"Fundamentalismus" Ivan O. Štampach
"Tendence v islámu označované souhrnně a nediferencovaně jako fundamentalismus se po klasikovi Felixi Tauerovi, který postihl ranou etapu tohoto vývoje, v českém prostředí věnují především specializovaní religionisté, orientalisté a politologové, původně afrikanista a arabista Luboš Kropáček a spíše politologicky zaměřený Miloš Mendel. Zde lze jen odbornou rozpravu stručně shrnout a zařadit do souvislosti se současnou religiozitou a jejími problematickými jevy. 

Přednostním důrazem původního amerického protestanského fundamentalismu byla neomylnost Bible. Ta se v tomto prostředí bere jako bezprostřední záznam Božího zjevení, jako by to byl text nadiktovaný Bohem. Texty, u nichž si tradiční křesťanství dovolovalo alternativní výklady, např. o stvoření světa v prvních dvou kapitolách biblické knihy Genesis, chápou jako zprávu o době a postupu tvoření jednotlivých skutečností, Země, Slunce, Měsíc a hvězd, jakož i rostlin a živočichů a nakonec člověka.

Protože islám má podobný vztah ke Koránu a pokládá jej za text přímo od Boha, má se za to, že fundamentalismus je v islámu zastoupen víceméně univerzálně. Zde je nutno poukázat na nedorozumění. Místo Koránu v islámu je méně podobné místu Bible a více podobné místu Ježíše Krista v křesťanství. Zatímco v křesťanství je Boží slovo přímo osobně přítomno v Ježíši Kristu a kniha (Nový zákon a celek Bible) je sekundární, v islámu je tomu naopak: Korán dokonale zrcadlí Božskou Knihu, je nestvořeným Slovem ve stvořené knize, zatímco Muhammad jako posel a prorok Boží je sekundární skutečností, ustupuje vůči božskému Koránu jako pouhý člověk relativně do pozadí. Pokud bychom identifikovali tradiční islámský vztah ke Koránu jako fundamentalismus, museli bychom podobně hodnotit i oddaný křesťanský vztah k Ježíši Kristu nepřipouštějící u něj lidskou nedokonalost a omylnost, natož poklesky a provinění."


zdroj: "Na nových stezkách ducha" Ivan O. Štampach (s. 211-212)

Karel Čapek - arabský překlad povídek (Al Mutawassit, 2016)Čapkovy Povídky z jedné a druhé kapsy vycházejí poprvé v arabštině


V lednu tohoto roku vydalo nakladatelství Al Mutawassit se sídlem v Miláně překlad výběru povídek Karla Čapka. Jedná se vůbec o první vydání výběru Povídek z jedné a druhé kapsy v arabštině. Povídky přeložil z češtiny do arabštiny palestinský překladatel Burhan Kalak, úvod napsal profesor Luboš Kropáček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kniha vychází k výročí Čapkova narození, 9. ledna 1890.
„Bylo vybráno a přeloženo 24 povídek z původního celkového počtu 48 povídek, a to povídek jak z jedné, tak z druhé kapsy,“ uvedl překladatel Burhan Kalak, který žije v České republice a je bývalým palestinským diplomatem v Praze. Více v článku Petry Šťastné @iLiteratura


Abú Hámid al-Ghazálí "Srdce / Heart" *
"Poznání sebe sama je klíčem k poznání Boha, neboť jak praví hadíth: Ten, kdo zná sám sebe, zná Boha, a jak je psáno v Koránu: Ukážeme jim znamení Svá ve všech světa končinách i v nich samých, dokud se jim neobjasní pravda. Vždyť nic ti není bližšího než ty sám, a jestliže neznáš sám sebe, jak bys mohl znát cokoli jiného?…

Prvním krokem k sebepoznání je vědět, že se skládáš z vnějšího tvaru, zvaného tělo, a z vnitřního jsoucna, jež se nazývá srdce nebo duše. „Srdcem“ nemyslím sval umístěný nalevo v hrudníku, ale to, co využívá tvých všech dalších schopností jako nástroj a služebníků. Ve své skutečnosti nepatří k viditelnému, nýbrž k neviditelnému světu, a na tento svět přišlo tak, jako přichází do cizí země návštěvník za obchodem, a brzy se zase vrátí do své vlasti. Poznání tohoto jsoucna a jeho vlastností je klíčem k poznání Boha.

