Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2012

"Dějiny islámského světa ve 20. století" Reinhard Schulze (Atlantis, 2002)

Obrázek
Publikace profesora Reinharda Schulzeho (* 1953) Dějiny islámského světa ve 20. století je jedním z nejznámějších počinů v oblasti studia moderních a soudobých dějin islámu jako jedné z významných světových kultur. Profesor Schulze je přední německý arabista a islamolog, působící již řadu let na univerzitě ve švýcarském Bernu. Byl několikrát poradcem vlád Spolkové republiky Německo, působil jako analytik v OSN a různých institucích, které s islámskými zeměmi na nejrůznějších úrovních komunikují. Svým zaměřením patří mezi ty odborníky, kteří soustavně odbourávají eurocentrické a antiislámské postoje, jež jsou dnes i u nás tak běžné. Schulze ovšem zároveň nepodléhá laciné "politické korektnosti", jejíž stoupenci někdy vidí v Arabech a jiných vyznavačích islámu "povinně" spíše to pozitivní. Sází na věcnou a střízlivou interpretaci historických faktů a jejich souvislostí. Schulzeho monografie může spolehlivě posloužit specialistům v oboru historie, politologie či ori

Morocco In Pictures Pt. IV., Sunset on the Beach in Agadir / الغروب في شاطئ أغادير

Obrázek

Morocco In Pictures Pt. III., Casablanca, The Mosque of Hassan II. / مسجد الحسن الثاني‎

Obrázek

Morocco In Pictures Pt. II. "The City of Marrakesh"

Obrázek

Morocco In Pictures Pt. I. "The City of Al-Jadida"

Obrázek

"Konec tohoto světa: Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu" kol. autorů (Dingir, 2012)

Obrázek
Tato kolektivní monografie vznikla v rámci řešení grantového projektu GAČR Milenialismus v monoteistických náboženstvích: Jeho původ, současné podoby a společenská relevance. Autorský kolektiv ve složení David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský a Zdeněk Vojtíšek se v ní pokusili (v české religionistice poprvé) systematicky zmapovat problematiku milenialismu. Milenialismem se přitom rozumí očekávání zásadního dějinného zlomu, po němž nastane ideální společenská situace.Touto monografií by její autoři rádi vnesli téma milenialismu do současné české odborné diskuse a získali pro něj místo, odpovídající jeho společenské závažnosti a srovnatelné s jeho postavením ve společenskovědním bádání západních zemí.

"Bilingvismus a interkulturní komunikace" Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll (Portál, 2011)

Obrázek
Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků „řeči zaměřené na dítě" a popisuje detailně řečový vývoj bilingvních dětí. Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifikacích a zdůrazňuje jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítěte. 

"Výchova k toleranci a proti rasismu" ed. Tatjana Šišková (Portál, 2008)

Obrázek
Naši přední psychologové, sociologové, pedagogové, antropologové a další odborníci z oblasti sociálních věd připravili jeden z prvních konkrétních programů výchovy dětí a mládeže k toleranci a proti rasismu.  Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj. Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, výsledky výzkumu postojů mládeže základních a středních škol, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj. 

"Bilingvní rodina" Harding-Esch Edith, Riley Philip (Portál, 2008)

Obrázek
Příručka poskytuje informace všem rodičům, kteří vychovávají své děti v bilingvním prostředí. Pomůže jim uchopit všechny faktory, které bilingvní výchovu ovlivňují, a nabídne jim rozličná řešení problémů, s nimiž se bilingvní rodina potýká. Informace doplňuje množství případových studií. Závěrečná část knihy obsahuje abecedně řazený rejstřík hesel. Autoři vycházejí z vlastní zkušenosti rodičů vychovávajících své děti v bilingvním prostředí a zprostředkovávají i zkušenosti jiných bilingvních rodin, se kterými  při psaní knihy spolupracovali.  Kniha je určena nejen rodinám dětí, kteří vychovávají své děti v dvojjazyčném prostředí, ale i dalším zájemcům o multikulturní prostředí.

"Interkulturní psychologie" Jan Průcha (Portál, 2010)

Obrázek
Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak  teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů. (text vydavatel)

"Dětská řeč a komunikace" Jan Průcha (Portál, 2011)

Obrázek
Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto let, ani dnes není tento proces dokonale prozkoumán. Kniha objasňuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikační schopnosti u dětí na základě teorií a výzkumů vývojové psycholingvistiky. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími teoretickými a výzkumnými poznatky o tom, jak vzniká a vyvíjí se jazyková a komunikační schopnost u dětí od narození a během předškolního období. Publikace je určena především studentům psychologie, lingvistiky, pedagogiky, vysokoškolským pedagogům těchto oborů a také učitelkám mateřských škol.  

Oscar Niemeyer, a Brazilian architect (December 15, 1907 – December 5, 2012)

Obrázek

Rozhovor s Erazimem Kohákem a Robinem Ujfalušim na téma „odkaz Martina Luthera Kinga“ (listopad 2012)

Obrázek
Ačkoli se na českých pultech vyskytují knihy s tématikou dějin afroamerického hnutí velmi zřídka, letos vyšla ve vydavatelství SLON sbírka projevů a článků legendárního bojovníka za občanská práva Martina Luthera Kinga Jr., " Odkaz naděje ". Následující rozhovor se pokusí představit názory dvou hlavních iniciátorů, kteří u zrodu českého výboru stáli. Prvním z nich je známý český filosof a publicista Erazim Kohák, který 60. léta v USA zažil jako mladý profesor, a mohl tak být přímo v centru dění. Druhou postavou, která stojí za celým projektem, je Robin Ujfaluši, ředitel neziskové organizace INEX-SDA, která se zabývá mezikulturním vzděláváním a výchovou k aktivnímu občanství; jeho jméno si také můžete vybavit ve spojitosti s jeho první knihou " Jak se hraje fotbal v Africe (2007) ". Oba se dílem M. L. Kinga zabývají dlouhodobě a před dvěma lety se podíleli na mezioborovém sborníku sestaveném Markem Hrubcem " Martin Luther King proti nespravedlnosti " (

"Nosíme masku" Paul Laurence Dunbar

Obrázek
Paul Laurence Dunbar "Nosíme masku" (1896) Nosíme masku úšklebků a lží, skrývá, co máme pod tváří, tou přetvářkou si uplácíme svět, tisíce úsměvů dokážeme nabízet a zatím uvnitř duše krvácí.