Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2019

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

Obrázek
Obrázová encyklopedie umění se tentokrát zabývá islámem. Tato kniha vás provede historií a největšími kulturními skvosty jednoho z nejvýznamnějších náboženství světa. Islám je rozšířen na všech světadílech, zejména však v severní Africe a střední Asii. Přijměte naše pozvání k prohlídce nejznámějších světových mešit. Celý text knihy je v anglickém, francouzkém, německém a holandském jazyce. 

Název: Islam / Visual Encyclopedia of Art
Autor: Giovanni Curatola
Rok vydání: 2009
Vydal: SLOVART
Formát: 320 stran, 195 × 240 × 26 mm, brožovaná
RIP Mohamed Morsi

Obrázek
Mohamed Morsi (Muḥammad Muḥammad Mursī ʿĪsā al-ʿAyyāṭ)
(8 August 1951 – 17 June 2019)
May God reward him for all his good deeds and grant him the highest of ranks in Jannah! إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
"..."Indeed we belong to God, and indeed to Him we will return."
Qur´an Kareem (2:156)

"Arabská společnost ve středním věku : studie k Tisíc a jedné noci" Edward William Lane (V. Kotrba, 1905)

Obrázek
...........................
Název: Arabská společnost ve středním věku : studie k Tisíc a jedné noci
Autor: Edward William Lane (1801-1876)
Přel.: Josef Mrkos
Nakl.: V. Kotrba, 1905 (Praha)
Počet stran: 128
...........................
Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)

Obrázek
While the civil rights movement in America is officially recognized as the period between 1954 and 1968 ('beginning' on May 17, 1954 when the Supreme Court outlawed segregation in public schools, through to the assassination of Martin Luther King, Jr. on April 4, 1968), the struggle actually began long before that. Slavery in the American colonies was protested against as far back as the seventeenth century, though it was not until the mid-nineteenth century that the resistance built momentum.

"Islám - umění a architektura" Markus Hattstein a Peter Delius (Slovart, 2006)

Obrázek
Tato kniha sleduje historický vývoj islámských regionů a jejich vládnoucích dynastií a ilustruje úžasně proměnlivé způsoby uměleckého výrazu od vzniku náboženství až do současnosti.

Vychází druhé vydání "Filosofie v období středověku: Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie" od Alaina de Libery

Obrázek
Druhé vydání knihy "Středověká filosofie" od Alaina de Libery podává zřejmě nejširší přehled islámské, židovské a latinské filosofie tohoto období. V čase, kdy se filosofie a náboženství vzájemně mísily a střetávaly, docházelo také k mezikulturním a mezináboženským dialogům mezi Židy, křesťany a muslimy. Kniha přináší mnoho detailů nejen o překladech Aristotela z řečtiny do arabštiny, ale také, kdo tito překladatelé byli. Najdete zde kapitoly o filosofii Plótínose a nebo o tzv. "Aristotelově theologii", rovněž kniha přináší přehled všech významných muslimských (Al-Kindí, Al-Ghazálí, Avicenna, Averroes, Ibn Tufajl) a židovských filosofů a myslitelů (Maimonides, Isháq al-Isrá´ílí, Šlomo ibn Gabirol) tehdejší doby.

Na odkaze najdete anotaci a kompletní obsah knihy.

Objednat knihu (se slevou) lze přímo ve vydavatelství Oikoymenh za 529,-Kč.

"Role islámu ve světě" Alija Izetbegovič

Obrázek
„Problémy diskutované v této knize se v určitém smyslu shodují s nejtypičtějšími rysy současné historické situace, zejména s rozdělením světa na dva nepřátelské tábory založené na ideologickém konfliktu. Střet mezi idejemi se promítá do reality zřetelněji než kdy dříve a bere na sebe praktické, určené formy. Polarizace bohužel narůstá den ode dne. Jsme dnes svědky existence dvou světů rozdělených až do morku kostí politicky, ideologicky a emocionálně. Před našima očima probíhá gigantický historický experiment s dualitou lidského světa.


"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

Obrázek
Výbor z díla filosofů, kteří položili základy evropského myšlení v 6. a 5. stol. př. n. l., v období společenských změn, které si vynutily živelně materialistické řešení různých ideologických, hlavně kosmologických otázek. Z hlediska abrahámovských náboženství a monoteistické tradice v Evropě, je důležitá kapitola textů Xenofanése z Kolofónu, ve své tvorbě kritizoval řecký polyteismus a antropomorfismus:

„Než lidé myslí o bozích, že se rodí, lidské že mají šaty a hlas i postavu lidskou. Aithiopové svým bohům nos tupý a černou pleť přikřkli, Thrákové svým oči modré a vlasy dávají rudé. Kdyby však voli a lvi a koně též dostali ruce anebo uměli kreslit i vyrábět tak jako lidé, koně by podobná koňům a voli podobná volům kreslili podoby bohů a právě taková těla jejich by robili, jakou i sami postavu mají.“ *

