Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2016

Langston Hughes x Gary Bartz

Obrázek

Ježíš v islámu

Obrázek
Obecně lze říct, že islám chová pro Ježíše velkou úctu, rovněž ale chápe jeho roli s určitými rozdíly než křesťané, tj. dogma o trojici a role Ježíše jako Syna Božího. Pro přesnější popis a výklad byly zvoleny ukázky z knih našich dvou předních orientalistů, Luboše Kropáčka a Bronislava Ostřanského. První část, zaměřená obecně na teologii, je převzata ze dvou velmi známých publikací, "Duchovní cesty islámu" a "Súfismus: dějiny islámské mystiky". Zde je popsáno postavení a význam Ježíše v sunnitském islámu, dále pak pohled súfíjů, který je mnohdy na hranici islámu, ale vždy se snahou o jeho sblížení se s křesťany. Je-li řeč o Ježíši, nemůžeme opomenout islámský pohled na konec světa, ve které hraje Ježíš významnou roli. Pro tuto pasáž byla použita ukázka z knihy "Konec tohoto světa: milenialismus v judaismu, křesťanství a islámu", autor islámské části je Bronislav Ostřanský. 


"Islám jako výzva pro křesťany" Pavel Hošek (Návrat domů, 2016)

Obrázek
"V současné diskusi o islámu jde o hodně: nejen o dobrý pocit, že mám pravdu, zatímco moji oponenti se mýlí. Jde o budoucnost. Postoje každého z nás totiž mají vliv na okolí a ve společném souzvuku mohou dolehnout až k představitelům naší země a Evropy, a tím spoluurčit politický vývoj. To je velká věc, ale Pavlu Hoškovi jde o mnohem víc: aby tyto postoje - ať jsou třeba vzájemně odlišné - každopádně odrážely víru v Ježíše Krista a aby křesťané právě tímto způsobem přispívali do společné diskuse. Zrovna tohle za ně totiž nikdo jiný neudělá. Proto je tak ohromně dobře, že tato kniha vyšla."Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek ThD., religionista, Univerzita Karlova, Praha


"Islámský stát: Blízký východ na konci časů" O.Beránek, B. Ostřanský (Academia, 2016)

Obrázek
Islámský stát (IS) s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul v roce 2014 skrze zpravodajství do našeho povědomí a od té doby nepřestává vyvolávat mnoho emocí i otázek. Jak chce, abychom jej viděli – a jaký doopravdy je? Jde o do krajnosti dotaženou radikalizaci islamismu či spíše brutální podobu islamizace extremismu? A z jaké perspektivy se nejlépe dobereme odpovědi? V kontextu IS západní média často zmiňují slovní spojení „kultura smrti“. Smrt, záhrobí a očekávaný konec světa hrají zásadní roli v rétorice IS, stejně jako v propagandě, kterou tak účinně ohromují Západ. Bez smrti a záhrobí, a to v mnoha jejich aspektech a rovinách vnímání, je zkrátka přemítání o IS předem odsouzeno k neúplnosti. Smrt „obětujícího se mučedníka“ IS na bojovém poli jako nepřekonatelná bojová taktika; smrt jako vysvobození pro Onen svět plný rajských příslibů v barvité a dramatické propagandě IS; nekompromisní hroboborectví jako radikální přístup k posledním věcem člověka; tedy smrt oslavovaná, zasazovan…

Úvahy a zamyšlení teologa Karla Vrány z knihy "Svoboda k pravdě"

Obrázek
………………………………………………………………………….
"Básnický svět Jana Čepa" (Řím, 1978)
„…přistupuji k Čepovu dílu s nemalým ostychem. Zdá se mi totiž, že vstupem do jeho básnického prostoru bych mohl rušivě zasáhnout do tichého, dokonalého řádu dnes už uzavřeného života a díla. Čepův prostor je básnicky pohostinný.  Je to však pohostinnost velmi náročná. Vyžaduje meditativní chápání a naslouchající sympatii. „Počátek poznání a lásky – napsal Jan Čep – je v tom, že šetříme druhého, že se do něho nesnažíme vloupat stůj co stůj.“ Přijímám riziko částečnosti pokusu o přiblížení, neboť vím, že mluvím o společném příteli k přátelům a že všichni jsme u Čepa „doma“. Nesnažím se vloupat do jeho tajemství. Chceme se jen porozhlédnout po obzorech jeho básnické krajiny, zastavit se s ním na některé křižovatce našich osudů a jít s ním pár kroků p cestě, kterou se vracel „domů“ a kterou putoval do zaslíbené země.“

V newyorském okrsku Queens byla pojmenována ulice po Phife Dawgovi z A Tribe Called Quest

Obrázek

Český slavík

Obrázek

Politolog Pavel Barša @A2larm (17. 11. 2016)

