"Křížové výpravy očima arabských kronikářů" Francesco Gabrieli (Argo, 2010)

Výběr z kronik sedmnácti arabských historiků (např. Ibn al-Athír, Bahá'-ad-Dín, Abú Šámá, Abú 'l-Fidá', Usáma ibn Munkiz, Ibn al-Qalánisí, Kamal-ad-Dín, Ibn Wásil či Maqrízí) líčí události spjaté s křížovými výpravami a dobýváním Svaté země. Mezi popisovanými událostmi nechybí dobytí Jeruzaléma, pád Tripolisu, bitva u Hattínu či dobývání Akkonu, přičemž největší prostor je věnován osobnosti sultána Saladina a třetí křížové výpravě - tyto pasáže se vyznačují zvláštní obrazností a živostí. 

Sborník sestavil přední odborník na tuto tematiku a znalec arabských středověkých pramenů, italský historik Francesco Gabrieli (1904-1996). 
Texty, z nichž většina vychází česky poprvé, poskytují unikátní a pro evropského čtenáře velmi zajímavý pohled na dějiny křížových výprav z druhé strany - tedy z muslimské perspektivy, a představují i pestrý obraz rozličných historiografických a literárních stylů typických pro arabské písemnictví. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Křížové výpravy očima arabských kronikářů
Název ital.originálu: Storici arabi delle Crociate
Autor: Francesco Gabrieli
Překlad: Josef Prokop
Nakladatel: Argo
Edice: Memoria medii aevi - Paměť středověku;
Rok: 2010
Počet stran: 344
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Předmluva (José Enrique Ruiz-Doměnec) 5
Úvod (Francesco Gabrieli) 13
Bibliografie 21
Arabští autoři a jejich díla 24

První část
Od Godefroie k Saladinovi

I.
Frankové se zmocňují Antiochie 33
Pochod muslimů proti Frankům a to, co následovalo 36
Frankové se zmocňují Ma'arrat an-Nu'mánu 37
Frankové dobývají Jeruzalém 38
Zajetí Bohemunda z Antiochie 40
Godefroiova smrt a další franská vítězství 41
Saint-Gilles obléhá Tripolis 42
Osvobození Bohemunda. Porážka krále Balduina v ar-Ramle 43
Frankové se zmocňují Džubajlu a Akkonu 44

II.
Výprava Suqmana a Čekermíše proti Frankům 45
Balduin z Edessy a Tankred z Antiochie 47

III.
Pád Tripolisu 50
Pád Bejrútu 52
Pád Sidonu 53
Ohlas, jenž měly v Bagdádu zprávy ze Sýrie 54
Obléhání Tyru 55

IV.
Porážka a smrt Rogera z Antiochie u Balatu 59
Smrt a vykreslení osobnosti Balduina II. 62

V.
Zengí, jehož v Sýrii vedla prozřetelnost 63
Zengí dobývá pevnost Ba´rín. Porážka Franků 64
Spojenectví Damašku s Franky proti Zengímu 65

VI.
Zengí dobývá Edessu 69
Smrt a chvála Zengího 72

VII.
Druhá křížová výprava. Obléhání Damašku 75

VIII.
Núr-ad-Dínova vítězství a jeho triumf v Damašku 81
Núr-ad-Dínova smrt 84

IX.
Franské rytířství 88
Franské pirátství 89
Franské lékařství 90
Frankové a manželská žárlivost 91
Na Východě zdomácnělí Frankové 92
Templáři v Jeruzalémě 93
Vykupování zajatců 94
Návrh, abych poslal svého syna do Evropy 95
Sokol z Akkonu 96
Křesťanská a muslimská zbožnost 96

Druhá část
Saladin a třetí křížová výprava

I.
Stručný Saladinův životopis 98
Jeho spravedlnost 103
Pokus o vykreslení jeho štědrosti 105
Jeho odvaha a pevnost 106
Jeho zápal pro svatou válku 108
Jeho trpělivost a úsilí o zásluhy před Bohem 110
Pokus o vylíčení jeho lidskosti a shovívavosti 113
O jeho vytrvalém zachovávání ctnosti 115

