"Středověká filozofie" Vasilij Vasiljevič Sokolov (Svoboda, 1988)
Kniha  V.V.Sokolova  Středověká filozofie přehledně seznámí čtenáře s učením i s životními osudy významných představitelů středověkého myšlení od období poznání antiky až po vrchol a rozklad scholastiky. Autor přitom sleduje a objasňuje nejen hlavní směry ve vývoji teologicko-filozofické problematiky této doby, ale upozorňuje také na řadu zásadních otázek, které byly v jejich rámci řešeny a měly přes svou převážně teologickou formu důležité místo v celkovém vývoji filozofie.

Za postavami křesťanských teologů a náboženských teoretiků, jsou představeni i hlavní osobnosti islámské filozofie, včetně její historie. Autor se věnuje jménům Al-Kindí, Al-Fárábí nebo Ibn Rušd a Al-Ghazzálí a porovnává jednotlivé názory těchto postav z islámské historie.

Tato monografie je ideální zdroj informací pro čtenáře českých překladů Al-Ghazzálího "Zachránce bloudícího" a "Výklenek světel" nebo Ibn Rušdovo "Rozhodné pojednání". Pro úplné pochopení textu je důležité znát jak historické souvislosti, tak i filosofické směry, které byly muslimy propagovány, ale rovněž kombinovány s islámskou teologií, se kterou tvořily ojedinělou a inspirativní syntézu jak pro islámský svět, tak hlavně pro "budoucí" Evropu.


............................................
Název: Středověká filozofie
Ruský originál: "Sredněvekovaja filosofija" (Moskva, 1979)
Autor: Vasilij Vasiljevič Sokolov
Překlad: Vilém Herold a Václava Steindlová
Vydavatelství: Svoboda
Rok vydání: 1988
Počet stran: 476
............................................


 
:: OBSAH ::

Úvod
Rozvoj monoteistického náboženství a vítezství křesťanství

I. NÁBOŽENSKOFILOZOFICKÉ MYŠLENÍ POZDNÍ ANTIKY. PATRISTIKA


Alexandrijská škola. Filón

Gnosticismus jako nejvlivnější směr nábožensko-filozofického myšlení

Manicheismus

Filozofie novoplatoniků a křesťanství

Vznik křesťanské filozofie. Apologeti

Tertullianus a řecká filozofie

Alexandrijská katechetská škola a sblížení křesťanské věrouky s idealistickou filozofií.
Kléméns Alexandrijský

Órignés a první pokus o syntézu křesťanské věrouky s novoplatonismem

Ustavení oficiální křesťanské doktríny a kappadoční "otcové církve"

Augustin - největší filozof období patristiky

Bůh a svět. Božské předurčení a iraciálnost skutečností

Věrnost a čas

Dobro a zlo - Augustinova teodicia

Člověk a duše. Poznání a vůle

Vzájemný vztah víry a rozumu

Cesty překonání skepticismu a apriorismu.
Učení o nadpřirozeném osvícení

Věda a moudrost

Lidská vůle a Božská milost. Morální doktrína

Společnost a dějiny

"Areopagitika"

Mystickoteologické spekulace

Kreacionismus a panteismus. Filozofie hierarchie

Pozdní antická vzdělanost a filozofie.
Boëthius


II. VZNIK A VÝVOJ SCHOLASTICKÉ FILOZOFIE V ZÁPADNÍ EVROPĚ (6. - 12. STOLETÍ)

Sociálně politická a ideologická úloha římskokatolické církve v raném středověku

Formování římskokatolické církve

Vzdělání a věda v 6. - 10. století)

Jan Scotus Eriugena

Problém víry a rozumu u Eriugeny. Jeho pojetí "dialektiky"

Eriugenova panteistická ontologie

Člověk a poznání

Upevnění feudalismu v zemích západní Evropy (11. - 12. století)

Společnost, stát a církev

Lidová kacířská hnutí a jejich ideologie

Kultura, vzdělanost, prvky vědeckých znalostí

Stoupenci "dialektiky" a její odpůrci

Anselm z Canterbury a formování scholastiky

Anselmův scholastický realismus

Koncepce Boha a důkaz jeho bytí

Teologická scholastika po Anselmovi

Roscelinus a začátek boje mezi realismem a nominalismem

Abelard a jeho boje s ortodoxními scholastiky a stoupenci církve

Abelard jako představitel "dialektiky". Jeho řešení otázky víry a rozumu

Otázka universalií a zvláštnost Abelardova nominalismu

Abelardovo etické učení

Racionalismus a naturalismus chartreské školy

Gnozeologické ideje chartreských filozofů.
Zrod koncepce "dvojí pravdy"
Jan ze Salisbury