"Do Studia Alarm přijal pozvání politolog Pavel Barša, který působí na Ústavu politologie FF UK a Ústavu mezinárodních vztahů. Hovořil o vývoji české společnosti od Sametové revoluce a zaměřil se na někdejší polistopadové představy o dohánění Západu, životní úrovni Čechů, migrační krizi, politický odkaz Václava Havla a na současný rasismus a pravicový populismus."

zdroj: Politolog Pavel Barša @A2larm (17. 11. 2016)"Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky" M. Zoufalá, J. Holý (Academia, 2016)

Obrázek
Kolektivní monografie se zabývá stavem a proměnami židovské menšiny v období druhé republiky a zároveň zohledňuje reakce a postoje většinové české (československé) společnosti. Během diskutovaného období byla zničena státní suverenita. Spolu s úpadkem morálních hodnot nastala krize demokracie a společnost se pozvolna fašizovala. Výrazný atribut tohoto období představuje persekuce a postupné vytěsňování židovské minority z veřejného života. Publikace se zaměřuje především na reprezentaci popsaného fenoménu v literatuře, médiích a v neposlední řadě reflektuje i sociokulturní aspekty sledovaných událostí.

Park pojmenovaný po členu Beastie Boys zneuctěn nápisem "Go Trump" a svastikou

Obrázek
Když v roce 2012 podlehl rakovině Adam Yauch (také znám jako MCA), člen brooklynské kapely Beastie Boys, byl na jeho počest pojmenován park v tomto newyorském okrsku. Zvolením D. Trumpa prezidentem, stejně jako Brexit v UK, dává odvahu některým neskrývat zcela nenávistné a xenofobní postoje. Ačkoli Donald Trump řekl, že bude prezidentem všech Američanů, jeho voliči nechtějí být očividně součástí americké společnosti v té podobě, jaké je nyní. 

Zdroj: OkayPlayer (dot) Com


Mohamed Ali Šilhavý ارقد بسلام / RIP

Obrázek
Mohamed Ali Šilhavý Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice 19. listopadu 1917 - 14. 3. 2008

rozhovor pro BBC ( září, 2001)

Vychází jediný Šaldův román Loutky i dělníci boží (Soubor díla F. X. Šaldy se po 70 letech uzavře)

Obrázek
Loutky i dělníci boží (poprvé 1916) jsou jediným románovým dílem Františka Xavera Šaldy (1867–1937), přední osobnosti české literární, divadelní a výtvarné kritiky sklonku devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Román je významným Šaldovým pokusem o překonání modelu tradičního románu a svou strukturou je do značné míry prózou experimentální: pokouší se o psychologickou motivaci jednání postav, zahrnuje rozsáhlé výkladové esejisticky pojaté pasáže, využívá prvku deníku, motivu dvojníka atd. Loutky i dělníci boží jsou nejen románem milostným, jak jej Šalda vymezil v podtitulu, ale též románem ideovým, filozofickým, náboženským, etickým, českým (ve smyslu národní myšlenky), secesním (jak o něm mluvil Václav Černý) či také generačním. Příběh vystavěný na půdorysu milostného trojúhelníku, vztahu hlavního hrdiny Franka Lamberka k Šimonce a Kornelii, je v Šaldově pojetí rovněž prostorem k vyrovnání se s důsledky upadající kultury a hledání pevných základů pro budoucí život mladého …

"The Philadelphia Negro – zapomenutý počátek sociologie ve Spojených státech amerických" Hynek Jeřábek (01/2013)

Obrázek
"The Philadelphia Negro – zapomenutý počátek sociologie ve Spojených státech amerických" Hynek Jeřábek (01/2013)

"Výzkum Williama Edwarda Burghardta Du Boise je mimořádný. Zůstává výjimečný především odvahou a osamělostí vědce, který sám a prakticky bez pomoci, provedl během 15 měsíců komunitní výzkum, na němž by běžně spolupracovalo několik, ne-li přímo desítky lidí, a měl by pro něj podporu katedry, nadace nebo výzkumného ústavu. Je průkopnický také místem a dobou svého vzniku – na konci devatenáctého století, v roce 1897, jenom pár let od prvního vydání slavného díla Charlese Bootha o chudobě lidu Londýna, tři roky po vydání Durkheimovy „Sebevraždy“ a pětadvacet let předtím, než začaly vycházet dnes častěji citované monografie Chicagské školy. Tento výzkum tedy náleží k prvním pracím v empirické sociologii vůbec a řadí se hned za výzkumné počiny Adolpha Queteleta, Émila Durkheima, Fredericka Le Playe a Charlese Bootha. Představuje navíc vůbec první empirický sociologi…

"Svět politického islámu: Politické probuzení Blízkého východu" Karel Černý (NLN, 2012)

Obrázek
Jaká je společnost Blízkého východu? Jeden z mnoha egyptských revolučních vtipů pojednává o tom, jak se u bran pekla setkají tři bývalí prezidenti a sdělují si, jak zemřeli. Prezident Násir tvrdí, že ho otrávili rafinovaní spiklenci. Sadáta pro změnu na přehlídce zastřelili islamisté. A Mubárak naštvaně připouští, že jeho zabil "jen" Facebook. 
Studium současného regionu Blízkého východu může být velkou zábavou, ale také intelektuálním dobrodružstvím, dramatem s mnoha nečekanými zápletkami, hledáním v labyrintu s řadou slepých uliček nebo příležitostí setkávat se se současnými Araby, Berbery, Turky nebo Íránci.

"Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik" B. Ostřanský, O. Beránek (Academia, 2016)

Obrázek
Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i politických přesahů si současné dění dokážeme jen stěží představit. Pře o toto velké nadosobní téma přitahují dnes svou naléhavostí a nezřídka i vyhroceností pozornost velké části našich spoluobčanů. Kniha Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik editorů Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského, vědeckých pracovníků Orientálního ústavu AV ČR, chce vydat jisté svědectví doby a zároveň nabídnout čtenářům sérii podnětných zamyšlení nad klíčovými oblastmi zdejšího střetávání i míjení se, pokud jde o islám. Představuje úvahy dvaadvaceti osobností (mj. akademiků, novinářů, politiků, a to muslimů i nemuslimů) o otázkách, jež v praxi vyvolávají nejčastější neshody, a pokouší se tak o inspirativní vhled do této bouřlivé a nejednoznačné problemati…

Rozhovor s PhDr. Marcelou Kottnauer Trávníčkovou na téma "Bilingvní výchova dětí" (8. 2. 2013)

Obrázek
Multikulturní společnost, ať se nám to libí nebo ne, se pomalu stává i záležitostí České republiky a stále více Čechů se volí za svého partnera cizince, a stojí tak každou nohou v jiné kultuře. Touto volbou se většina rodin stává vícejazyčnými a pro výchovu dětí je třeba nastavit určitá pravidla, aby dítě zvládlo náročnější, pro něj ale obohacující způsob komunikace. 


"Literatura černé Afriky" V. Klíma, K. F. Růžička, P. Zima (Orbis, 1972)

Obrázek
Odrazem velkých přeměn, kterými Afrika prošla, ale i přežívajících tradic a z toho vznikajících rozporů, je především literatura afrických zemí, v Evropě málo známá a snad i předem podceňovaná. Ale je čas, aby se ji Evropané naučili znát. S literaturou národů žijících v oblasti tzv. černé Afriky seznamuje naše čtenáře kniha V. Klímy, K. F.Růžičky a P. Zimy, která je v naší literatuře zatím ojedinělým pokusem o zachycení a kritické zhodnocení vývoje afrických literatur. Přináší cenná historická fakta, která se nenásilně spojují v živý obraz africké kulturní minulosti i přítomnosti.

"Dějiny Saudské Arábie" Miloš Mendel (NLN, 2016)

Obrázek
Kniha představuje souhrnný vhled do politických, kulturních a náboženských dějin podstatné části Arabského poloostrova, počínaje historií kdysi slavných státních a kmenových útvarů a jejich kulturního prostředí až po dějiny střední Arábie v době vzniku islámu v městských centrech – Mekce a Medíně.

Těžiště výkladu spočívá v historii oblasti od poloviny 18. století, kdy se v srdci Arábie zrodilo reformistické wahhábovské hnutí. Stoupenci jeho učení, jejich ambice a s nimi spjaté kmenové a regionální války jsou zarámovány do kontextu velmocenského boje mezi Velkou Británií, osmanskou říší a dalšími státy.

Saúdská Arábie se pak „nenápadně“ zrodila v průběhu dělení Blízkého východu mezi vítěze první světové války a po druhé světové válce založila svůj geopolitický význam na strategických nalezištích ropy.

QRN KRM 30:54 "...jenž stvořil vás slabými, po slabosti pak sílu dal a posléze opět ze síly slabost a sivost učinil"

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ
30:54 "Bůh je ten, jenž stvořil vás slabými, po slabosti pak sílu dal a posléze opět ze síly slabost a sivost učinil.On tvoří, co chce, a On vševědoucí je i všemohoucí."

30:54 "God is the one who created you from weakness, then made after weakness strength, then made after strength weakness and white hair. He creates what He wills, and He is the Knowing, the Competent."

