"Dějiny náboženského myšlení. IV, Od epochy objevů po současnost" Mircea Eliade (OIKOYMENH, 2007)

Několik let před svou smrtí mne Mircea Eliade (zemřel 22. Dubna 1986) požádal, abych dovedl do konce jeho dva velké knižní projekty, na něž se již necítil. Jednalo se o Slovník náboženství (…) a závěrečný svazek Dějin náboženského myšlení, pro který chtěl sám sepsat tři kapitoly: obecný mytologický úvod, kapitolu o tantrismu v návaznosti na indo-tibetské náboženství a závěrečnou kapitolu o náboženství v moderní a postmoderním světě. Zpracování zbývajících sedmi kapitol, které měly být věnovány Severní, Střední a Jižní Americe, Africe, Japonsku, Číně a Austrálii a Oceánii, přenechal žákům a kolegům, kteří sdíleli jeho názory.
Eliade sám zanechal ke svým plánovaným kapitolám jen málo materiálu: několik stránek textu, mnoho poznámek, bibliografické soupisy a separáty. Jeden z vybraných spolupracovníků svou účast po Eliadově smrti odmítl, jiného již nebylo možné zastihnout. Eliade tolik věřil tomu, že bude možné, že bude možné tento projekt dokončit, že si o spolupráci nedělal žádné poznámky a ani jim nezasílal žádné oficiální žádosti o spolupráci. Dokonce ani Peter Chemery, svého času Eliadův osobní tajemník, který byl nenahraditelným pomocníkem při třídění Eliadovy literární pozůstalosti, si nemohl vzpomenout na žádné ze jmen autorů, kteří byli přizváni ke spolupráci. Dotazování mezi odborníky zůstávalo v této věci buď bez odpovědi, anebo se setkávalo s překvapením. Nicméně dorazily čtyři příspěvky a dva z nich byly do tohoto svazku zařazeny: kaiptola o starých kulturách Mezoameriky od Davida Carrasca a kapitola o západoafrických náboženských představách od Hanse A. Witteho.

Nakladatelství navíc dokázalo získat kompetentní autory pro témata, o nichž Eliade uvažoval. Díky tomu může být čtenářům předloženo vynikající dílo, v němž kvalifikovaní vědci reflektují současný stav bádání v příslušných tematických okruzích. Díky příspěvku Henriho Maspera o taoismu v době Šesti dynastií v Číně byla v němčině poprvé zpřístupněna průkopnická práce, která byla až dosud k dispozici jen v původním francouzském znění. Eliade si díla tohoto velkého francouzského sinologa, který zahynul v nacistickém koncentračním táboře, velmi cenil.

Přestože se závěrečný svazek Dějiny náboženského myšlení tematicky řídí Eliadovou koncepcí a zaměřuje se na Austrálii, Oceánii, Japonsko, Čínu, Indonésii, západní Afriku, východní Afriku, Jižní, Střední a Severní Ameriku a v závěrečné kapitole rovněž na náboženskou kreativitu sekularizace v Evropě od osvícenství, obrací se na německého čtenáře více, než zamýšlel Eliade. Nicméně proto, že autoři většinou pocházejí z německé jazykové oblasti, mohou také ve svých příspěvcích více zohlednit kulturní kontext Střední Evropy. Richard Schaeffer, abychom uvedli jeden příklad, se zabývá německou filosofií, kterou by Eliade sám ve vlastní zamýšlené závěrečné kapitole tolik nesledoval. Zato nám se zdálo smysluplné přizpůsobit obsah díla kulturnímu prostředí, v němž vychází.

(text je převzat z předmluvy, autor Ioan P.Culianu, dat. 2.12.1990)

Autor

Mircea Eliade byl rumunský historik náboženství a spisovatel. Hovořil plynně osmi jazyky – rumunsky, francouzsky, německy, italsky, anglicky, hebrejsky, persky a sánskrtem.

Jeho myšlení bylo značně ovlivněno dílem tradicionalistické školy, které také popularizoval. Ve svých autobiografických a fantasy titulech (např. Na dvoře Dionýsiově) se věnoval především osobní náboženské zkušenosti pravoslavného věřícího.

