat kontakty a lépe komunikovat s ostatními. Odhalíte své silné a slabé stránky a dočtete se, jak s nimi nakládat. Konkrétní cvičení, řada příkladů a mnoho dalších informací vám pomůžou, abyste se snáze vypořádali s vlastními pocity i s projevy emocí ostatních a uměli o nich komunikovat. Natrénujte si právě ty schopnosti, které jsou nezbytné pro profesní úspěch a naplněný osobní život. Naučte se nakládat s dobrými i špatnými pocity. Rozvíjejte svoji osobní svobodu!

Bosnia 2012 in pictures

Obrázek

"Dvojí tvář islámské charity" Ondřej Beránek a Pavel Ťupek (CDK, 2008)

Obrázek
Povinné poskytování almužny je jedním z pěti pilířů islámu, který muslimům přikazuje, aby odevzdávali část svého zisku ve prospěch potřebných. Islámské charitativní organizace tímto způsobem ročně získávají nemalé prostředky, které jsou věnovány na užitečné humanitární, sociální, vzdělávací, zdravotnické a kulturní projekty.

"Kořeny" Alex Haley (Mladá fronta, 1981)

Obrázek
Obsáhlá epopej jednoho černošského rodu, která vzbudila tak mimořádný ohlas po svém vydání v USA a stala se podkladem k stejně úspěšnému televiznímu seriálu, sleduje osudy sedmi generací zamerikanizovaných černochů za dobu dvou staletí.  Začíná prvním z tohoto rodu, který, byt´ nedobrovolně, vstoupil na americkou půdu, mladých mužem jménem Kunta Kinte, který byl nedaleko své vesnice Juffure polapen lovci otroků, odvlečen za strastiplných podmínek na otrokářské lodi do Ameriky a strávil svůj život plantážích. Jemu věnuje autor největší část vyprávění a pak líčí životní osudy dalších pokolení, která se postupně domáhala jistých práv, a končí generací současnou.

"Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády" Věra Exnerová (Karolinum, 2008)

Obrázek
Tématem monografie je vývoj islámu za carského a sovětského režimu ve středoasijských státech. Jestliže carský režim islám spíše přehlížel, cílem ruských komunistů byla úplná asimilace Střední Asie do nového sovětského systému, včetně likvidace muslimských sociálních struktur jako rivalské mocenské základny. Kniha Věry Exnerové objasňuje, jakou roli hrál islám v místní společnosti po více než sto letech ruské nadvlády a jaký význam měl v chápání jednotlivců a jejich jednání v rámci vztahů v rodině a místní komunitě. Monografie nejen zasazuje současný vývoj v oblasti do historických souvislostí, ale přináší i nový metodologický přístup k dané problematice – dává do souvislostí politiku vůči islámu i společenské a hospodářské změny a jejich vliv na místní muslimskou komunitu. Autorka v současnosti působí jako vedoucí mise v Afghánistánu v rámci organizace Člověk v tísni.

"Vládcové vláhy" Jacques Roumain (Svoboda, 1950)

Obrázek
Hrdinou románu je haitský černoch Manuel. Žije na vesnici, která byla kdysi bohatá, jejíž půda se však nedostatkem vláhy proměnila v poušť. Podařilo se mu najít pramen. Aby mohl být pramen využit, je třeba odstranit spory mezi občany, organisovat práci všech. Manuel nepřítelem je svého rodu smrtelně raněn. Ale ani tu nezapomíná na prospěch celku a zapřísáhne matku i děvče, jež čeká jeho dítě, mlčením, smrt je vysvětlena nemocí. A teprve smrtí Manuelovou je sjednocen lid a vesnici nastávají lepší časy. Text NKP.cz ......................................... Název:   Vládcové vláhy Název franc. orig. "Gouverneurs de la Rosée" Autor: Jacques Roumain (1907-1944) přel. Miroslav Vlček Vydavatelství: Praha, Svoboda Rok: 1950 Počet stran: 173 .........................................

"Cesta bouře" Peter Abrahams (MF, 1956)

Obrázek
Román jihoafrického spisovatele, žijícího ve vyhnanství, je obrazem těžkého života obyvatel vesnice, zaplněné předsudky, jež zabraňují vyjádřit i prosté lidské vztahy. Na osudech dvou mladých lidí, vzdělaného barevného učitele a bílé dívky, vystihuje rozpory, jež nedovolují, aby lidé tmavší pleti milovali bílé. Proto musí jejich vzájemná láska skončit tragicky a místo štěstí a společné práce nalézají smrt, která je poučením pro boj za lidská práva. Text NKP.cz ......................................... Název: Cesta bouře Název angl. orig. "The path of thunder" Autor: Peter Abrahams (1919-2017) přel. Emanuela a Emanuel Tilschovi Vydavatelství: Praha, MF Rok: 1956 Počet stran: 270 .........................................