30:54 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

The Two Cities of Islam: Mecca and Medina (in pictures)

Obrázek

RIP Bill Nunn aka Radio Raheem

Obrázek
Bill Nunn 
(20.10.1952 – 24.9.2016)

Raoul Servais "Sirene" (1968)

"Sirene"

Režie a scénář: Raoul Servais
Belgie, 1968
9 minut
Info: Raoul Servais
http://www.raoulservais.be/

"CHASING TRANE" dokument o saxofonistovi John Coltraneovi

"Muhammad Abduh: islámský modernismus a snahy o náboženskou reformu v Egyptě" (Jan Kondrys, 2013)

Obrázek
"Tato studie pojednává o osobnosti a díle Muhammada cAbduha, klíčové postavy egyptského islámského modernismu. Jeho myšlenky se utvářely v době, kdy již muslimský svět čelil naplno tlaku dynamického evropského kolonialismu a západní dominance nad muslimy se stala neoddiskutovatelnou realitou. cAbduhův modernismus spočíval ve snaze nalézt „rozumnou“ střední cestu pro řešení společenské krize pomocí reformy (isláh), jež by se vyvarovala extrémů tvrdošíjného konzervativního odporu proti všemu modernímu, jakož i bezmyšlenkovitého přejímání všeho, co přinášela evropská kulturní invaze, a z toho plynoucího zavrhnutí vlastních kořenů. Sám cAbduh tuto reformu chápal jako návrat k „čistému islámu“, racionálnímu náboženství podporujícímu aktivní přístup jedince a pokrok společnosti."


Jan Kondrys (ACTA Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013)


celý článek zde, str. 37 - 63
Kdo jsou afričtí básníci? Jaká je africká poezie?

Obrázek
Kdo jsou afričtí básníci? Jaká je africká poezie a umění? Ukázka ze sbírky Černý Orfeus nabízí částečně odpovědi na tyto otázky. Umění Afriky je někdy vnímáno jen v souvislosti s minulostí a obtížně se tak hledá propojení mezi tímto kontinentem a současností. Překlad afrikanisty Vladimíra Klímy nabízí čitelnější obraz afrických umělců, básníků a spisovatelů.


Zvuk z paláce kmene Šabázz (červenec, 2014)

Obrázek
foto: Okayplayer

Záměrem článku není až tak recenzovat poslední album "Lese Majesty" dvojice Shabazz Palaces (1), jako se spíš pokusit o analýzu jejich poselství a vlivech, které jej formují a dávají mu/jim i vizuální charakter. Označení zvuku Shabazz Palaces jako Afro-futurismus může být jen vnějškem, který klame a odpoutává pozornost od skutečného poselství, které je oproti té vesmírnosti ve stylu Sun-Ra méně viditelné. K rozkódování je potřeba nakouknout na celou tvorbu kapely, ve kterých je posluchač mnohdy odkázán více na svou intuici než na znalost jazyka, a teprve tehdy se odkryje méně nápadná vrstva, jež obsahuje mix poezie nasáklý afrocentrismem/černošstvím, jak jej známe od Digable Planets nebo The Last Poets nebo tématy společnosti v postmoderní době.

"Černý Orfeus - Moderní poezie tropické Afriky" (Praha, 1977)

Obrázek
Poezie černochů z USA není až tak neznámá českému čtenáři, v 50., 60. a 70. letech vyšlo několik sbírek, kde se Afro-Američané představili českému publiku, jejich „předci„ už tolik prostoru nedostali a teprve až nyní je možné si vytvořit více komplexnější obraz o poezie tropické Afriky. Sám autor Vladimír Klíma v úvodu říká: „Tropické Africe sice chybějí tradice psané poezie, ale zato má hojnost ústní slovesnosti. Dlouho se tam nepociťovala potřeba psané literatury, avšak umění slova provází život Afričana odedávna a těší se dokonce mimořádnému uznání.“ Antologie nese název afrického literárního časopisu, který začal vycházet v západonigerijském Ibadanu v roce 1957 a přináší překlady básní z celkem 20 afrických států (Senegal, JAR, Angola, Uganda, Keňe, Tanzanie,…) a více jak 30ti básníků.


"Osm dní" Jaroslav Seifert (kresby Josef Čapek)

Obrázek
Sbírka básní "Osm dní“ (název podle posledních 8 dní v životě T.G.Masaryka) je věnována našemu prvnímu prezidentovi, kterého J.Seifert považoval za svůj vzor. Sbírka obsahuje několik kreseb od Josefa Čapka.


QRN KRM, 13:11 "Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění"

QRN KRM: 13:11 Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění
QRN KRM: 13:11 Indeed, God will not change the condition of a people until they change what is in themselves.
QRN KRM: 13:11 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Mos Def "Všechna chvála náleží..." (Lyrics To Go)

"Toto věnuji všem, co připluli na otrokářských lodích, a přes všechen křik a pláč, plavbu přežili. Vím, že můj život je lepší díky Vám,  protože jste ustáli toto vlnobití."Vyšlo jako stejnojmenný 12" a na kompikaci "Word On The Street" (Guidance, 1999)