Zdroj životopisu: osobnosti.cz

související

"Dějiny náboženského myšlení. I, Od doby kamenné po eleusinská mystéria"

"Dějiny náboženského myšlení. II., Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství"

"Dějiny náboženského myšlení III: Od Muhammada po dobu křesťanských reforem"


--------------------------------------------------------------
Název: Dějiny náboženského myšlení. IV, Od epochy objevů po současnost
Název něm. orig: Geschichte der religiösen Ideen, III/2
Autor: Mircea Eliade (1907-1986)
Přeložil: Jiří Hoblík
Vydavatelství: OIKOYMENH
Rok vydání: 2007
Počet stran: 543
--------------------------------------------------------------
:: obsah ::Předmluva

XL. MĚSTA A SYMBOLY – STARÁ STŘEDOAMERICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

„Staroamerické kultury“
Svět Olméků: jaguáři a kamenné kolosy
Předchůdci a paralely klasické mayské kultury: posvátné hry a kalendáře
Mayský řád: nebe, země, krev
Teotihuacán: hlavní město říše
Tollán: sakrální království a toltécká kreativita
Tenochtitlán: centrum aztéckého světa
Kosmogonie a kosmologie: oběť bohů
Aztécký pantheon: příroda jako hierofanie
Huitzilopochtli: bůh, který bije
Praxe lidský obětí
Aztécká spiritualita: nejvyšší dualita

XLI. HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI – 
TAOISMUS V ČÍNSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH PŘEDSTAVÁCH V DOBĚ ŠESTI DYNASTIÍ 
( cca 400 – 600 př.Kr.)

Hledání nesmrtelnosti: tělesné techniky
Duchovní techniky: vnitřní zření, meditace a mystická jednota
Theogonie a kosmogonie
Taoistická církev a spása věřících: instituce a obřady

XLII. ROZMANITOST A CELISTVOST – NÁBOŽENSTVÍ V INDONÉSII

Světová a lidová náboženství v Indonésii
Etnická rozmanitost ostrovního světa
Rasy, jazyky a kultury ostrovního světa
Základní znaky staroindonéských náboženství
Mytická tradice
Bohové, duchové a lidé
Makrokosmos a mikrokosmos
Zvyky, kult a slavnosti
Staroindonéští kněží
Člověk – život a smrt
Hinduismus, islám a křesťanství v Indonésii

XLIII. MANA A TABU – NÁBOŽENSTVÍ OCEÁNIE

Životní prostor Oceánie
Melanésané – společnost a způsob života
O znalosti melanéských náboženství
Mýtus, kult a slavnost
Předkové, duchové a magické praktiky
Polynésané – původ a společnost
Mana a tabu
Nauka o bozích a stvořitelský mýtus
Kult, umění a náboženský život
Náboženství Mikronésanů

XLIV. TOTEM, ČAS SNĚNÍ, TJURINGA – AUSTRALSKÁ NÁBOŽENSTVÍ

Původ a životní podmínky původních obyvatel Austrálie
Australská náboženství a věda
Společenský řád a totemismus
Čas snění a jeho božské bytosti
Tjuringa: pozemská manifestace doby snění
Iniciace a jiné kultické úkony
Minulost a přítomnost – muži a ženy

XLV. RODINNÁ POSPOLITOST A KOSMICKÉ MOCNOSTI – 
ZÁKLADNÍ NÁBOŽENSKÉ IDEJE V ZÁPADOAFRICKÝCH NÁBOŽENSTVÍCH

Přehled dějin náboženství
Aktuální stav znalostí tradičních náboženství Afriky
Komplex model západoafrických náboženství
Jednotlivec
Předkové
Čarodějnice a kouzelníci
Nebeský bůh
Kratofanie
Kult země
Jorubský pantheon

XLVI. V KRUHU ŽIVÝCH-MRTVÝCH – NÁBOŽENSKÉ IDEJE NA VÝCHODĚ STŘEDNÍ AFRIKY

Cíl a meze pojednání
Historický nárys
Představa boha
Duchové
Mystická síla
Mýty
Životní stadia
Kontakty s křesťanstvím a islámem