Mystický směr 12. století. Bernard z Clairvaux

Umírněný mysticismus svatoviktorské školy


III. STŘEDOVĚKÁ FILOZOIE V ZEMÍCH BLÍZKÉHO VÝCHODU A V MUSLIMSKÉM ŠPANĚLSKU

Kultura a náboženství v arabských muslimských zemích

Základní směry v islámu

Vznik muslimské teologie. Mu´tazilité

Filozofie a věda v zemích Blízkého východu v raném středověku

Svobodomyslné tendence ve středověkých muslimských zemích

Al-Kindí a počátky arabské filozofické tradice

Al-Fárábí a zesílení racionalismu inspirované aristotelismem

Klasifikace věd

Metafyzika. Bůh a svět

Rozum a poznání

Etickosociální učení

Mutakallimúni - filozofové muslimského kreacionismu a fatalismu

Racionalismus, naturalismus a synkterismus tzv. Bratři čistoty

Rozvoj filozofického a vědeckého myšlení v tvorbě Ibn Síny. Jeho život a dílo

Celkový charakter Ibn Sínova světonázoru. Encyklopedie

Poznatelnost světa. Látka a tvar. Problematika universalií

Ibn Sínova metafyzika. Otázka Boha a světa. Naturalismus a determinismus

Otázky psychologie a etiky

Al-Ghazzálí a mystickoteologické vyústění filozofického vývoje na arabském Východě

Kultura a filozofie v muslimském Španělsku

Dílo Ibn Rušda - vrchol arabského peripatetismu

Druhy poznání. Náboženství, teologie a filozofie

Věčnost světa a jeho vztah k Bohu. Organicismus Ibn Rušdovy naturalistické ontologie

Smrtelnost individuální duše a nesmrtelnost rozumu

Pojetí člověka a společnosti

Židovská středověká filozofie

Panteismus Ibn Gebirola

Maimonidův aristotelský racionalismusIV. ROZKVĚT A ZÁNIK SCHOLASTICKÉ FILOZOFIE V ZÁPADNÍ EVROPĚ (13. - 14. STOLETÍ)


Společnost, církev a vzdělanost v zemích západní Evropy ve 13. století

Některé nové jev sektářskokacířské ideologie

Ovlivnění scholastické vzdělanosti antickým a arabským věděním

Panteismus a materialismus Davida z Dinantu

Latinský averroismus. Siger Brabantský

Augustinismus 13. století. Mysticismus Bonaventurův

Oxfordská škola a přírodovědný směr v západoevropské scholastice 13. století

Roger Bacon a jeho vztah k poznání a vědám

Problém zkušenosti. Vztah teologie a filozofie

Sociální závěry

Katolický aristotelismus. Albert von Bollstädt

Tomáš Akvinský - ústřední postava scholastické filozofie v západní Evropě

Teologie je více než filozofie

"Přirozená" teologie

Metafyzika Tomáše Akvinského. Bytost a bytí. Tvar (forma) a látka. Problém universalií

Aristotelizující kreacionismus Tomáše Akvinského a jeho obraz světa

Antropologie Tomáše Akvinského jako problém duše a těla

Poznání lidské a poznání Božské

Etickosociální učení

Osudy filozofie Tomáše Akvinského

Scholastická logika. Reymundus Lullus

Společnost, církev a lidové kacířské hnutí v zemích západní Evropy 14. století

Mystický panteismus Mistra Eckharta

Etickosociální ideje Eckharta a jeho historický význam

Scholastika na rozcestí. Jan Duns Scotus

Metafyzika Dunse Scota

Vůle člověka a vůle Boha

Averroistický směr pozdně scholastické filozofie a jeho odraz v politickém myšlení

Nominalistický kriticismus ve scholastice. William Ockham a jeho řešení vztahů filozofie a teologie

Nominalistický výklad předmětu filozofie. Ockhamův nominalismus jako terminismus

Pařížský ockhamismus. Sociálně historická úloha nominalismu 14. století

--------------------------

Závěr

Středověká filozofie - dějiny a současnost

Jmenný rejstříkPopulární příspěvky z tohoto blogu

„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“ 8.11.2019 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Jak Afričané vidí Afroameričany?" Chuck D (1998)

Keita Fodeba „Africké svítání“ (Aube africaine, 1965)

Islámský reformismus