Miles Davis "Sktch of Spn" remix

"jazz", část první

Obrázek
Charles Mingus „I když hraju jazz, nezapomínám přitom na sebe. Hraju nebo píšu sebe, tak, jak se cítím prostřednictvím jazzu nebo čehokoli jiného. Hudba je, nebo byla, jazykem citů. Jestli se někdo snaží utéci od skutečnosti, pak se mu moje hudba asi nebude líbit… Moje hudba je živá a mluví o živých i mrtvých, o dobrém i zlém. Je rozzlobená, ale skutečná, protože ví, že je rozzlobená.“

"jazz", část druhá

Obrázek
Cannonball Adderley vzpomíná na Johna Coltrane:
"Miles se někdy vyptával na jeho dlouhá sóla. A John mu pokaždé odpověděl: "Prostě mi to tak dlouho trvalo, než jsem tam všechno dostal." A Milesovi to stačilo. Nikdy nikoho moc nesekýroval, co má hrát, nebo jak to má hrát." Na začátku se většina jazzového světa smála. Převládal názor: "Ten člověk to přece nemůže myslet vážně," ačkoliv snad neměl žádný jazzman lepší pověst, pokud jde o střídmost práce. Coltrane se jakživ neodchýlil od své nové cesty. Bral všechno vážně. Miles si někdy při hře dovolil trošku legrace - nebo jsem to občas třeba já vzal trochu na lehčí váhu - John vězel v hraní vždycky až po uši, šlo mu o to, aby pořád hrál vážně a muzikantsky."

Frantz Fanon "Černá kůže, bílé masky" (ukázka)

Obrázek
Dnes se výbuch konat nebude. Je příliš brzy... nebo příliš pozdě. Nepřicházím vyzbrojen odhodlanými pravdami. V mé mysli nehřímají fatální myšlenky. Přesto si zcela nezaujatě myslím, že by bylo dobré říci jisté věci. Ty věci vyslovím, nebudu je křičet. Protože křik už dávno odešel z mého života.

"MALCOLM X: Rasismus, islám, politika a násilí" Karel Černý (01/2016)

Obrázek
"Malcolm Little. Homeboy. Detroid Red. Big Red. Satan. Malcolm X. A nakonec El Hajj Malik El-Shabazz. Náboženské i politické postoje Malcolma X (1925–1965) je obtížné zachytit a fixovat. Byly v neustálém pohybu: co jeden den řekl, druhý den popřel. Jeho život představuje sérii zrychlující se sebereflexe a radikálních redefinic identity – odrážejících se i ve změnách jména. Má proto mnoho tváří. Ani konverze k islámu a jeho promýšlení nevedly ke stabilizaci či myšlenkové rigiditě. Naopak dynamizovaly intelektuální vývoj. Malcolm X se obracel k rozdílným publikům, jimž se argumentačně přizpůsoboval: zločincům chudinských čtvrtí, bílým liberálům univerzit, aktivistům hnutí za občanská práva, vůdcům třetího světa, ale i k establishmentu a policii. Reagoval také na rychlý vývoj konfliktů doma i ve studenoválečném světě, v nichž se angažoval. Proměňoval se tak i jeho pohled na rasu, islám, politiku a násilí.

"Nahnědlé mléko"

Obrázek
V jednom ze srpnových rozhovorů na DVTV (17.8.2016) rozmlouval Martin Veselovský se dvěma (třetí byl přítomen pouze na fotce) autory kampaně na mléčný výrobek Kefírer. Ve zkratce jde o to, že tento tým mladých designerů vykradl knižní obálku Timura Vermesu "Už je tady zas" a použil ji pro mléčný výrobek. Hlavním tématem rozhovoru byla ale hranice, která byla/nebyla překročena. Chlapci několikrát zmínili, že se mnoho v této kampani naučili, argumentů, jestli hranici překročili ale moc nepředložili.
Je ztráta času polemizovat nad tím, kde je nebo není hranice, kdy se propaguje neonacismus a kdy to je ještě česká soda. Autoři kefíru s patkou a knírkem, buď záměrně, nebo z nevědomosti nedomysleli, že i tento „fórek“ slouží jako medium pro přenos nebezpečných symbolů minulosti do společnosti a jejího diskurzu. A to současnosti, kde se poptávka po hnědé hlásí znovu o slovo. S pocitem, že se jedná jen o vtip se tak Hitler dostane bez problémů až k nám do obýváku a my ho tam klidně …

"Sbírka na záchranu domu Langstona Hughese v Harlemu"

Obrázek
Newyorský spisovatel Renée Watson, který žije poblíž domu jednoho z hlavních představitelů harlemské renesance 30. let 20. století, se rozhodl založit sbírku na jeho koupi a vytvořit z něj kulturní centrum. Název projektu, "I, Too, Arts Collective", je parafrází Hughesovy básně a cílem je vybrat 150.000$.

I, Too, Arts Collective


"R.E.D." A Tribe Called Red Ft. Yasiin Bey

Obrázek
"Coca-Cola soul controller holy waters
...

