"Milníky na cestě" Sajjid Qutb (Academia, 2013)Spis egyptského muslimského myslitele a aktivisty (popraven 1966) Milníky na cestě představuje klíčový text soudobého islámského fundamentalismu (islamismu), jímž se inspirují přinejmenším dvě generace náboženských radikálů po celém islámském světě. 

Překladatel, a rovněž autor zevrubného historického úvodu, český arabista a islamolog Miloš Mendel, nabízí české zainteresované veřejnosti, intelektuálům, novinářům a studentům arabistiky, religionistiky, politologie a dalších společenskovědních oborů, přesný překlad Milníků, opatřený podrobným kritickým poznámkovým aparátem a komentářem k řadě klasických islámských termínů a neologismů, kterých Sajjid Qutb používá. Překladatelův zevrubný úvod nabízí vhled do historicko-kulturního kontextu Egypta 20. století se všemi jeho tzv. „ideovými boji“ o sekulární či náboženskou podobu státu. 

V tomto kontextu vysvětluje na osobě Sajjida Qutba pocity a politické postoje té vrstvy egyptské společnosti, která odmítala západní model parlamentarismu a demokracie i revolučně nacionalistický projekt sekulární totality. Vlastní překlad Qutbovy knihy je zamýšlen mj. jako případný studijní text pro studenty arabistiky a islamologie, a proto poměrně věrně sleduje arabský originál po stylistické stránce. 

Qutbovy Milníky na cestě v překladu Miloše Mendela představují pro českou veřejnost další „vstupní bránu“ do složitého procesu pochopení střetů různých myšlenkových proudů v arabském a islámském světě. Nabízená práce je mimořádně aktuální zejména v souvislosti s událostmi na Blízkém východě, známými jako „Arabské jaro“. 

(text vydavatel)...........................
Název: Milníky na cestě
Arab. originál: „Ma'alim fi-l-Tariq“ (1964)
Autor: Sajjid Qutb (1906 – 1966)
Překlad: Miloš Mendel
Vydavatelství: Academia
edice: Orient
Rok vydání: 2013
Počet stran: 296

...........................

Sajjid Qutb: příběh egyptského intelektuála ve víru dějin 20. století 

(Miloš Mendel)

Praotec islámského fundamentalismu

Úbytě liberálního parlamentarismu dvacátých let

Strana "umírněného sekularismu"
Dočasný vzmach "kacířských idejí"
Síly se vyrovnávají
Rozklad liberálně nacionalistického experimentu
Muslimští bratří přicházejí na scénu
Agónie let 1945 - 1952
Qutbovo dětství, studia a literární začátky
Mezi literární tvorbou a islámskou mystikou
Návrat do lůna "pravého" náboženství
Okouzlení Koránem
Nevyřízené účty se Západem
Rozerván ve víru dobových ideologií
Qutbovo pojetí sociální spravedlností
Studijní pobyt v USA - období zásadního zlomu
Názorové zráné po návratu z Ameriky
Qutbova cesta k Muslimským bratřím
Revoluce "požírá své děti"
Léta kriminálu
Qutbovy práce z let 1954 - 1965
Poslední měsíc života
Poznámka k překladu a transkripci
Použité prameny a literatura


Sajjid Qutb "Milníky na cestě"

Úvod

Kapitola první: Jedinečná koránská generace

Kapitola druhá: Podstata koránské metody
Kapitola třetí: Vznik muslimského společnosti a její charakteristické rysy
Kapitola čtvrtá: Džihád za Boha
Kapitola pátá: Není božstva kromě Boha - islámská metoda pro život
Kapitola šestá: Vesmírné zákonodárství
Kapitola sedmá: Islám je skutečná civilizace
Kapitola osmá: Islámská koncepce a kultura
Kapitola devátá: Národnost muslima a jeho přesvědčení
Kapitola desátá: Vpřed k dalekosáhlým změnám
Kapitola jedenáctá: Víra vítězná
Kapitola dvanáctá: Tohle je ta cestaSummary

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)