"Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku" D. Boušek, Ibn Hazm, S. al al-Magribí (Academia, 2013)První část knihy tvoří editorova studie pojednávající o historickém vývoji polemiky, kterou islám od svého vzniku vedl s „vlastníky Písma“, tj. křesťany a především Židy. V průběhu staletí se tato polemika, kterou započal už Korán, soustředila na tři protichůdné a vzájemně se překrývající teze: Židé i křesťané zfalšovali Bibli, islám abrogoval předchozí monoteistická zjevení a Bible obsahuje předpovědi příchodu Muhammada a islámu.

Výklad je založen na rozboru děl dvou předních islámských autorů: andaluského literáta a teologa Ibn Hazma a židovského konvertity k islámu Samaw´ala al-Maġribīho.

Druhá část obsahuje komentované překlady tří děl těchto autorů: pasáž o judaismu z Knihy pojednání o náboženstvích, sektách a herezích ("Al-Fisal fi´l-milal wa´l-ahwá´wa´l-nihal" od Ibn Hazmy) a Polemiky s Židem Ibn al-Naġrīlou od Ibn Hazmy ("Al-Radd ´ala Ibn al-Nagríla al-jahúdí la´anahu´lláh" od Ib Hazmy), a dále spis Samaw´ala al-Maġribīho Umlčení Židů (Ifhám al-jahúd), zahrnující kromě polemiky i autobiografické líčení Samaw´alovy cesty ke konverzi. 


(text vydavatel)
Další knihy na téma „Muslimsko-židovské vztahy“

"Výběr z korespondence" Maimonides (Academia, 2010)

"Maimonides – život a dílo" Joel L. Kraemer (Bergman, 2010)

Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu" J.Šedinová (Academia, 2011)


 

………………………………………………………
Název: Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku

Autoři: Daniel Boušek, Ibn Hazm (994 – 1064), Samaw´al al-Magribí (1130 –  1180)
Vydavatelství: Academia
edice: Judaica
Rok vydání: 2013
Počet stran: 452

………………………………………………………


 :: Obsah ::

PRVNÍ ČÁST
Polemika islámu s hebrejskou Biblí a judaismem ve středověku
 

1.    Prorok Muhammad a Židé
Židé v Koránu
Židé v koránské exegezi a islámské tradici
Středověká islámská polemika s judaismem: díla
Židovská apologetika: díla
Disputace


2.    Tahríf – zfalšování Písma
2.1.    Ibn Hazmovy argumenty pro tahríf
2.1.1.    Geografické a početní omyly a rozpory a historické argumenty
2.1.2.    Blasfemické a teologicky nepřípustné výroky (antropomorfismy)
2.1.3.    Nedůstojné chování připisované prorokům
2.2.    Porušené tradování Písma (tawátur)
2.2.1.    Ibn Hazm
2.2.2.    Samaw´al al-Magribí
 

3.    Ezdráš – obnovitel i zfalšovatel Písma
 

4.    Al´lám al-nubúwa – předpovědi příchodu proroka Muhammad a islámu
4.1.    Hebrejská Bible zvěstuje příchod proroka Muhammada
4.2.    Numerologie
4.3.    Předpovědi příchodu islámu a proroctví v Mekce
4.4.    Muslimská pouť a modlitba
4.5.    Triumf arabštiny
4.6.    Vítězství muslimských vojsk a islámu
 

5.    Muhammadovy zázraky a kritéria pravosti zázraků
5.1.    I´gaz al-Qur´án – zázračná nenapodobitelnost Koránu
5.1.1.    Ibn Hazm a Samaw´al al-Magribí
 

6.    Nasch – abrogace Mojžíšova zákona a judaismu
6.1.    Al-Báqillání
6.2.    Ibn Hazm
6.3.    Samaw´al al-Magribí
7.    Kulturní převaha islámu nad ostatními náboženstvími

DRUHÁ ČÁST
Ibn hazm a Samaw´al al-Magribí – komentáře a překlady


1.    Ibn hazm – život a dílo
1.1.    Ibn Hazm – polemik
1.2.    Polemické spisy
 

1.2.1.    Al-Fisal fi´l-milal wa´l-ahwá´wa´l-nihal
(Názory na náboženství, sekty a hereze)
1.2.2.    Al-Radd ´ala Ibn al-Nagríla al-jahúdí la´anahu´lláh
(Polemika s Ibn al-Nagrílou, Židem, nechť jej Bůh prokleje)
 

1.3.    Kniha názorů na náboženství, sekty a hereze (výbor)
1.3.1.    Pojednání o Židech, křesťanech, kteří odmítají Trojici, 

             sabejcích a o zoroastrovcích
1.3.2.    Pojednání o zjevených rozporech a lžích obsažených v knize nazývané Židy Tóra, jakož i ostatních jejich knihách a ve čtyřech evangeliích
1.3.3.    Polemika s Ibn al-Nagrílou, Židem, nechť jej Bůh prokleje
 

2.    Samaw´al al-Magribí – život a dílo
2.1.    Samaw´alova konverze a její důvody
2.2.    Struktura Ifhám al-jahúd (Umlčení Židů) a Samaw´alova polemika
2.3.    Vliv na polemickou literaturu
2.4.    Umlčení Židů
2.4.1.    Umlčení Židů
2.4.2.    Konverze Samaw´al ibn Jahjá al-Magribí k islámu
2.4.3.    Anonymní dopis Samaw´alovi – Opověď

Poznámka k přepisu arabštiny a hebrejštiny

Bibliografie
1.    Zkratky traktátů Mišny, Jeruzalémského a Babylonského talmudu
2.    Zkratky sekundárních zdrojů
3.    Prameny
4.    Sekundární literatura

Summary

Jmenný rejstřík
Původní obálka před vydáním

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)