G code and Babylonian the Orient"
Director: The Halluci Nation Location: Cape Town, SA Actors: Narcy, Yasiin Bey and members of the Halluci Nation

More Bey @ his website: A Country Called Earth

Zemřel vibrafonista Bobby Hutcherson

Obrázek
Bobby Hutcherson
(27. ledna 1941 – 15. srpna 2016)

"Born in Brooklyn" Mos Def and Black Jack Johnson (Live)

Obrázek

Husajn Sajjid (Sean Price) "...je to mezi mnou a Bohem"

Obrázek
Brooklynský rapper Sean Price, muslimským jménem Husajn Sajjid, náhle a za nejasných okolností zemřel 8. srpna 2015. Ve vzpomínkách bude nejspíš převažovat Ruck z Heltah Skeltah nebo Ruckus, vůdce brooklynského gangu Decepticons, ale hlavně jako Sean Price, "jméno, které si vybral, aby ho mohli oslovit před jeho mámou". V roce 2009 se rozhodl konvertovat k sunnitskému islámu. U rapperů se jedná celkem o častou zkušenost, nemusejí přímo konvertovat, ale islám zkrátka hraje v afroamerické komunitě a její kultuře významnou roli, proto přijít s ním do styku je pravděpodobné a svým způsobem přirozené. Rovněž je konverze rappera považována téměř za klišé příběh a proto ji mnozí už neberou vážně. Ukázka z rozhovoru s Sean Pricem ukazuje jiný přístup, mnohem osobitější než jsme u rappera zvyklí. Ačkoli jde o Afroameričana, u kterého se stereotypně očekává setkání s islámem ve vězení, Sean Price nabourává představy těchto vyšlapaných cest jinými.  


"Ilyasah Shabazz, dcera Malcolma X, o vraždě svého otce, Louis Farrakhanovi a jeho údajném podílu na něm" (VladTV, 08/2016)

Obrázek
V druhé části rozhovoru  s dcerou Malcolma X došlo na velmi kontroverzní téma, a tím je vražda otce Ilyasah Shabazz a údajném podílu na něm ze strany Louise Farrakhana, který je vůdcem hnutí Islámský národ (Nation of Islam) od roku 1975, kdy zemřel Elijah Muhammad. Spekulace nejsou jen vágním obviněním, ale existuje několik zcela relevatních důkazů, že tomu tak mohlo být, tedy, že Farrakhan spolu s Elijah Muhammadem vytvářeli atmosféru, která členy hnutí k takovému činu, minimálně podprahově, nabádala.

Sean Price aka Husayn Sayyid passed one year ago today

Obrázek

"Killer of Sheep" Charles Burnett (1977)

Obrázek
Film "Killer of Sheep" kalifornského režiséra Charlese Burnetta z roku 1977 se dostal znovu do povědomí v roce 2009, když rapper Mos Def (dnes známý pod jménem Yasiin Bey) použil jeden záběr pro cover svého alba "The Ecstatic". Hned o rok později natočil Kahlil Joseph video "Belhaven Meridian" pro Shabazz Palaces, které je poctou Charlese Burnettovi.

80. výročí XI. olympijských her v Berlíně a nepodařený triumf bílé rasy

Obrázek
Tento měsíc (srpen 2016) si bude svět připomínat 80. výročí letních olympijských her v Berlíně, kde měla být v praxi demonstrována nadvláda bílé rasy. Hitlerův plán ale nevyšel, protože 5. 8. 1936 získal afroamerický atlet Jesse Owens 4 zlaté medaile a postupně černí sportovci vítězili i v dalších disciplínách (viz foto s přehledem níže), načež Hitler poději poznamenal, že „jejich fyzická převaha nad civilizovanými bělochy je natolik viditelná, že by měli být z her vyloučeni.“ [1]

Ilyasah Shabazz, dcera Malcolma X, o svém otci a své knize "X: A Novel"

Obrázek
Ilyasah Shabazz, dcera Malcolma X, o svém otci a své knize "X: A Novel" (2015). Další témata: Spike Lee, Black lives matter, pouť do Mekky.

Lord Jamar: "Když policejní prezident (NYPD) nazve rappera "zločincem", je to zástěrka pro slovo "negr" ´

Obrázek

„Psaní (Risála)“ Abú-l-Qásim al-Qušajríh

Obrázek
"Naděje (radža´) spočívá v tom, že srdce lpí na něčem milém, co se má dostavit v budoucnu. Stejně jako se budoucnosti týká strach, tak i naděje se upíná k budoucímu očekávání. Na naději spočívá život a svoboda srdce. Naděje se liší od pouhého přání tím, přání ponechává člověku pohodlí, takže se nevydává cestou horlivosti a úsilí, zatímco naděje v tomto směru naopak působí. Naděje zasluhuje chválu, pouhé přání je choré."