Xenofanés je přesvědčen, že člověk potřebuje boha, který je nadosobního charakteru. Nebude to již bůh antropomorfní. Jeho bůh je skutečný vládce, která vše sjednocuje, pojímá a dává svě…

"Traktát o monoteismu (Dosálat At-Tawhíd)" Muhammad Abduh (1897)

Obrázek
"Islám nás vede k odpoutání od výlučného lpění na věcech pocházejících od našich otců, označuje za nevědomé a omezené ty, kdo následují slepě slova předků. Ukazuje, že skutečnost dřívějšího výskytu v čase není ani důkazem vědění ani nadřazenosti ducha nebo rozumu, že předkové a potomci jsou si rovni způsobilostmi kritického ducha a vrozených schopností, a že potomci navíc znají minulé události a je jim dovoleno o nich uvažovat a zvažovat jejich následky, což vše předkům chybělo."


„Dosálat At-Tawhíd (Traktát o monoteismu)" Muhammad Abduh (1897)Zdroj: "Duchovní cesty islámu" Luboš Kropáček (Vyšehrad, 1998), s. 212

"Konservatismus v náboženství" Muhammad Iqbál

Obrázek

Muslimská obec uspořádala 7.3.1938 posmrtnou modlitbu (salát-al-džanáza) za prezidenta T. G. Masaryka

Obrázek
Prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937 a Muslimská obec jako projev úcty uspořádala posmrtnou modlitbu (salát-al-džanáza). Ve zvacím dopise je modlitba nepřesně nazvána "dova", čímž se myslí arabsky "du´a", česky "prosba", protože muslim při posmrtné modlitbě (salát-al-džanáza) prosí Boha, aby zesnulému odpustil hříchy. Ve stejném roce zemřeli další dvě významné české osobnosti, historik Josef Pekař (23. ledna 1937) a literární kritik F. X. Šalda (4. dubna 1937).

"Pták v kleci" Maya Angelou (1983)

Obrázek

"Stížnost a odpověď na stížnost" Muhammad Iqbal

Obrázek
Jelikož byl Iqbál básníkem-filosofem, snažil se o propojení dialogu s dialektikou způsobem, jenž nemá obdobu ani v klasickém Řecku, ani v moderní filosofii. V Koránu nalezl model trvalého dialogu Boha s člověkem, probíhajícího v několika rovinách. Na začátku šlo o stížnost člověka vůči Bohu. Po návratu z Evropy do Indie v roce 1909 přednesl před shromážděním muslimů svou báseň Stížnost. Strohé sdělení v básni neladilo se zpěvnými verši a Iqbálovým příjemným hlasem, vyznělo však jasně: Iqbál želel toho, že neotřesitelná víra muslimů, jež přetrvala po staletí, se v době, kdy žil, ocitla v ohrožení.

My muslimové jsme setřeli špínu ze stránekhistorie,  my pozvedli jsme lidstvo a řetězů otroctví zbavili je,  my podlahy Ka´aby tvé umyli rosou svých čel  a na hrudi nosíme Korán, jejž seslals nám a otevřel. Ty však teď žehnáš jen domovům bezvěrců,každému z nich, a hněv Tvůj jak blesk padá na hlavy věřících.
Iqbál nebrojil proti Bohu ani víře, mnozí jeho součastníci to však takto nepochopili. Vyčítal…

Gustave Le Bon "The World of Islamic Civilization" (1974)

Obrázek

"Kniha apokalyptických zkoušek" Nu´ajm ibn Hammád al-Marwazí (překl. Zuzana Ostřanská)

Obrázek
Nucajm ibn Hammád al-Marwazí patřil mezi významné náboženské učence své doby. Pocházel, jak jeho jméno napovídá, z města Merv v Chorásánu. Studoval v Hidžázu a Iráku, posléze přesídlil do Egypta. Hlavní důvodem jeho odchodu z Iráku byly pravděpodobně ideologické neshody a jeho nesouhlas s oficiálním teologickým proudem v době vlády cabbásovského chalífy al-Ma´múna. V Egyptě se později etabloval jako přední sběratel hadíthù (záznamů o výrocích, činech nebo postojích proroka Muhammada a jeho druhů). Spory s cabbásovskými teology jej však nakonec dostihly i zde. Byl převezen zpět do Iráku a uvězněn. V roce 843 za chalífátu al-Wáthiqa v iráckém žaláři zemřel.

Hadíth od imáma Hakima

Obrázek
„Jestli někdo chce znát své postavení v očích Boha, nechť se podívá na místo, které on dává Bohu“


Sbírka hadíthů “Mustedrek 'ala sahihejn“ od imama Hakima

Hadíth od Uqby ibn Ámira "Obavy z tohoto světa"

Obrázek
Od Uqby ibn Ámir, kež je s ním Bůh spokojen, že posel boží, kéž mu Bůh požehná a dá mu mír, pravil:
Neobávám se věru, že budete přidružovat k Bohu, mám však vůči vám obavy z tohoto světa,
že v něm budete vzájemně soupeřit.