XLVII. ŠAMANISMUS A CESTA DO ŘÍŠE MRTVÝCH – NÁBOŽENSKÉ PŘEDSTAVY INDIÁNŮ JIHOAMERICKÉ NÍŽINY

Stav pramenů
Kosmogonie a kosmologie
Nejvyšší bytost
Mýtický původ lidí
Kosmická kataklyzmata: představy o zániku světa
Smrt a onen svět

XLVIII. VE ZNAMENÍ TANCE SLUNCE – NÁBOŽENSKÝ OBRAZ SVĚTA A RITUALISMUS SEVEROAMERICKÝCH OGLALA-SIOUXŮ

Historický přehled
K situaci pramenů
Základy oglalského náboženství
Obřady
Tanec slunce

XLIX. ŠINTÓ A LIDOVÉ NÁBOŽENSTVÍ – JAPONSKÁ RELIGIOZITA V HISTORICKÉM KONTEXTU

Objasnění pojmu
Historická ohlédnutí
Principy japonských domácích náboženských představ
Kult a kultiště
Státní náboženské rity
Konfrontace s buddhismem

L. NÁBOŽENSTVÍ A POLITIKA – VÝVOJ JAPONSKÉHO BUDDHISMU AŽ DO SOUČASNOSTI A MAHÁJÁNOVÝ BUDDHISMUS V JAPONSKU

Zařazení
Situace po ukončení války v Pacifiku
Dějinný vývoj – počátky a první velký rozkvět v období Nara
Tendai a šingon v období Heian
Středověká reformní hnutí: zen, amidismus, Ničiren
Stagnace během období Tokugawa a buddhismus v období Meidži

B. MODERNIZAČNÍ SNAHY V TRADIČNÍM JAPONSKÉM BUDDHISMU

Zásadní nové tendence: humanistický vzor
Kritický duch, racionalizace, demytologizace
Příklon k tomuto světu a jeho otázkám
Vědomí solidarity a sociální služba
Nové začátky a přetváření v praxi: sebekritika
Organizační sjednocení
Přizpůsobování moderní době
Návrat k původnímu buddhismu

C. MODERNÍ JAPONSKÁ LIDOVÁ NÁBOŽENSTVÍ BUDDHISTICKÉHO RAŽENÍ

Dvě nová hnutí v Ničirenově duchu
Hnutí Reijúkai
Nová náboženství linie Šingon
Riššó Kóseikai: rané dějiny a základy nauky
Osobní zrání člověka a způsob života
Náboženská praxe
Sóka gakkai: počátky hnutí
Ničiren šóšú a Sóka gakkai
Jádro Ničirenovy nauky v novém pojetí víry
Náborová akce: šakubuku
Školení vůdců
Třetí civilizace

D. POLITICKÝ BUDDHISMUS V JAPONSKU – SVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ ZA MÍR

Buddhismus a stát v Japonsku
Ničiren a ničirenismus
Sóka gakkai: náboženství a politika – vstup do politiky
Krize
Stabilizace
Japonský buddhismus a světový buddhismus
Ekumenismus a světový mír

Závěrečná kapitola:

NÁBOŽENSKÁ KREATIVITA A SEKULARIZACE V EVROPĚ OD OSVÍCENÍ

Závěrečná kapitola v celkovém plánu „Dějin náboženského myšlení“
Nábožensko-historické předpoklady osvícenství: náboženství jako konfese a vznik novodobého státního církevnictví
Protestanský pietismus a katolická barokní zbožnost
Dvojí tvář osvícenství a Francouzská revoluce jako událost v dějinách náboženství
„Uctívání v Duchu a v pravdě“ – nové pochopení souvislostí náboženství, morálky a politiky v německém idealismus
„Redukcionalismus“ – a romantismus jako alternativa?
Klasikové „hermeneutické kritiky a náboženství“: Feuerbach, Marx, Freud
Zhroucení kulturního optimismu a nové určení vztahu víry a kultury
Marxistické a antimarxistické diktatury a problém „pseudomorfóz“ náboženského
Pokus o hlédnutí a výhled

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí