"Vývoj arabštiny" Petr Zemánek (Karolinum, 2007)

Předložená kniha se zabývá lingvistickým vývojem arabštiny, významného světového jazyka. Je více než pozoruhodné, že dodnes není zpracována žádná syntéza o chronologické linii vývoje arabštiny jako jazyka. přitom jde o významný jazyk, který sebou nese i velkou kulturu, zastupuje významnou literaturu a bezpochyby je jazykem světovým.


Cíle této knihy je možné vymezit takto: zmapovat základní etapy vývoje arabštiny od počátku do současnosti, vymezit základní etapy vývoje, ukázat zakotvenost tohoto vývoje do vývoje kulturního a politického. Hlavní důraz je přitom kladen na jazyk psaný, na písemné doklady, které je možno dále zpracovávat přímými filologickými metodami.

Hlavní linie výkladu se tedy ubírá podle chronologické osy a mapuje současné poznání jednotlivých etap vývoje arabštiny. V prvních kapitolách se věnujeme prvním dokladům o Arabech v cizojazyčných pramenech, postupně přes předarabské jazyky dospíváme až k samotné arabštině.

Významným přelomem je vznik islámu, na nějž je arabština silně vázána - tento milník znamená pro arabštinu naprostou změnu, i když je zřejmé, že arabština byla v té době na novou roli v podstatě již připravena. Vznik klasické arabštiny pak znamenal linii vývoje k dnešní spisovné arabštině. V závěru knihy se krátce věnujeme též současné jazykové situaci v arabském světě.

(text je převzat z úvodu knihy, autor Petr Zemánek)


O autorovi


ZEMÁNEK Petr - český arabista a semitista

* 10. 12. 1961 Ostrava

V letech 1980-85 absolvoval studium orientalistiky-arabistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce Semitský a staroegyptský slovesný systém v diachronickém vývoji), kde 1987 získal titul PhDr. v oboru arabské a semitské filologie a 1991 vědeckou hodnost kandidáta filologických věd (disertační práce Korelace emfáze v arabštině. Korelace s vedlejší artikulací); 1997 se na téže fakultě habilitoval jako docent v oboru arabská a semitská jazykověda. Více zde%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Vývoj arabštiny
Autor: Petr Zemánek
Vydavatelství: Karolinum (UK v Praze, Filozofická fakulta)
Rok: 2007
Počet stran: 233
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


:: OBSAH ::

Úvodem

0.         Metodologické poznámky

0.1.      Jak je arabština dochována
0.2.      Způsob rekonstrukce starších fází arabštiny
0.3.      Charakteristika tradice
0.4.      Tradicionalismus a konzervatismus


1.         Postavení arabštiny v rámci semitských jazyků

1.1.      Klasifikace semitských jazyků a její vývoj
1.1.1.   Klasické modely
1.1.2.   Klasifikace založená na strukturních přístupech

1.2.      Další modely semitské příbuznosti
1.3.      Vztah archaismů a inovací
1.4.      Provázanost vývoje arabštiny s jinými semitskými jazyky
1.4.1.   Areální vlivy
1.4.2.   Přímé vlivy ostatních semitských jazyků na arabštinu
1.4.3.   Příslušnost k dynamickému jádru semitských jazyků

2.       Od počátků po jazyk Koránu

2.1.       Arabové a arabská slova v nearabských pramenech
2.1.1.    Aribi - Arabové v asyrských a babylonských záznamech
2.1.1.1. Seznam arabských slov v asyrských a babylonských pramenech   
2.1.2.    Doklady Arabů a arabštiny v hebrejských pramenech (Bible, Talmud)
2.1.3.    Arabové a arabština v řeckých pramenech
2.1.4.    Doklady o Arabech v římských pramenech
2.1.5.    Perské prameny a Arabové
2.1.6.    Jihoarabské doklady o Arabech
2.1.7.    Další zdroje informací o Arabech
2.1.8.    Shrnutí
2.1.9.    Význam slova "arabský" u Arabů

2.2.       Předarabské jazyky - od protoarabštiny k arabštině
2.2.1.    Předarabština
2.2.2.    Safajština
2.2.3.    Tamudejština
2.2.4.    Lihjánština - dedánština
2.2.5.    Hismajština
2.2.6.    Hasajština
2.2.7.    Arabština v nearabských nápisech

2.3.       Raná arabština - nápisy

2.3.1.    Nápis z "En Avdat (Ajn Abda)
2.3.2.    Nápis "Qarjat al-Faw"
2.3.3.    Nápis z "an-Namary"
2.3.4.    Další předislámské arabské nápisy

2.4.      Staroarabské dialekty
2.4.1.   Himrajština - zbytkový dialekt jihoarabštiny 
2.4.2.   Jemenské dialekty
2.4.3.   Azdština
2.4.4.   Hudajština
2.4.5.   Hidžázské dialekty
2.4.6.   Tajjiština
2.4.7.   Shrnutí

2.5.      Koiné, jazyk básníků, proroků a šamanů
2.5.1.   Jazyk ragazové poezie
2.5.2.   Básnická koiné, jazyk staroarabské poezie
2.5.3.   Koiné káhinů, šamanů a související památky
2.5.4.   Obecná charakteristika vázaného jazyka
2.5.5.   Jazyk předarabské prózy - Ajjám al-Arab a jeho charakteristika

2.6.      Jazyk Koránu
2.6.1.   Charakteristika jazyka
2.6.2.   Záznam Koránu


3.        Od vzniku klasické arabštiny po dnešek
3.1.     Jazyková situace prvního století po vzniku islámu
3.2.     Vznik klasické arabštiny - jazyk v 8. - 10. století
3.3.     Exkurs: střední arabština
3.4.     Vrcholné období klasické arabštiny
3.5.     Ztráta statutu oficiálního jazyka - vývoj od 15. do 19. století
3.6.     Vznik moderní spisovné arabštiny v 19. století
3.7.     Jazyková situace od počátku 20. století
3.7.1.   Vlivy jiných jazyků
3.7.2.   Styly spisovné arabštiny
3.7.3.   Typy arabštiny
3.7.4.   Malština
3.7.5.   Periferní dialekty


4.        Střední arabština
4.1.     Muslimská střední arabština
4.1.1.  Charakteristika
4.1.2.  Památky střední arabštiny

4.2.     Židovská arabština (judeoarabština)
4.2.1.  Charakteristika
4.2.2.  Hlavní památky

4.3.     Křesťanská střední arabština
4.3.1.  Charakteristika
4.3.2.  Hlavní památky

4.4.     Střední arabština v současnosti

           Závěr
           Použitá literaturaPopulární příspěvky z tohoto blogu

„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“ 8.11.2019 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Jak Afričané vidí Afroameričany?" Chuck D (1998)

Keita Fodeba „Africké svítání“ (Aube africaine, 1965)

Islámský reformismus