"Možnost volby" The Impressions (1969)

Obrázek

Básník a historik John Henrik Clarke

Obrázek
Jméno afroamerického historika a aktivisty Johna Henrika Clarka (1915-1998) je spíše známé ve spojitosti s jeho vědeckou profesí nebo přátelským vztahem s Malcolmem X. Jeho méně známou tvář se pokusí ukázat jeho sbírka básní "Rebelie v rýmu" (Rebellion in Rhyme, Decker press, 1948; text v angličtině). Clarkova poezie zachycuje tvorbu z dob jeho mládí, které jako osmnáctiletý mladík prožíval se svými rodiči v Alabamě, ale hlavně období hospodářské krize, kdy odjel do newyorské čtvrti Harlem a dostal se tak více do kontaktu s afroamerickou kulturou. Dalším obdobím je rok 1941, kdy odešel do armády a strávil v ní téměř 5 let. Z básní je zcela patrné, že sympatizoval s myšlenkami panafrikanismu a znovunabytým sebevědomím amerických černochů. V úvodu své sbírky říká: ""Tyto básně odrážejí mé rané začátky jako pozorovatele společnosti a jako mladého muže z jihu, který během svých prvních let v Harlemu přemýšlí o afrických problémech a uvědomění, získaném spoluprací s šir…

"Reflection on Free Will" Gil Scott-Heron

Obrázek
“We do not need more legislation or liberals. What we need is self love and self respect: By Every Means Necessary! Unfortunately it is not easy to love yourself after years of self hatred. We see evidence of self hatred and self destruction in every city. We must make the extra effort needed to identify the true enemies of our piece and peace of mind. A beginning might be recognition of the fact that through we are all trapped and enslaved by economic boundaries and geographical boundaries we are still capable of spiritual freedom, supported by truth.”


Gil Scott-Heron
5/15/72
*The text was used on the inner cover for the album “Free Will”, 1972

Život černého literáta Johna Olivera Killense, vypráví Keith Gilyard (audio)

Obrázek
download MP3 (32:19 min)

Zdroj: "A Life of Black Literary Activism: John Oliver Killens" Keith Gilyard
(University of Georgia Press, 2010)
Anotace a obsah knihy @books.google


Vojtěch Šarše 2 x o subsaharské literatuře

Obrázek
"Hledání subsaharských identit v románové tvorbě.
Antologie subsaharského frankofonního románu"

Autor Vojtěch Šarše (ed.)
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání 2019
Ediční řada Varia
Počet stran 221

První díl nesoucí název Hledání subsaharských identit v románové tvorbě je komentovanou antologií třinácti úryvků z románů napsaných jedenácti subsaharskými frankofonními autory mezi léty 1954 a 2009. Vybraná díla, odehrávající se v různých prostředích a odlišných obdobích, spojují témata hledání kořenů, kulturní alienace a vypořádávání se s koloniálním dědictvím. Autoři těchto románů jsou kritiky a literárními historiky považováni za klasiky subsaharských frankofonních literatur. Antologii předchází šest esejů, které vysvětlují na příkladech dalších děl subsaharských autorů stejného období stále aktuální problematické aspekty těchto literatur a zasazují je do historického kontextu. Jedná se především o koloniální politiku asimilace a její důsledky, …

Afroameričané, dějiny, otroctví, politika a kultura (Richard @Cream.cz)

Obrázek

James Baldwin o dětství a dospívání v Harlemu 30. a 40. let

Obrázek
foto: Gordon Parks´s Harlem in 1940´s @blog Ephemeral New York

Hip Hop Album Covers vs. Jazz, Soul, Funk, Rock,...

Obrázek
Cal Tjader "Soul Sauce" (Verve, 1964) Boogie Monsters "Riders of the Storm: The Underwater Album" (Pendulum, 1994)

Osudy Josefa Jařaba (ČRo Vltava)

Obrázek
Download mp3

Josef Jařab
Anglista a amerikanista, překladatel, pedagog, politik a první polistopadový rektor Univerzity Palackého v Olomouci Josef Jařab podstatnou část svého života zasvětil propagaci americké kultury a literatury u nás. 

Narodil se 26. července 1937 v Kravařích ve Slezsku. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kam se po letech vrátil přednášet anglistiku a amerikanistiku. Na sklonku roku 1989 se stal jednou z klíčových postav sametové revoluce v Olomouci. Byl zvolen rektorem Univerzity Palackého a vykonával tuto funkci až do roku 1997. Roku 1990 mu byla udělena profesura. V letech 1996 až 2006 působil ve funkci senátora Parlamentu České republiky, nejprve za volební obvod Olomouc a posléze za Opavu. Dodnes působí jako pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci a věnuje se překladatelské a vědecké práci.  

V pětidílném cyklu, který před pěti lety v olomouckém studiu Českého rozhlasu natočil Jan Sulovský, budeme sledovat životní etapy Josefa Jařa…