"Úmysl a čin" Alija IzetbegovičNa rozdíl od vnějšího světa, kde děláme to, co musíme, kde jsou bohatí a chudí, schopní a hloupí, vzdělaní a primitivové, slabí a silní,…, je náš vnitřní svět vytvořen svobodou a stejnými vyhlídkami. Tato svoboda je naprostá, neboť zde neexistují žádná materiální ani přirozená omezení. Projevuje se v úmyslu a v přání. Každý člověk může toužit po životě v souladu se svým svědomím – podle určitých morálních zásad. Pro někoho to nemusí být snadné, ale každý člověk se obdivuje spravedlnosti. Mnoho lidí nemá možnost nespravedlnost odstranit, každý člověk však může nespravedlnost nenávidět a odsoudit ji uvnitř své duše, a v tom tkví i význam pokání. Mravnost není v činu samém, je v touze žít spravedlivě, v sepětí s vůlí, v boj za spasení. Není lidské být dokonalý, a tudíž bez hříchu. Hřešit a kát se znamení být člověkem.

"Role islámu ve světě" Alija Izetbegovič„Problémy diskutované v této knize se v určitém smyslu shodují s nejtypičtějšími rysy současné historické situace, zejména s rozdělením světa na dva nepřátelské tábory založené na ideologickém konfliktu. Střet mezi idejemi se promítá do reality zřetelněji než kdy dříve a bere na sebe praktické, určené formy. Polarizace bohužel narůstá den ode dne. Jsme dnes svědky existence dvou světů rozdělených až do morku kostí politicky, ideologicky a emocionálně. Před našima očima probíhá gigantický historický experiment s dualitou lidského světa.


"Muslimové a jejich svět" Miloš Mendel (Dingir, 2016)Kniha, kterou právě držíte v rukou, se snaží zprostředkovat české veřejnosti pohled na islám, který není zatížen nánosem smyšlenek, polopravd a demagogických klišé, jimiž je dnes česká veřejnost zahlcována z některých sdělovacích prostředků, aktivit občanských iniciativ i z postojů a prohlášení mnoha politiků. Autor se dlouhodobě zabývá modernímu a soudobými dějinami Blízkého východu a islámského světa se zvláštním zřetelem k politickým a kulturním dějinám islámského náboženství. Publikoval řadu studií v domácích i zahraničních periodikách, je autorem několika česky psaných monografií.

Muhammad Iqbál "Úděl člověka na Zemi"Legendu o pádu člověka najdeme v různých podobách v literaturách starověku. Není možno vymezit stupně jejího vývoje, ani jasně určit různé lidské motivy, jež se musely na jejím pozvolném utváření podílet. Setrváme-li však u semitské podoby tohoto mýtu, je velmi pravděpodobné, že vznikla z touhy primitivního člověka po tom, nějak si vysvětlit nekonečné utrpení svého pobytu v nepřívětivém prostředí, jež oplývalo nemocemi a smrtí a na každém kroku mu bránilo v jeho snaze o obživu. Protože nedovedl ovládat přírodní síly, pesimistický pohled na život mu byl zcela přirozený. Na starém babylonském nápisu tak najdeme hada (falický symbol), strom a ženu, jež muži nabízí jablko (symbol panenství). Význam mýtu je jasný – pád člověka z předpokládaného rajského stavu byl důsledkem prvotního pohlavního aktu, jehož se lidský pár dopustil. Způsob, jímž tuto legendu pojednává Korán, bude jasný, srovnáme-li jej s vyprávěním knihy Genesis. Pozoruhodné rozdíly mezi koránským a biblickým vyprávěním neomylně naznačují záměr Koránu.

"Stížnost a odpověď na stížnost" Muhammad Iqbal


Jelikož byl Iqbál básníkem-filosofem, snažil se o propojení dialogu s dialektikou způsobem, jenž nemá obdobu ani v klasickém Řecku, ani v moderní filosofii. V Koránu nalezl model trvalého dialogu Boha s člověkem, probíhajícího v několika rovinách. Na začátku šlo o stížnost člověka vůči Bohu.

"The Thrill Is Back" Styles P"Used to wonder where did the culture go
If it left, did it go where it's supposed to go?
(did it?)
Good question, no answer""The Thrill Is Back" Statik Selektah Ft: Styles P

MUSLIMS IN BRITAIN III. - EVERYDAY LIFE IN BUTETOWN (CARDIFF, WALES, UK, 1943)A procession of Muslims carrying large banners winds its way through Butetown towards the new Mosque which opening today on Peel Street. Children can be seen watching the parade as it passes by.

"...nothing but a devil" Malcolm X at the Oxford (1964)"Just one step farther to see if I am justified in this stance, and I am speaking as a black man from america which is a racist society, no matter how much you hear it talk about democracy it’s as racist as South Africa or as racist as Portugal or as racist as any other racialist society on this earth. The only difference between it and South Africa, South Africa preaches separation and practices separation, America preaches integration and practices segregation. This is the only difference, they don’t practice what they preach, whereas South Africa practices and preaches the same thing. I have more respect for a man who lets me know where he stands, even if he’s wrong, than the one comes up like an angel and is nothing but a devil"Malcolm X speech at the Oxford Union, 3 December 1964

"Pěst - pálka - nůž - pistole: osobní historie násilí v Americe" Geoffrey Canada (Maťa, 1997)"...Jestli vás udivuje, jak může čtrnáctileté dítě střelit svého vrstevníka do hlavy ... a pak jít domů na večeři, pak vězte, že to není otázka dne, týdne nebo měsíce. Chce to léta příprav, abyste byli ochotni spáchat vraždu..."

