"Dějiny náboženského myšlení. I, Od doby kamenné po eleusinská mystéria" Mircea Eliade (OIKOYMENH, 2008)


První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v prehistorickém období, přes zaniklé civilizace starého Egypta, Mezopotámie, Íránu nebo Chetitské říše, až po rané fáze velkých světových náboženství na území Indie, Izraele a Řecka.

Autor

Mircea Eliade byl rumunský historik náboženství a spisovatel. Hovořil plynně osmi jazyky – rumunsky, francouzsky, německy, italsky, anglicky, hebrejsky, persky a sánskrtem.

Jeho myšlení bylo značně ovlivněno dílem tradicionalistické školy, které také popularizoval. Ve svých autobiografických a fantasy titulech (např. Na dvoře Dionýsiově) se věnoval především osobní náboženské zkušenosti pravoslavného věřícího.

Zdroj životopisu: osobnosti.cz


související

"Dějiny náboženského myšlení. II., Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství"

"Dějiny náboženského myšlení III: Od Muhammada po dobu křesťanských reforem"

"Dějiny náboženského myšlení. IV, Od epochy objevů po současnost"


--------------------------------------------------------------
Název: Dějiny náboženského myšlení. I, Od doby kamenné po eleusinská mystéria
Název fran. orig: Histoire des croyances et des idées religieuses. I,
De l’âge de la pierre aux mystères d’Eleusis (Payot, 1976)
Autor: Mircea Eliade (1907-1986)
Přeložil: Kateřina Dejmalová
Vydavatelství: OIKOYMENH
Rok vydání: 2008 (první české vydání v nakl. ISE v roce 1995)
Počet stran: 519
--------------------------------------------------------------


:: obsah ::

Předmluva

I.    NA POČÁTKU … MAGICKO-NÁBOŽENSKÉ CHOVÁNÍ LIDÍ V PALEOLITU

Orientatio. Nástroje k výrobě nástrojů. Domestikace ohně.
„Neprůhlednost“ prehistorických dokladů
Symbolické významy pohřbů
Spory okolo úložišť kostí
Skalní malby: obrazy, či symboly?
Přítomnost ženy
Rity, myšlení a představivost paleolitických lovců

II.    NEJDELŠÍ REVOLUCE: OBJEV ZEMĚDĚLSTVÍ – MEZOLIT A NEOLIT

Ztracený ráj
Práce, technologie a imaginární světy
Dědictví paleolitických lovců
Domestikace plodin: Mýty o původu
Žena a vegetace. Posvátný prostor a periodická obnova světa
Neolitická náboženství Blízkého východu
Duchovní stavba neolitu
Náboženský kontext hutnictví: mytologie doby železné

III.    NÁBOŽENSTVÍ MEZOPOTÁMIE

„Historie začíná v Sumeru…“
Člověk před svými bohy
První mýtus o potopě
Sestup do podsvětí: Inanna a Dumuzi
Sumersko-akkadská syntéza
Stvoření světa
Posvátnost mezopotamského vládce
Gilgamešovo hledání nesmrtelnosti
Osud a bohové

IV.    NÁBOŽENSKÉ MYŠLENÍ A POLITICKÉ KRIZE VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ

Nezapomenutelný zázrak: „Poprvé“
Theogonie a kosmogonie
Povinnost vtěleného boha
Faraonovo nanebevstoupení
Usir, zavražděný bůh
Synkopa: anarchie, beznaděj a „demokratizace“ záhrobního života
Theologie a politika „solarizace“
Achnaton čili nepodařená reforma
Konečná syntéza: spojení Re-Usir

V.    MEGALITY, CHRÁMY, OBŘADNÍ CENTRA: ZÁPADNÍ EVROPA, 
STŘEDOMOŘÍ, ÚDOLÍ INDU

Kámen a banán
Obřadní centra a megalitické stavby
„Záhada megalitů“
Etnografie a prehistorie
První města Indie
Protohistorická náboženství pojetí a jejich paralely v hinduismu
Kréta: posvátná jeskyně, labyrinty, bohyně
Charakteristické rysy minojského náboženství
Kontinuita předřeckých náboženských struktur

VI.     NÁBOŽENSTVÍ CHETITŮ A KENAANCŮ

Anatolská symbióza a chetitský synkretismus
„bůh, který mizí“
Porazit draka
Kumarbi a svrchovanost
Boje mezi generacemi bohů
Kenaanský pantheon: Ugarit
Baal uchvacuje svrchovanost a vítězí nad drakem
Baalův palác
Baal čelí Morovi: smrt a návrat k životu
Kenaanská náboženská vize

