"Duchovní cesty islámu" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1993)
S islámem se potýkají a stýkají křesťanské národy a státy již od jeho vzniku v 7. století, kdy v Mekce vystoupil prorok Muhammad. Protože se však tyto dva světy většinou setkávaly na polích válečných, získaly o sobě obraz velice pokřivený a v obou zakořenily hluboké předsudky, které vyvolávaly vzájemné antagonismy. Jejich nebezpečnost vzrostla právě v moderní době, jež všechny země tolik sblížila intenzivními vztahy ekonomickými i politickými.

Tyto předsudky a antagonismy způsobily, že do pozadí ustoupila hluboká spřízněnost obou náboženství: vycházejí ze společného základu starozákonního monoteismu, přičemž mladší islám pojal do sebe mnoho prvků křesťanské nauky a dokonce uznal Ježíše za posledního předchůdce Prorokova. Navíc obě učení se rozvíjela ve sféře řeckolatinské antické civilizace, jejíž dědictví po svém rovněž převzala.

Autorovi předkládaného díla náleží zásluha, že odkrývá tento nám blízký základ islámu a ukazuje, že ideologie politického a náboženského terorismu, málo obeznámenými publicisty často z něho odvozovaná, představuje pouze jeho hlučný extrém. Největší přínos knihy tkví ovšem v tom, že způsobem v české literatuře zatím nej-fundovanějším a nejpodrobnějším podává systém nauky islámu i její bohatý a mnohotvárný vývoj od samých počátků až do současnosti. Přitom zároveň vyzvedá, jakých nábožensky, filozoficky i morálně vyspělých podob islám ve výkladu svých myslitelů nabyl a jak inspiroval i významné umělecké tvůrce. Protože učení Proroka a jeho pokračovatelů zahrnuje pokyny pro všechny oblasti lidského života a islámský svět zůstává dosud mnohem méně sekularizován než svět náš, poskytuje zároveň poučený vhled též do každodennosti stále tajemného Orientu.


..............................
Název: Duchovní cesty islámu
Autor: Luboš Kropáček
Vydavatelství: Vyšehrad
Rok: 1993 (druhé vydání 1998)
Počet stran: 296 s.
..............................
:: OBSAH ::

ÚVODEM
I. VZNIK ISLÁMU
- Muhammad
- Pravověrní chalífové a kořeny schizmatu

II. KORÁN
- Kanonická redakce
- Exegeze (tafsír)

III. SUNNA, ISLÁMSKÁ TRADICE

IV. VĚROUKA
- Tříbení teologického dogmantu
- Dějiny profecie
- Eschatologie
- O andělích a démonech

V. POVINNOSI VŮČI BOHU: PĚT PILÍŘŮ
- Šaháda
- Tahára
- Modlitba
- Zakát
- Půst
- Hadždž
- Džihád

VI. PRÁVO
- Vývoj fiqhu
- Právní kvalifikace osob, činu a platnosti úkonů
- Rodinné právo
- Dědické právo a nadace
- Trestní právo
- Některé další zákazy a právní normy
- Státní moc
- Právní reformy a soudobý fiqh

VII. ETIKA

VIII. MYSTIKA
- Od askeze k teosofii a poezie
- Témata a tendence
- Tariqy
- Na cestě k dnešku

IX. SEKTY
- Cháridža
- Ší´a
- Isma
- Ismá´ílíja

Poznámky k bibliografii
Rejstřík jmen osob
Rejstřík islámských termínů

Populární příspěvky z tohoto blogu

THE ARTIST IS PUTRESCENT [Rotten] - A Critique of Marina Abramovic's art thrown as a leaflet during the performance @MoMA (New York City, 2012)

Muslimové debatují o multikulturalismu, školství a kultuře liberalismu (Dr Amina Shareef & Bhikhu Parekh @The Thinking Muslim)

"Islámské bankovnictví je oxymoron" Harris Irfan (@ The Islamic Thinking)

Ideologie v kultuře #3: Postmoderní kultura - zánik distance, nahodilost, sugesce, smrt kontemplativního umění