"...A tak guvernér navrhl zákon, který určil nejmenší možný rozsudek za přechovávání relativně malých dávek narkotik...Řešení, které překupníci vymysleli, bylo stejně tak prosté, jako ďábelské. Začali využívat děti. A děti, které nebyly ochotny se nechat tímto způsobem využívat, bylo mnoho..."

"The Miniskirt / Minisukně" Richard NtiruVizualizovat co je očím skryto:
je paradoxní rozkoší rozumu.

Na nemocničním lůžku spatřeného:
umírá imaginace.

Lelkovat na pokraji reality:
je být v pelíšku životní iluze.

Po pokoření vrcholu:
přichází paradoxní zklamání.

Z legendárního neznáma:
se stalo klišé jednotlivin.

Či může syntetický silon
pykat za krásu Venušiných čar?


.....................................................


"The Miniskirt" by Richard Ntiru


To visualize what you cant see
That's the paradoxical pleasure of the Mind

In the afterbirth of seeing,
Death of imagination

To dally on the brink of reality
Thats the snug illusion of life

In the capitulation the summit
Paradoxical disappointment

Now is the legend beyond
Become the cliche of the elements

Shall the synthetic gauze

Atone for the beauty of the fertility lines?O autorovi: 

Richard Ntiru (nar. 1946)

Ugandský básník, pochází z vesnice nedaleko Kisora. Vystudoval na nbararské střední škole a na kampalské Makerere University College, kde byl v době jeho studií čilý literarní ruch.
Ntiru tam působil jako redaktor literárního časopisu. Podílel se také na organizování uměleckého festivalu roku 1969. Vydal sbírku básní Napětí (Tensions). Je rovněž autorem rozhlasových her.

Další ukázka jeho poezie: "Je-li pravda"


About the author: 

Richard Ntiru (Born 1946)

He´s a poet, born in a village close to the town Kisoro (Western Uganda), he was graduated from Nbarar high school, then obtained his university degree in literature at Makerere University Kampala (MUK). At the time of his studying, he lively contributed to several activities and cultural events, and worked as an editor of a literature magazine. Richard Ntiru also participated in organizing an art festival during the year 1969. He published a collection of poems called "Tentions". He´s an author of theather plays as well.

Other excerpt of his poetry: "If It is True" 

Překlad básně: Pavel Šrut
Ukázka je z knihy  "Černý Orfeus: moderní poezie tropické Afriky"
Vladimír Klíma (Československý spisovatel, 1977)

"Čecháčkovství" Václav Černý"To je obecné zjištění, truchlivá zákonitost a smutná perspektiva (na jak dlouho ještě?) našich dějin: pokaždé, když tento národ zažije úder, který jej přiomráčí, protáhne-li se pak stav jeho deprese na určitou dobu, kterou by bez citelné mravní úhony dokázal snést národ jiný, byť by ne větší, zakřepčí na národním hřbitově svůj radostný kankán Čecháček, ujme se otěží, zařídí se k vládě tam, kde byl potlačen, pozavírán, vyhnán, pozutínán český charakter. 

Nabízím zkoušku z poslední doby, bijící do očí svou průkazností: vezměme hrst poúnorových kulturních velikánů, právě těch, kteří srostli se skutečností našeho národního krachu na sám jeho symbol, a uvědomte si je jako figury protektorátní! Co poúnorový velikán, to protektorátní zalezlík a opatrnický vyčkávač, jména Štoll, Mukařovský, Řezáč, Drda, Pujmanová derou se sama na jazyk: s hodinou Mnichova se tiše tichounce vypařili z českého veřejného života, nezvěstní, neviditelní, rozlezlí po úkrytech, odkud bylo tak napínavé sledovat, jak se kutálejí hlavy skutečných bojovníků! Po sedm let okupace a války je ani na okamžik nikdo z odboje nepocítil po svém boku, ti budoucí vůdcové se podobali onomu generálovi z ruských letopisů, který pobyl plných šestasedmdesát let ve vojenské službě, aniž byl jedinkrát raněn: "od malička se uměl šetřit pro vlast!" 

Načež se uvázali v dědictví bojovníků a počali se ohánět jejich jmény, neboť také to je odjakživa konstitutivním rysem Čecháčka a jednou z jeho nestydatých dovedností: ví, kterak na vlastní tělo přetahovat pokrývku z mrtvých! Vlastní ho nehřeje, a dovede olupovat i mrtvoly."


celý text: Václav Černý "Paměti III 1945 - 1972 (Atlantis, 1992)