"Al-Mukaddima: Úvod do dejín" Ibn Haldūn (Tatran, 1984).........................
Název: Al-Mukaddima: Úvod do dejín
Arabský název Orig.: "Mukaddimat Ibn Chaldūn Nasr al-Hūrīnī"
Autor: Abū Zaid’ Abdarrahmān ibn Muhammad Ibn Haldūn (1332 - 1406)
Preložil: Ladislav Drozdík
Jazyk: slovensky
Nakl.: Bratislava : Tatran
Edice  Svetová tvorba ; Zv. 159
Rok: 1984
Počet stran: 397
.........................


Ibn Chaldún (nar. v Tunie r. 1332) pochádza zo vznešenej rodiny juhoarabského pôvodu, ktorá sa asi v 8. storočí n. l. usadila v moslimskom Španielsku a neskôr, pod tlakom kresťanských vojsk, spolu s mnohými inými presídlila do severnej Afriky. Časť svojho nepokojného života prežil Káhire a tam ho aj zastihla smrť r. 1406. Keď Ibn Chaldún v novembri r. 1337 dokončil úvodnú časť svojich rozsiahlych svetových dejín Kniha poučných príkladov, ešte netušil, že práve tento úvod (arab. al-mukaddima) sa stane základom jeho nesmrteľnosti a jednou z najoriginálnejších, najnadčasovejších a myšlienkovo najpredstihovejších diel arabskej stredovekej literatúry.

Táto kniha, pôvodne koncipovaná ako metodologický úvod k Ibn Chaldúnovým svetovým dejinám – odtiaľ pramení aj jej názov al-Mudaddima – naznačuje množstvo základných metodologických východísk pre celý konglomerát vied – niektoré nemali za Ibn Chaldúnových čias štatút samostatnej disciplíny, ba ani svoj názov – predovšetkým historiografie, sociológie, politickej ekonómie. Základným predmetom vedeckého záujmu Ibn Chaldúna je človek a ľudská civilizácia, ktorá vzniká vo chvíli, keď ľudia začínajú spolupracovať a vytvárať spoločenskú organizáciu. Ibn Chaldún, vnímavý pozorovateľ a originálny mysliteľ, vyznačoval sa vzácnou schopnosťou prenikať k samým princípom vedeckého myslenia. Táto jeho schopnosť, ktorá sa naplno rozvinula v al-Mukaddime, dáva mu možnosť, aby sa pozrel z istého odstupu na celý súhrn vedomostí svojich čias, ktorí mnohí jeho erudovaní súčasníci nevideli a na dlhý čas zostali skryté aj pre očami mnohých jeho nasledovníkov.

No predkladaný slovenský výber z al-Mukaddimy si vytyčuje za cieľ predstaviť Ibn Chaldúna nielen vo svete netradičnosti a nadčasovosti, čím sas táto nevšedná kniha prihovára modernému čitateľovi, ale zároveň chce poukázať na spätosť tohto autora s jeho obdobím, s arabskou civilizáciou, s jej tradíciami a inštitúciami.

Ibn Chaldún, podobne ako mnohí jeho súčasníci, verí v Boha a v prorocké poslanie Muhammada. Vo svojej práci historiografa však odsúva pôsobenie nadprirodzeného mimo oblasť historického diania, kde všetko nadprirodzené a božské nadobúda iba rozmer akcidentality, zbavenej bezprostrednej a zákonitej spätosti s osudmi ľudí, dynastií a ríš. Tento arabský mysliteľ, historik a verejný činiteľ je autorom viacerých diel, z ktorých najdôležitejšie je al-Mukaddima. Rozoberá tu celé komplexy historických, politických, spoločenských a kultúrnych problémov, čo svedčí o veľkej odbornej pripravenosti a fundovanosti autora. Súčasníci však Ibn Chaldúna nepochopili a dlho bol zaznávaný. Objavila ho až dnešná veda.


(text z pŘebalu)

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)