Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2012

"No-Sell-Out speech" Malcolm X

Obrázek
  "No flim-flam, No compromise, No sell out, No controlled show" Malcolm X, speech at Harlem Unity Rally 08/10/1963  

R.I.P. Jakub Polák (1.9.1952 - 25.9.2012)

Obrázek
Jakub Polák (1.9.1952 - 25.9.2012) - Významná postava českého anarchistického hnutí - Spolu se skupinou lidí z Československého anarchistického sdružení začal roku 1991 vydávat časopis A-Kontra, kde zůstal jako šéfredaktor až do své smrti. - Od roku 1996 vystupuje jako zmocněnec poškozených obětí útoků neonacistů v ČR.   Nejznámější z nich je kauza Tibora Danihela z Písku, kdy se podařilo případ dostat k Nejvyššímu soudu a překvalifikovat v neprospěch obžalovaných útočníků. - Jakub Polák je laureátem ceny Františka Kriegela za rok 2000

"Myšlenky moderních malířů" Miroslav Lamač (Odeon, 1968)

Obrázek
Od renesance uvažuje umělec stále intenzivněji o sobě, zamýšlí se na podstatou i smyslem své tvůrčí činnosti, snaží se postihnout její vnitřní logiku, definovat zákonitosti, které jej ovládají. své uvažování si umělec nenechává pro sebe, ale stále častěji je zaznamenává a publikuje nejrozmanitějším způsobem. 

"Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu" Milan Valach (Grimmus, 2009)

Obrázek
Autor zkoumá krizové jevy současné kapitalistické společnosti a jejich zdroje. Na základě rozboru klíčových historických událostí nachází překvapivou shodu mezi krutostí  evropského kolonialismu, podstatou kapitalismu a nacistickou a komunistickou totalitou. Polemizuje s pojetím totalitní společnosti u H. Arendtové, stejně jako s její kritikou u F. Lyotarda.  V základech všech  těchto historických jevů objevuje stejné  ideové a hodnotové stereotypy, jež ukazuje jako ideový a emocionální výraz mocenské hierarchie. K pochopení této skutečnosti je ovšem nutné  vyrovnat se s vlastní totalitní zkušeností.  Zvláštní pozornost proto věnuje české verzi komunistického režimu. Odhaluje jeho podstatu,  příčiny pádu i nečekanou souvislost s následujícím vývojem ke kapitalismu v naší zemi.  Ten a jej provázející konzumní kultura jsou  v knize představeny jako logické pokračování vývoje systému komunistického.  Avšak i analýza názorů dnešních odpůrců konzumní společnosti, především z řad environme

"Interkulturní dialog o lidských právech: Západní, islámské a konfuciánské perspektivy" Marek Hrubec (Filosofia, 2008)

Obrázek
Předkládaný sborník nenahlíží na téma lidských práv pouze z euroamerického hlediska, jak tomu obvykle bývá. Je mimořádným souborem studií autorů, kteří pocházejí z různých kultur a kteří analyzují lidská práva ze svých různorodých – západních, konfuciánských či islámských – stanovisek. 

"Nacionalismus" Ernest Gellner (CDK, 2003)

Obrázek
Kniha je shrnutím autorovy teorie nacionalismu jakožto aspektu modernity. Jeho dřívější práce na stejné téma pod názvem Národy a nacionalismus (původní vydání v angličtině 1983, český překlad ve dvou vydáních v 90. letech) zastarala tím, co vše se stalo od doby jejího vydání zejména ve střední a východní Evropě. Právě proto Ernest Gellner napsal novou knihu, která již reaguje na pád komunismu, válku v Jugoslávii i rozpad Sovětského svazu a Československa. Gellner také do Nacionalismu zapracoval svoje reakce na kritiku své teorie nacionalismu, která se objevila v řadě recenzí a nových zpracování tématu jinými autory.  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  Název: Nacionalismus Originál: Nationalism Autor: Ernest Gellner (1925 – 1995) Překlad: Novotná, Hana, Skalník, Pettr Vydavatelství: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury)  Rok vydání: 2003 Počet stran: 134 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

"Pojednání o politice" Nizámolmolk (Academia, 2011)

Obrázek
Spis Sijásat-náme (Pojednání o politice) z konce 11. století shrnuje názory a zkušenosti největšího seldžuckého vezíra chádži Nezámolmolka. Většina z padesáti kapitol, z nichž kniha sestává, objasňuje politické poměry, uspořádání vládních institucí, rozvrstvení společnosti a zvyky a mravy seldžucké doby. Autor se ve svém pojednání snažil podat návod na správnou vládu a vycházel při tom ze svých celoživotních zkušeností vezíra. Z hlediska způsobu výkladu se spis dělí do dvou částí. 

