"Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku" D. Boušek, Ibn Hazm, S. al al-Magribí (Academia, 2013)První část knihy tvoří editorova studie pojednávající o historickém vývoji polemiky, kterou islám od svého vzniku vedl s „vlastníky Písma“, tj. křesťany a především Židy. V průběhu staletí se tato polemika, kterou započal už Korán, soustředila na tři protichůdné a vzájemně se překrývající teze: Židé i křesťané zfalšovali Bibli, islám abrogoval předchozí monoteistická zjevení a Bible obsahuje předpovědi příchodu Muhammada a islámu.

Výklad je založen na rozboru děl dvou předních islámských autorů: andaluského literáta a teologa Ibn Hazma a židovského konvertity k islámu Samaw´ala al-Maġribīho.

Druhá část obsahuje komentované překlady tří děl těchto autorů: pasáž o judaismu z Knihy pojednání o náboženstvích, sektách a herezích ("Al-Fisal fi´l-milal wa´l-ahwá´wa´l-nihal" od Ibn Hazmy) a Polemiky s Židem Ibn al-Naġrīlou od Ibn Hazmy ("Al-Radd ´ala Ibn al-Nagríla al-jahúdí la´anahu´lláh" od Ib Hazmy), a dále spis Samaw´ala al-Maġribīho Umlčení Židů (Ifhám al-jahúd), zahrnující kromě polemiky i autobiografické líčení Samaw´alovy cesty ke konverzi. 


(text vydavatel)
Další knihy na téma „Muslimsko-židovské vztahy“

"Výběr z korespondence" Maimonides (Academia, 2010)

"Maimonides – život a dílo" Joel L. Kraemer (Bergman, 2010)

Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu" J.Šedinová (Academia, 2011)


 

………………………………………………………
Název: Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku

Autoři: Daniel Boušek, Ibn Hazm (994 – 1064), Samaw´al al-Magribí (1130 –  1180)
Vydavatelství: Academia
edice: Judaica
Rok vydání: 2013
Počet stran: 452

………………………………………………………


 :: Obsah ::

PRVNÍ ČÁST
Polemika islámu s hebrejskou Biblí a judaismem ve středověku
 

1.    Prorok Muhammad a Židé
Židé v Koránu
Židé v koránské exegezi a islámské tradici
Středověká islámská polemika s judaismem: díla
Židovská apologetika: díla
Disputace


2.    Tahríf – zfalšování Písma
2.1.    Ibn Hazmovy argumenty pro tahríf
2.1.1.    Geografické a početní omyly a rozpory a historické argumenty
2.1.2.    Blasfemické a teologicky nepřípustné výroky (antropomorfismy)
2.1.3.    Nedůstojné chování připisované prorokům
2.2.    Porušené tradování Písma (tawátur)
2.2.1.    Ibn Hazm
2.2.2.    Samaw´al al-Magribí
 

3.    Ezdráš – obnovitel i zfalšovatel Písma
 

4.    Al´lám al-nubúwa – předpovědi příchodu proroka Muhammad a islámu
4.1.    Hebrejská Bible zvěstuje příchod proroka Muhammada
4.2.    Numerologie
4.3.    Předpovědi příchodu islámu a proroctví v Mekce
4.4.    Muslimská pouť a modlitba
4.5.    Triumf arabštiny
4.6.    Vítězství muslimských vojsk a islámu
 

5.    Muhammadovy zázraky a kritéria pravosti zázraků
5.1.    I´gaz al-Qur´án – zázračná nenapodobitelnost Koránu
5.1.1.    Ibn Hazm a Samaw´al al-Magribí
 

6.    Nasch – abrogace Mojžíšova zákona a judaismu
6.1.    Al-Báqillání
6.2.    Ibn Hazm
6.3.    Samaw´al al-Magribí
7.    Kulturní převaha islámu nad ostatními náboženstvími

DRUHÁ ČÁST
Ibn hazm a Samaw´al al-Magribí – komentáře a překlady


1.    Ibn hazm – život a dílo
1.1.    Ibn Hazm – polemik
1.2.    Polemické spisy
 

1.2.1.    Al-Fisal fi´l-milal wa´l-ahwá´wa´l-nihal
(Názory na náboženství, sekty a hereze)
1.2.2.    Al-Radd ´ala Ibn al-Nagríla al-jahúdí la´anahu´lláh
(Polemika s Ibn al-Nagrílou, Židem, nechť jej Bůh prokleje)
 

1.3.    Kniha názorů na náboženství, sekty a hereze (výbor)
1.3.1.    Pojednání o Židech, křesťanech, kteří odmítají Trojici, 

             sabejcích a o zoroastrovcích
1.3.2.    Pojednání o zjevených rozporech a lžích obsažených v knize nazývané Židy Tóra, jakož i ostatních jejich knihách a ve čtyřech evangeliích
1.3.3.    Polemika s Ibn al-Nagrílou, Židem, nechť jej Bůh prokleje
 

2.    Samaw´al al-Magribí – život a dílo
2.1.    Samaw´alova konverze a její důvody
2.2.    Struktura Ifhám al-jahúd (Umlčení Židů) a Samaw´alova polemika
2.3.    Vliv na polemickou literaturu
2.4.    Umlčení Židů
2.4.1.    Umlčení Židů
2.4.2.    Konverze Samaw´al ibn Jahjá al-Magribí k islámu
2.4.3.    Anonymní dopis Samaw´alovi – Opověď

Poznámka k přepisu arabštiny a hebrejštiny

Bibliografie
1.    Zkratky traktátů Mišny, Jeruzalémského a Babylonského talmudu
2.    Zkratky sekundárních zdrojů
3.    Prameny
4.    Sekundární literatura

Summary

Jmenný rejstřík
Původní obálka před vydáním

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934