"Islám v srdci Evropy" Miloš Mendel, Tomáš Rataj, Bronislav Ostřanský (Academia, 2007)

Česká republika tvoří prostor, který byl v průběhu dějin ovlivněn islámem velice slabě. Všude kolem nás jsou země, které s ním v té či oné podobě mají bohatší zkušenosti, včetně Slovenska a Rakouska.

Území východní a jihovýchodní Evropy, Pyrenejský poloostrov a evropské ostrovy ve Středomoří se s islámem setkaly v průběhu historického vývoje, v době jeho průniku na náš kontinent, zatímco západní Evropa naopak odvozuje svou zkušenost převážně z dob své koloniální nadvlády nad značnou částí islámského Východu (Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Itálie) nebo od svých "zvláštních vztahů" k islámskému světu (Německo, částečně Rakousko a skandinávské státy)

Výsledkem všech historických i soudobých zkušeností Evropy s islámem a jeho vyznavači je trvalá přítomnost početných muslimských komunit na území většiny evropských států, ať už jde o islamizované evropské obyvatelstvo (Bulharsko, Bosna, Makedonie, Albánie, Rusko) nebo různé podoby ekonomických emigrantů (Francie, Velká Británie, Nizozemsko) či smluvních "gasterbeiterů" (především Německo a Rakousko).

Česká republika nepatří k ani jednomu z výše zmíněných typů muslimské přítomnosti v Evropě. Islám a jeho stoupenci se k nám dostávali vždy spíše zprostředkovaně a české dějiny ani národní kulturu bezprostředně neovlivňovali. V tomto ohledu jsme v Evropě raritou. Tím spíše však platí: Chceme-li se považovat za součást multikulturní demokratické Evropy, nezbývá, než abychom se obeznámili i s historickými okolnostmi, za nichž se ve většině evropských zemí islám etabloval, učinili takové kroky, které pomohou českou společnost připravit na reálný styk s islámem, a období adaptace se snažili překonat bez vážnějších prohřešků proti pravidlům, která již platí v integrující se Evropě.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Islám v srdci Evropy
Autoři: Miloš Mendel, Tomáš Rataj, Bronislav Ostřanský
Nakladatelství: Academia
Rok: 2007
Počet stran: 504
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


:: OBSAH ::

Úvod


1. Místo islámu v evropských dějinách

Středověká Evropa a územní zisky muslimů
Období vzájemného respektu
Evropské protiúdery
Evropa a "turecké nebezpečí"
Evropští dědicové islámu
Muslimové ve střední Evropě

2. V osidlech xenofobie

Orientalismus
Orientalistika
Huntingtonovy "krvavé hranice" islámu
Od opatrného obdivu k chorobě zvané "okcidentóza"
Islamofobie po česku

3. Odraz islámu v dějinách a kultuře českých zemí

Nejstarší zprávy o Saracénech, Maurech a dalších "machomatánech"
Odraz islámského světa v literatuře vrcholného středověku
Vlivy středověké islámské vědy
Husité a "turecké nebezpečí"
Islám v počátcích českého knihtisku
Putování do Svaté země - první české cestopisy
České země v době "tureckých válek"
Alkorán a Antialkorán - česká polemika s islámem
Jan Amos Komenský a islám
Korán v českých zemích
Islámská tématika v Československu
Další vlivy islámské civilizace

4. "My" a "Oni" v českých středověkých a raně novověkých textech o islámu

Orientalismus a konstrukce jiného
Jak pojmenovat islám?
Saracéni, pohané a Turci v českých středověkých kronikách
Rytíři a pohané
Islám ve středověkých cestopisech
Odkrytí té larvy mahometské - česká polemika s islámem
Česká naučná literatura o Turcích a islámu v 15.-16. století
„Národ náš český a viera jich pohanská“ - závěr v půli cesty

5. Dějiny muslimské náboženské obce v Československu

Vznik a vývoj muslimské obce v letech 1934 - 1939
Ústava muslimské obce
Muslimská obec versus sekulární stát
Léta Protektorátu
Hadži Brikcius a ti druzí
Složení a činnost obce (1935 - 1943)
Muslimská obec v letech 1945 - 1989
Trampoty českého konvertity
Oživení činnosti po "sametové revoluci"
Muslimové a stát po listopadu
Ideová pluralita nebo frakční činnost?
Český boj o mešity

6. Islám a srdce Evropy v současnosti

Islám je už české téma
Česká muslimská scéna
Islám každodenní - aktivity muslimů v ČR
"Džihád" jazyka - publikační činnost českých muslimů
Islám a jeho český mediální obraz
Islám na českém knižním trhu
"Český islám" na internetu
Obavy, nebo nadějné vyhlídky?

7. Vybrané prameny a literatura


Jmenný rejstřík
O autorech

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)