"Everyday Libyans Are Not Responsible for Christopher Stevens Death"

Obrázek
* pictures were taken by Rhiannon Smith

John Christopher Stevens (1960 - 2012) R.I.P.

Obrázek
John Christopher Stevens  (April 18, 1960 – September 11, 2012) - was an American diplomat and lawyer who served as the U.S. Ambassador to Libya  from June 2012 to September 2012. - From 1983 to 1985, he taught English as "a Peace Corps" volunteer in Morocco. - He was killed when the U.S. consulate was attacked in Benghazi, Libya,  on September 11, 2012.

Joe Zawinul R.I.P.

Obrázek
Joe Zawinul (July 7, 1932 – September 11, 2007)  - Austrian-American jazz keyboardist and composer  - co-founder the group Weather Report  - Played with Cannonball Adderley, Miles Davis  

Malcolm X (March 12, 1964)

Obrázek
"I do not pretend to be a divine man, but I do believe in divine guidance, divine power, and in the fulfillment of divine prophecy. I am not educated, nor am I an expert in any particular field - but I am sincere, and my sincerity is my credentials." Malcolm X, March 12, 1964 (After break with the Nation of Islam) *Photo: " Malcolm X: The Great Photographs "

"Středověká islámská a židovská filosofie" Egon Bondy (Vokno, 1995)

Obrázek
Islámská filosofie je daleko rozsáhlejším komplexem než je to, co se pod titulem „arabská filosofie“ objevuje běžně v evropských učebnicích dějin filosofie, které se stereotypně omezují na tři či čtyři postavy. Chceme-li však skutečně poznat, co tato „arabská filosofie“ přináší, musíme ji nutně ukázat v širším kontextu, v kontextu, v němž vyrůstala a který jí byl vlastní. Samostatná specializovaná filosofie, „falsafa“, byla i v islámském světě zřetelně oddělována od ostatního islámského myšlení, byla dokonce vždy chápána jako cosi cizího, a z mnoha hledisek také skutečně tímto čímsi cizím byla. Její existence je krátkodobá, ne o moc delší než dvě století, a její vliv na islámský duchovní život byl i v době jejího rozkvětu dost malý a později prakticky vůbec žádný. Daleko větší ohlas měla vlastně ve světě křesťanském, než v islámském. Kdybychom se tedy přidržovali jen islámské (arabsky psané) „falsafy“, nezískali bychom ani náhodou obraz o skutečném duchovním dění v islámu a o j

"Mohamed a nauka jeho" Dr. Miroslav Tyrš (Družstvo „Moravský legionář“, 1925)

Obrázek
Podobně jako překlad Koránu od Ignáce Veselého , patří i tento text do kategorie, která nám spíše podává informaci, jak se o islámu a muslimech psalo a nahlíželo na jejich náboženství, než na islám samotný.

"Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti: život a dílo zakladatele islamologie" Ondřej Beránek (CDK, 2010)

Obrázek
Souhrn dnešních znalostí o vývoji islámu nestojí ani zdaleka na takové úrovni, abychom mohli s klidem v duši přehlížet klíčové práce dřívějších generací. Tím méně, jedná-li se o práce zakladatele vědecké islamologie, maďarského žida Ignáce Goldzihera (1850-1921). Vědecká Evropa mu už za jeho života ležela u nohou - mohl se stát profesorem v Cambridgi, Oxfordu či Paříži. Muslimští učenci z celého Blízkého východu se k němu obraceli o radu. Goldziher se přesto rozhodl zůstat a vědecky „živořit" v Budapešti, a to i navzdory vzmáhající se vlně antisemitismu. Kniha arabisty a islamologa Ondřeje Beránka přináší informace z Goldziherova nevšedního života zpracované na základě jeho deníků, korespondence a vzpomínek jeho studentů a kolegů a obsahuje také pojednání o jeho vědecké tvorbě. V příloze jsou vůbec poprvé v češtině představeny překlady některých Goldziherových nejzásadnějších děl o formování a aspektech islámu. Kniha je tak cenným zdrojem informací nejen pro zájemce o dějiny is

"Šaría – úvod do islámského práva" Jan Potměšil (GRADA, 2012)

Obrázek
Tato jedinečná publikace je první a dosud jedinou českou knihou, která systematicky, uceleně, přehledně a erudovaně zpracovává jedno z nejkontroverznějších a nejhlavnějších témat současného zájmu veřejnosti o islám – islámské právo šarí'a.