Abú-l-Qásim al-Qušajríh „Psaní (Risála)“ 11.století
zdroj: Duchovní cesty islámu Luboš Kropáček (Vyšehrad, 1998), s.160

"Vnitřní stránky islámu" Osman Yahia

Obrázek
Velmi pozoruhodný nový výklad islámu podává také veskrze nekonveční Osman Yahia. Islám nepojímá jako systém, ale jako vše zahrnující vizi, nikoli jako učení, ale samu moudrost. Rozlišuje islám makroskopický, jímž je všechen vesmír jako výraz svého připoutání k prvotnímu principu, a islám mikrokosmu, zahrnující člověka, nadaného svobodou a rozumem a vědomého si Boží existence, uznávající prvotní princip a uskutečňujícího dobro; a konečně islám hieroskopický, tj. islám třetí etapy, zjevený, který staví nejdůvěrnější vztahy mezi Božským a lidským. 

Nejde jen o to uznat Boha jako svrchovaný princip stvoření a být v harmonii se společností, ale zejména o to odkrýt Jej v Jeho plnosti, v Jeho činné lásce. V tomto duchu Osman Yahia, překračující existencialistické východisko, řeší i tradiční islámskou otázku míry lidské svobody.


Svoboda se zdá neslučitelná s dualismem; je-li absolutně svobodný Bůh nemůže jí být člověk a naopak. Poněvadž člověk vnímá svou svobodu, jak řešit dilema omezující Bož…

"Zbožnost" Tierno Bokar

Obrázek
Sufíjskou zbožnost provázely etické důrazy i v dobách stagnace a přežívají přes celkovou bídu pokleslé mystiky i v nové době. Z její duchovní půdy vyrůstají vzdálených perifériích islámského světa. Příkladem za víceré může být učitel tidžáníjského řádu z Bandiagary v Mali Tierno Bokar (z.1940), jehož kdysi jeho francouzský přítel označil za islámského Františka z Assisi.
Kdo snese a promine urážku, podobá se rozložitému stromu, cejbě, který supi, odpočívající na jeho větvích, potřísňují nečistotou. Strom ale působí odpudivě jen část roku. Vždy v době dešťů sešle Bůh lijáky, které jej omyjí od koruny až po kořeny, a pak všude vyrazí nová zeleň.“ z myšlenek Tierno Bokara Salifa, zaznamenali A. Hampate Ba a M. Cardaire Zdroj: "Duchovní cesty islámu" Luboš Kropáček (Vyšehrad, 1998), s.151

Abů Alí al-Miskawajh „Výchova mravů (Tahdhíb al-achláq)“ 11.století

Obrázek
„Někteří lidé konají dobro pro dobro samé, jiní proto, aby si získali dobrou pověst, a jiní z pouhé okázalosti. Nejvýše z nich stojí samozřejmě ten, kdo koná dobro pro ně samé, tím spíše, že přestože ani v mysli, ani skutky o to neusiluje, nakonec docela určitě sklidí i dobrou pověst, trvalou chválu a lásku i těch, jimž se přímo nedostalo jeho dobrodiní… Kdo jedná na základě dobra a jeho důstojnosti, počíná si nejlépe.Neustupuje živočišným potěšením, ani potěšením vnějším jeho duši, protože všechna jsou jen případkem, proměnlivá a pomíjivá. Rozhoduje se naopak pro nejdokonalejší, nejvznešenější a nejzávažnější dobro, tedy to, jež svou podstatou patří k duši, není jí vnější, ale nevztahuje se k božské části člověka."
Abů Alí al-Miskawajh „Výchova mravů (Tahdhíb al-achláq)“ 11.století

Zdroj: "Duchovní cesty islámu" - prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc (Vyšehrad, 1998), str.149 – 150

Muhammad Kurd ´Alí o Evropě

Obrázek
"Poznal jsem, že evropské národy nemají o Orientu, islámu ani Arabech žádné skutečné znalosti. Jediní lidé, kteří vědí, jsou orientalisté, ale těch je málo. (...) Orientalisté začali vydávat knihy o Arabech a islámu (...) a pečlivě je katalogizovat tak, aby byly užitečné vědcům (...) My jsme se díky naší arabské nátuře dopouštěli chyb a omylů, zatímco oni, byť to jsou cizinci, si dali ohromně záležet a odvedli skvělou práci. 
My byli plní vychloubačnosti, zatímco oni byli skromní (...) Evropští učenci, dokonce i ve Finsku, Švédsku a Norsku, dbají o náš jazyk (...) Nemálo také pomohli šíření naší kultury a věd, zatímco my spíme (...), jako by se nás tato záležitost vůbec netýkala. (...) Rovněž se zdá, se nám nedaří napodobovat jejich myšlenky, aktivity, lásku k řádu a organizační schopnosti. Naší hlavní ambicí je rychle zbohatnout, a jakmile se nám to podaří, o nic jiného se už nestaráme."
Těmito slovy popsal Muhammad Kurd ´Alí ve své knize "al-Mudhakkirat" (Vol. I., …