VII.    „KDYŽ BYL IZRAEL MLÁDENEČKEM…“

První dvě kapitoly Genesis
Ztracený ráj. Kain a Ábel
Před potopou a po ní
Náboženství patriarchů
Abrahám, „Otec víry“
Mojžíš a vyjití z Egypta
„Jsem, který jsem“
Náboženství za soudců: první fáze synkretismu

VIII.    NÁBOŽENSTVÍ INDOEVROPANŮ. VÉDŠTÍ BOHOVÉ

Protohistorie Indoevropanů
První pantheon a společný náboženský slovník
Trojčlenná indoevropská ideologie
Árjové v Indii
Varuna, prvotní božstvo: dévové a asurové
Varuna: král všehomíra a „kouzelník“; „rta“ a „mája“
Hadi a bohové. Mitra. Arjaman. Aditi
Indra, vítěz a demiurg
Agni, kaplan bohů: obětní oheň, světlo, inteligence
Bůh Sóma a nápoj „nesmrtelnosti“
Dva velcí bohové védského období: Rudra-Šiva a Višnu

IX.    INDIE PŘED GAUTAMOU BUDDHOU: OD KOSMICKÉ OBĚTI 
K VRCHOLNÉ JEDNOTĚ ÁTMAN.BRAHMA

Morfologie védských rituálů
Nejvyšší oběti: „ašvamédhá“ a „purušamédha“
Iniciační povaha rituálů: svěcení obětujícího (díkšá) a svěcení krále (rádžasúja)
Kosmogonie a metafyzika
Učení o oběti v bráhmanách
Eschatologie: ztotožnění s Pradžápatim prostřednictvím oběti
„Tapas“: technika a dialektika asketických cvičení
Asketové a exatikové: „muniové“, „vrájové“
Upanišady a hledání ršiů: jak so osvobodit od „plodů“ svých vlastních skutků?
Ztotožnění átman-brahma a zkušenosti „vnitřního světa“
Dvě modality brahma a tajemství „átmanu“ „uvězněného“ v hmotě

X.    ZEUS A ŘECKÉ NÁBOŽENSTVÍ

Theogonie a boje mezi generacemi bohů
Diův triumf a svrchovanost
Mýtus o prvních pokoleních. Prométheus. Pandóra
Důsledky první oběti
Člověk a osud. Význam „radost ze života“


XI.    OLYMPANÉ A HÉRÓOVÉ

Velký „pokleslý bůh“ a kovář-kouzelník: Poseidón a Héfaistos
Apollón: usmířené protiklady
Věštby a očisťování
Od „vidění“ k poznání
Hermés, „společník člověka“
Bohyně I.: Héra, Artemis
Bohyně II.: Athéna, Afrodité

XII.    ELEUSINSKÁ MYSTÉRIA

Mýtus: Persefoné v podsvětí
Zasvěcení: veřejné obřady a tajné rituály
Můžeme poznat mystéria?
„Tajemství“ a „mystéria“

XIII.    ZARATHUŠTRA A ÍRÁNSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

Záhady
Zarathuštrův život: dějiny a mýtus
Šamanské extáze?
Zjevení Ahury Mazdy: člověk si může svobodně zvolit dobro, či zlo
„Proměna“ světa
Náboženství Achaimenovců
Íránský král a svátek Nového roku
Otázka mágů. Skythové
Nové stránky mazdaismu: kult Haomy
Oslavení boha Mithry
Ahura Mazda a eschatologická oběť
Posmrtné putování duše
Vzkříšení těla

XIV.    NÁBOŽENSTVÍ IZRAELE V OBDOBÍ KRÁLŮ A PROROKŮ

Království: vyvrcholení synkretismu
Jahve a stvoření
Jób, spravedlivý podrobený zkoušce
Doba proroků
Pastýř Ámos; nemilovaný Ozeáš
Izajáš: „zůstatek Izraele“ se navrátí
Slib učiněný Jeremiášovi
Pád Jeruzaléma; Ezechielovo poslání
Náboženské zhodnocení „hrůzy z dějin“

XV.    DIONYSOS ČILI ZNOVUNELEZNÁ BLAŽENSTVÍ

Epifanie a mizení „dvakrát narozeného“ boha
Archaičnost některých veřejných svátků
Euripidés a dionysovský orgiasmos
Když Řekové znovu objevují přítomnost boha…

STAV BÁDÁNÍ – KRITICKÁ BIBLIOGRAFIE

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)