"Interkulturní psychologie" Jan Průcha (Portál, 2010)

Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak 
teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů.


(text vydavatel)


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Název: Interkulturní psychologie
Autor: Jan Průcha
Vydavatelství: Portál
Rok vydání: 2010 (Druhé rozšířené vydání)
Počet stran: 224
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


:: OBSAH ::


Úvod Část první 


TEORETICKÉ ZÁKLADY


1 Vymezení interkulturní psychologie

1.1 Terminologické označení 

1.2 Definice disciplíny 


1.3 Vývoj a současný stav disciplíny 


1.4 Oblasti aplikací 2 Související vědecké disciplíny 


2.1 Etnopsychologie a sociální psychologie 


2.2 Sociologie 


2.3 Etnologie a etnografie 


2.4 Kulturní antropologie a psychologická antropologie 


2.5 Etnolingvistika, sociolingvistika, pragmatika 


2.6 Demografie 


2.7 Historická věda 


2.8 Politologie a mezinárodní právo 3 Základní pojmy interkulturní psychologie 


3.1 Kultura, akulturace, asimilace 


3.2 Etnikum, etnicita, etnické vědomí 


3.3 Národ, národnost, národnostní menšina 


3.4 Rasy, rasismus 


3.5 Stereotypy a předsudky 4 Informační zdroje, výzkumná centra, představitelé 
interkulturní psychologie 

4.1 Vědecké časopisy 


4.2 Monografie, sborníky, encyklopedie 


4.3 Výzkumná centra a významní představitelé oboru 
Část druhá

VÝZKUMNÉ POLE INTERKULTURNÍ PSYCHOLOGIE

5 Komparace psychologických charakteristik kultur, etnik a národů

5.1 Interkulturní rozdíly v hodnotách 

5.2 Srovnávání individualistických a kolektivistických 
kultur 

5.3 Interkulturní komparace morálky 


5.4 Interkulturní rozdíly v postojích k lásce 
a k sexuálnímu obtěžování 


6 Psychologické problémy akulturace a adaptace 


6.1 Akulturační preference imigrantů 


6.2 Postoje k adaptaci imigrantů v hostitelských zemích 


6.3 Akulturační stres a etnická identita 7 Předsudky a stereotypy týkající se etnik, národů a ras 


7.1 Vznik a vývoj etnických a rasových předsudků 


7.2 Redukce předsudků: hypotéza kontaktu 


7.3 Národní a etnické stereotypy 8 Kulturní, etnická, národní identita 


8.1 Primordiální a instrumentální identita 


8.2 Vztah národní identity a evropské identity 


8.3 Národní charakter 


8.4 Národní autoportrét 9 Psychologie českého etnika 


9.1 Česká národní povaha 


9.2 Autostereotypy Čechů a stereotypy cizinců o Češích 


9.3 Stereotypy Čechů o jiných národech 10 Jazyk a komunikace v interkulturním aspektu 


10.1 Emoce a zdvořilost v jazycích a kulturách 


10.2 Maskulinita a feminita jako interkulturní dimenze 


10.3 Etnofaulismy 


10.4 Interkulturní dimenze v komunikaci Část třetí 


APLIKACE INTERKULTURNÍ PSYCHOLOGIE


11 Edukace (výchova a vzdělávání)

11.1 Interkulturní rozdíly v rodinné výchově a socializaci dětí 

11.2 Interkulturní rozdíly v procesech a výsledcích 
školního vzdělávání 


12 Interkulturní faktory ve zdravotní péči 13 Vztahy a konflikty mezi etniky a národy


13.1 Animozita etnik a národů 

13.2 Vztahy mezi malými a velkými národy 


13.3 Interkulturní odlišnosti v negociačním chování 
etnik a národů 


Literatura 


Seznam definic a rámců 


Rejstřík jmenný 


Rejstřík věcný 


Populární příspěvky z tohoto blogu

„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“ 8.11.2019 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Jak Afričané vidí Afroameričany?" Chuck D (1998)

Keita Fodeba „Africké svítání“ (Aube africaine, 1965)

Islámský reformismus