"Muslimští migranti a český sekulární stát" Eva Pavlíková (Pavel Mervart, 2012)

Obrázek
Kniha, kterou čtenářům předkládáme, je věnována různým aspektům života muslimů v České republice. Značná část textu se opírá o výzkumná zjištění z rozhovorů s muslimskými příchozími z mnoha různých zemí. Autorka zkoumala, co se podle jejich vlastních slov v jejich identitě migrací posílilo a co se pro ně naopak ukázalo jako nepotřebné. 

"Islám v médiích" Lucie Sedláčková (Nakladatelství Bor, 2010)

Obrázek
Pro mnoho lidí může být spojení masových médií a rasismu nečekané. Tento vztah je však těsnější, než se na první pohled zdá. Dokazuje to i tato kritická analýza mediální reprezentace sporu o karikatury proroka Mohameda v deníku Mladá fronta Dnes v roce 2006.

Autorka analyzuje reprezentaci sociálních činitelů a intertextualitu ve vztahu k sociálnímu kontextu a mediálnímu diskurzu. Islám je spojován s celou řadou mýtů, stereotypů a předsudků, ke kterým současná média vydatně přispívají. Islám představují většinou jako nebezpečí. Cílem této knihy je přispět k pochopení vzniku islamofobních postojů v českých médiích, a poukázat tak na užitečnost kritického přístupu k médiím.

Yo! H. Rap Brown rapuje (BHM 2015)

Obrázek
Hip hopové kroniky zmiňují na prvním místě harlemské básníky Last Poets a Gil Scott-Herona jako "kmotry" a "zakladatele" rapu co se formy týče, možná to ale bylo tak trochu oboustranné a rap taky připomíná je. Jedno jméno se ale přeci vytratilo a objevuje se jen velmi zřídka. Nejedná se o básníka, ale o aktivistu H. Rap Browna, který je spjat s hnutím Black Power a Black Panthers. Zajímavostí je, že ačkoli se nejedná o umělce, jeho kniha "Die Nigger Die!" z roku 1969 byla inspiraci pro brooklynské emcees Smoothe Da Hustler a Trigga The Gambler a jejich "Broken Language" z roku 1995. 


Neil Postman "Ubavit se k smrti"

Obrázek
"Podstatou mého výkladu však není fakt, že televize má zábavný charakter, ale že učinila ze zábavy přirozenou formu zobrazeni jakékoli skutečnosti. Televizní přijímač nás udržuje v neustálém styku se světem, ale má přitom stále tutéž, neměnnou, smějící se masku. Problém nespočívá v tom, že televize nabízí zábavná témata, nýbrž že jakékoli téma převádí na zábavu, což je úplně jiná otázka. Řekněme to ještě jinak: zábava je zastřešující ideologií veškeré televizní komunikace. Nezáleží na tom, co je předmětem zobrazení a jaký je úhel pohledu; nad vším se vznáší předpoklad, že nám to má přinášet především zábavu a potěšení.(...)Řešení, které navrhuji, je vlastně totéž, jaké navrhoval už Aldous Huxley, a stěží ho mohu překonat. Společně s H. G. Wellsem byl Huxley přesvědčen, že máme na vybranou mezi vzdělaností a katastrofou, a vytrvale psal o tom, jak je nutné, abychom porozuměli politickému a epistemologickému významu médií. Snažil se nám totiž sdělit, že tragédie obyvatel „překrásné…

Public Enemy "Shut´em Down" (Def Jam, 1991)

Obrázek
Ve spoustě rapových videoklipů se čas od času objeví takové, jehož síla a výmluvnost vydrží přes dvě dekády a po estetické a umělecké stránce může být měřítkem i dnes.
Genialita videa Shut´em down spočívá v jeho kombinaci výtvarna a zároveň síly poselství. Výtvarná stránka je zmíněna záměrně, protože rap je spontánní projev, který komunikuje přímočarým způsobem, a komplikovanější prvky mu v některých případech mohou ztížit pochopení posluchačů. 

"4 Little Girls" 15.září,1963, Birmingham

Obrázek
Tyto čtyři dívky se staly 15. září 1963 obětmi bombového útoku na baptistický kostel v Birminghamu (Alabama). Bombový útok byl proveden v neděli časně ráno čtyřmi členy Ku Klux Klanu (Bobby Frank Cherry, Thomas Blanton, Herman Frank Cash,Robert Chambliss). Exploze nastala v 11:22, ve chvíli, kdy 22 dětí právě vcházelo do spodního podlaží kostela na závěrečnou modlitbu. Čtyři dívky výbuch nepřežily.