Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2012

"Islám a současnost" Josef Muzikář, Ivan Hrbek, Zdeněk Müller (Academia, 1985)

Obrázek
Přes veškeré hluboké změny ekonomické, sociální a politické, vyvolané bouřlivým vývojem posledních desetiletí, zachovává si islám - ať již se na něj díváme jako na ideologii nebo na kulturně společenský faktor - v mnoha zemích Asie a Afriky významné postavení a hluboký vliv na myšlení, postoje i život miliónů jejich obyvatel. Příčiny životnosti islámu jako ideologicko-politického faktoru jsou neobyčejně složité a rozmanité, přičemž je nutno brát ještě v úvahu, že jednotlivé islámské země se vyvíjely odlišně a nerovnoměrně. Je nesporné, že nerozvinutá ekonomicko-sociální struktura a ji odrážející nízký stupeň společenského vědomí tvoří rámec, tak úrodnou půdu pro nadále trvající působení ideologického islámu. Je však přirozené, že regionální rozdíly, které jsou výsledkem odlišného historického vývoje, ovlivňují intenzitu tohoto působení. Tematika, již by bylo možno souhrnně označit jako "islám a ...", je skoro bezbřehá; studie, jež jsou zde předloženy, tvoří jen nepatrný

"Svět Arabů" Miloš Mendel, Zdeněk Müller (Svoboda, 1989)

Obrázek
Publikace Svět Arabů je prvním pokusem v naší odborné literatuře sledovat problémy, které v současnosti hýbají arabským světem, více zevnitř, než bylo až doposud běžné, a přiblížit našemu čtenáři, jak se Arabové dívají nejen sami na sebe, ale i na různé otázky celosvětového i regionálního charakteru. 

"Zápas o novodobý stát v islámském světě : Od mešity k parlamentu" Josef Muzikář a kolektiv (Academia, 1989)

Obrázek
Islámský svět je neustále v pohybu. Probíhají v něm závažné procesy i konflikty, což je nám téměř denně již po desetiletí připomínáno sdělovacími prostředky. Ačkoliv kořeny a skutečné příčiny těchto procesů je nutné hledat především v oblasti sociálně ekonomické v neposlední řadě i v působení vnějších sil a zájmů, vystupuje v nich mnohdy jako významný ideologický a politický faktor islám. Tato studie se snaží postihnout vzájemné působení islámu a politiky v procesu přechodu islámských zemí do tradičních zemí od tradičních forem moci a vlády, vzniklých ve feudálním období, k novodobým formám, tak i jako odpověď na vnější tlaky ze strany světových mocností. Autorský kolektiv pokládal za nezbytné zabývat se vztahem islámu a politiky v historické perspektivě, neboť tento vztah se vytvářel již v dávné minulosti a v průběhu dějin pak nabyl určité konkrétní formy, která přes všechen další vývoj působila a stále působí na společenské vědomí muslimů. (text je převzat z úvodu knihy)

"Islám v politice" Josef Muzikář a kolektiv (Svoboda, 1987)

Obrázek
V dnešním světě ideologických a politických střetů často vstupují do popředí události v oblasti, kterou souhrnně nazýváme "islámské země". Sledujeme prezidenty, kteří při seznamování veřejnosti se svými politickými kroky sahají po argumentaci převzaté z Koránu. Sledujeme představitele duchovenstva, kteří ve jménu islámu schvalují jak pokroková, tak i ta nejreakčnější opatření svých vlád.

"Islám a obraty času" Karel Petráček (Svoboda, 1969)

Obrázek
"Dešifrovat skutečný obsah společenských procesů rozvojových zemí, a tedy také arabských procesů rozvojových zemí a rabského světa, není možné bez poznání svébytnosti ideových zdrojů těchto procesů."

"S puškou a Koránem" Miloš Mendel (Orientální ústav Akademie věd ČR, 2008)

Obrázek
Mezi vykořeněnou muslimskou mládeží (často druhou nebo třetí generací) na Západě a mezi příslušníky zklamaných vrstev v islámských zemích samých už přestává být populární "klasický" fundamentalismus 70. a 80. let, protože vyžadoval jistou míru náboženských znalostí, skutečné přesvědčení o duchovních hodnotách islámu a také trpělivost. Avšak mladí už nechtěli čekat, nechtěli studovat složité finesy islámské věrouky, práva a teorie, nechtěli sdílet pravidelní kolektivní život náboženských obcí a "ukázněně" praktikovat šarí´ou předepsané rituály. Fundamentalismus náhle zhruba ve 20. letech získal nové formy radikalizace. 

"Islám a muslimské země" Jindřich Kovář (Svoboda, 1984)

Obrázek
Cílem této monografie je upřesnit představy o islámu a ukázat skutečnou úlohu a dialekticky rozporné působení náboženství v současné době. Kniha hledá především vysvětlení paradoxu, že v poslední čtvrtině 20. století, v pokračujícím celkovém trendu k sekularizaci společenského vědomí a k zeslabování vlivu náboženství, jsme někdy svědky procesů a jevů právě opačným.

"Planeta Eden : Svět zítřka v socialistickém Československu 1948-1978" Ivan Adamovič, Tomáš Pospiszyl (Arbor vitae, 2010)

Obrázek
Ještě před půlstoletím bylo snění o jiné,lepší budoucnosti součástí veřejného života, dnes se z našich životů vizionářská kvalita vytratila. Kniha Planeta Eden - Svět zítřka v socialistickém Československu se v jedenácti tematických a obrazových kapitolách vrací k nedávným představám o budoucnosti, která v této podobě nikdy nenastala. Přibližuje víru ve vědecko-technický rozvoj, dogma sociálních utopií a oblibu vědecko-fantastického žánru v podmínkách socialistického režimu.

"Islam in America" Jane I. Smith (Columbia University Press, 1999)

Obrázek
Most Americans are only vaguely aware of the Muslim community in the United States and know little about the religion itself, despite Islam's increasing importance in international affairs and the rapid growth in the number of Americans who call themselves Muslims. Now a foremost authority in the field has crafted a richly textured portrait of the Muslim community in the United States today. Jane I. Smith introduces the basic tenets of the Muslim faith, surveys the history of Islam in this country, and profiles the lifestyles, religious practices, and worldviews of American Muslims.

"The Judas Factor : The Plot to Kill Malcolm X" Karl Evanzz (Thunder's Mouth Press, 1993)

Obrázek
Malcolm X rose from a life of petty crime and hustling on the streets of Boston, Detroit, and Harlem to become one of the most powerful and controversial black leaders of the 20th century. Then on February 21, 1965, at the peak of his fervent crusade for black pride and self-reliance, he was shot and killed. Some accused Malcolm's fellow members of the black nationalist group, the Nation of Islam. But many believe the ultimate responsibility for his assassination lay elsewhere. Now, in this fascinating and shocking expose, investigative journalist Karl Evanzz uncovers new evidence of a conspiracy to silence Malcolm X and the entire black nationalist movement.

"Malcolm X: The Assassination" Michael Friedly (Ballantine Books, 1995)

Obrázek
On February 21, 1965, Malcolm X knew the end was near. For months he had been outrunning armed Muslims who wanted to kill him for breaking with Elijah Muhammad, the Messenger of Allah, and defaming his name. And the strain showed as he moved to the podium in Harlem's Audubon Ballroom where a crowd of four hundred had gathered for a public rally -- only to witness Malcolm's X's violent end.

The Title sequences by SAUL BASS

"Anatomy of a Murder" Title Sequence by SAUL BASS (1959)

"King Henry IV" Gil Scott-Heron

Obrázek
The Very rare poem of Gil Scott-Heron which may had been published in the late 70´s or the early 80´s, i´m not sure at all because I found it in the collection of Scott-Heron´s poetry “ Now and Then ” (Canongate Books, 2010). The subject is the most deadly disease. HIV. In this poem GSH´s called it "King Henry IV" and his message is very comprehensible. !!! Do not bow down before the King !!!

: DATABÁZE KNIH : Islám : Muslimové : الإسلام‎ :

Obrázek
Důvod pro sestavení databáze knih o islámu a muslimech nebyl nutně z pocitu, že by internet nenabízel tyto informace. Pro tento účel již dobře slouží weby „ Opus arabicum “ nebo „ KDO BYL KDO Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté “. Oba zmíněné weby poskytují vyčerpávající přehled titulů a autorů, chybějí ale anotace, obálky nebo obsah témat jednotlivých titulů. Databáze na tomto blogu chce nabídnout všechny potřebné informace na jednom místě. Shromaždování titulů začalo v lednu 2010 a „finální“ podoba byla dokončena v létě 2012.  Tématické uspořádání jednotlivých kategorií Seznam knih představuje širokou paletu témat, a to jak náboženských textů, tak i témata z politiky, kultury nebo umění. Nezahrnuje „béčkovou“ beletrii, které nepřináší žádné informace a spíše jen podporuje stereotypní myšlení i islámu a muslimech. Rovněž není v databázi zahrnuta literatura podávající informace populárnější formou. Není to myšleno negativně a záměrem není dávat t