II.
Co předcházelo Hattínu 120
Spor mezi syrskými Franky a přechod hraběte z Tripolisu
na Saladinovu stranu 120
Zrada knížete Arnáta 121
Saladin obléhá al-Karak122
Útoky na území Akkonu 122
Saladin se vrací ke svému vojsku a vpadne na franské území 123
Bitva u Hattínu 124
Sultán Saladin vstupuje s vojskem na franské území 128
Dobytí Tiberiady 132
Zajetí velkého kříže v oné bitvě 137
Dobytí pevnosti v Tiberiadě 137
Jak Saladin naložil s templáři a špitálníky, jak jim usekal hlavy
a potěšil všechny tím, že je vyhladil 138
Znovudobytí Jeruzaléma 139
Chrám Vzkříšení 145
Popis Jeruzaléma 148
Den vítězství, sedmnáctý radžab 154
Stav Franků při jejich odchodu z Jeruzaléma 155
Dobrá díla, která sultán učinil v Jeruzalémě,
a špatná, která odstranil 157
Popis oslavovaného Skalního chrámu,
kéž jej Bůh nechá vzkvétat! 160
O Davidově modlitebně a dalších vznešených svatyních.
Potlačení kostelů a založení madras 163

III.
Konrád z Monferratu v Tyru, marné Saladinovo obléhání 165

IV.
Pochod Franků k Akkonu a jeho obléhání 170
Další bitva a arabská šarvátka 173
Polní bitva pod Akkonem 174
Saladin se od Franků vzdálil, takže mohli znovu zahájit
blokádu Akkonu 176
Příjezd egyptského vojska a egyptské flotily po moři 177
Požár obléhacích věží 182
Různé příhody z obléhání 185
Jak bejrútská loď lstí pronikla do Akkonu 185
Příběh plavce ísy 185
Léčka 186
Saladinova lidskost 187
Milostnice a bojovnice mezi Franky 188

V.
Konrád z Monferratu a třetí křížová výprava 191
Křížová výprava Fridricha Barbarossy a jeho smrt 192
Příjezd francouzského a anglického krále 194
Saladinova výzva k protikrizové výpravě 196
Poslední útok a kapitulace Akkonu 197
Akkon, zahnaný do úzkých, zahajuje jednání s Franky 199
Z města přicházejí dopisy 201
Obránci uzavírají mír, který jim zajistil svobodný odchod 202
Nepřítel se zmocňuje Akkonu 202
Masakr mulimských zajatců 203

VI.
Mírová jednání a jejich završení 205

VII.
Zavraždění Konráda z Monferratu asasíny 215

VIII.
Saladinova nemoc a smrt 221

Třetí část
Ajjúbovci a útoky na Egypt

I.
Pátá křížová výprava 226
Soustředění Franků v Sýrii, jejich pochod do Egypta
a dobytí Damietty a jejich útok na muslimy 226
Obléhání a dobytí Damietty Franky 227
Muslimové dobývají Damiettu na Francích 229
Další detaily franské kapitulace Damietty 233

II.
Příjezd císaře Fridricha, krále Franků, do Akkonu 235
Předání Jeruzaléma Frankům 237
Nářky muslimů v Damašku. Fridrich v Jeruzalémě 239
Další štaufsko-ajjúbovské vztahy. Poslední Štaufové 241
Dva arabské dopisy od Fridricha 244

III.
Křížová výprava Ludvíka IX. Svatého 248
Připlutí Franků do Egypta a jejich okupace Damietty 248
Al-Malik as-Sálih se přesouvá a táboří u al-Mansúry 250
Frankové postupují vpřed a zaujímají postavení
přímo proti muslimům 251
Překvapivý útok na muslimy u al-Mansúry, zabití emíra Fachr-ad-Dín
júsufa a následné vítězství muslimů nad Franky 252
Útok muslimské flotily na franské lodě a oslabení Franků 254
Upíná porážka Franků a zajetí francouzského krále 255
Zavraždění al-Malika al-Mu'azzama Túránšáha 257
Dohoda o tom, že vládnout bude princezna Šadžár ad-Durr,
matka Chalíla, společně s 'Izz-ad-Dínem Turkmenem
jako velitelem vojska 258
Znovudobytí Damietty 259
Prolog a epilog ke křížové výpravě Ludvíka IX. Svatého 260
Ludvík IX. Svatý v Tunisu 263

Čtvrtá část
Mamlúci a konec křížových výprav

I.
Bajbars proti Tripolisu a Antiochii;
jeho dopis Bohemundovi VI. 265
Jednání s Hugem III., králem kyperským a jeruzalémským 270
Dobytí Hisn al-Akrádu 272
Neúspěšný útok na Kypr 275

II.
Smlouva sultána Qaláwúna s templáři z Tortosy 278
Dohoda s Akkonem 280
Text přísahy vyslovené sultánem při tomto příměří 285
Text franské přísahy 286
Pád al-Marqabu 287
Pád Maraqíje 291
Pád Tripolisu 293

III.
Pád Akkonu 296

Poznámky 301
Mapy 317
Ediční poznámka 321
Jmenný a místní rejstřík 323

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí