"Filosofie vrcholného a pozdního středověku" Theo Kobusch (Oikoymenh, 2013)Výklad představuje hlavní postavy středověké myšlenkové tradice od počátků scholastické disputace a aristotelské recepce ve 12. století až po Gabriela Biela (+ 1495). Oproti výkladu A. de Libery, který v řadě Dějiny filosofie již vyšel a který věnuje rovnoměrný prostor byzantské, židovské, islámské i latinské tradici, se Kobuschova prezentace soustředí na klíčové autory křesťanského Západu.


........................
Název: Filosofie vrcholného a pozdního středověku
Autor: Theo Kobusch (*1948)
Překlad: Pokorný, Martin
Nakladatel: Oikoymenh
Edice: Dějin filosofie, Sv. 6.
Rok vydání: 2013
Počet stran: 784
........................OBSAH


Předmluva
Úvod ...
Obsah


A. FILOSOFIE 12. STOLETÍ

I. Úvodem

II. Systematizace patristiky: laonská škola.
1. Sentence a nauka o Trojici
2. Boží vůle 
3. Problém zla

III. Petr Abélard
1. Život a dílo
2. Filosofie a theologie
3. Logika: pojem a výrok
a) Obecné jakožto status
b) Nauka o výroku: dictum propositionis
4. Ano a ne
5. Etika
6. Filosofie náboženství


IV. Bernard z Clairvaux
1. Život a dílo
2. Ktesťanská filosofie
a) Pojetí filosofie
b) Metafyzika jako duchovní cvičení

V. Svatoviktorská škola
1. Město a škola

2. Hugo ze Sv. Viktora.
a) Život a dílo
b) Kultura poznání
(1) Četba a meditace
(2) Kultura vzpomínání
(3) Morální podmínky poznání
c) Rozdělení filosofie
d) Pomíjivost věcí aneb žitá fyzika
(i) Nicotnost světa
(2) Člověk: rozptýlení a usebrání

3. Richard ze Sv. Viktora
a) Nauka o poznání
b) O Trojici

4. Žáci
a) Achard ze Sv. Viktora
b) Godefroid ze Sv. Viktora
c) Walter ze Sv. Viktora
d) Thomas Gallus

VI. Chartreská škola
1. Fyzika v duchu platonismu

2. Vilém z Conches
a) Životní dráha a pojetí filosofie
b) Filosofie
c) Dragmatieon

3. Thierry ze Chartres
a) Život a dílo
b) Ontologie
c) Úhrnnosti
d) O stvoření světa
e) Thierryho žáci (Clarembaldus z Arrasu, Heřman Korutanský, Jan ze Salisbury)

4. Bernard Silvestris

5. Gilbert z Poitiers
a) Život a dílo
b) Ontologie
c) Porretánská škola

6. Alanus ab Insulis
a) Život a dílo
b) De planetu Naturae a Anticlaudianus
(1) Nářek Přírody
(2) Anticlaudianus
c) Filosofická nauka o Bohu v chartreské škole
(1) Koncept theologie
(2) Pojem Boha

VII. Arabský novoplatonismus ve středověké filosofii
1. Dominik Gundisalvi
a) Toledo
b) Úvod k vědám
c) Nauka o jednotě, o metodě a o duši
2. Anonymní texty
(Liber de causis primis et secundis, Liber de intelligentiis, Liber XXIVphilosophorum, Tractatus de natura hominis)B. ARABSKÁ, ŽIDOVSKÁ A BYZANTSKÁ FILOSOFIE VE STŘEDOVĚKU

I. Arabská filosofie
1. Arabská filosofie a latinský středověk

2. Avicenna
a) Život a dílo
b) Ontologizace metafyziky
c) Esencializace ontologie
d) "Vznášející se člověk"

3. Averroes
a) Život a dílo
b) Náboženství a filosofie
c) Tři slavné filosofické topoi
(1) Jednota intelektu
(2) Rozum jakožto završení věci
(3) Otázka dimenzí
d) Averroismy
e) Středověké konfrontace s islámem

II. Židovská filosofie
1. Filosofie judaismu v zemích islámu
2. Moses Maimonides
a) Život a hermeneutika
b) Fyzika a metafyzika
3. Kabala

III. Byzantská filosofie
1. Michaél Psellos
a) Život a dílo
b) Filosofie

2. Gemistos Pléthón
a) Život a dílo
b) Proti Aristotelovi a za Platóna
c) Za hranicemi křesťanstvíC. FILOSOFIE 13. STOLETÍ

I. Rané 13. století
1. Středověký pantheismus

2. Vilém z Auvergne
a) Filosofie a víra
b) Pojem možného

3. Vilém z Auxerre: změna theologického paradigmatu

4. Filip Kancléř: nauka o transcendentáIiích

II. Oxford ve 13. století
1. Robert Grosseteste
a) Život a dílo
b) Fyzika a metafyzika světla
c) Praktická filosofie

2. Richard Fishacre: proměna theologického paradigmatu

3. Robert KiIwardby
a) Život a dílo
b) Nauka o vědách
c) Aspectus a affectus

4. Roger Bacon
a) Život a dílo
b) Úloha filosofie
c) Vědy

III. Albert Veliký
1. Život a dílo
2. Metafyzika
3. Filosofie a theologie
4. Filosofické blaho

IV. Siger z Brabantu
1. Život a dílo
2. Jedinost intelektu
3. Svobodná vůle
4. Metafyzika

V. Tomáš Akvinský
1. Život a dílo
2. Filosofie a theologie
3. Předmět a metoda metafyziky
4. Bytí a esence
6. Fonna a látka
7. Nauka o poznání
8. Praktická filosofie

VI. Bonaventura
1. Život a dílo
2. Putování mysli do Boha: kompletní epistemická analýza
3. Filosofie a theologie
4. Nový pojem osoby

VII. Františkánská škola
1. Vilém de la Mare: nauka o idejích

2. Walter z Brugg: svoboda vůle

3. Petrus Johannis Olivi
a) Život a dílo
b) Filosofie pod nátlakem
c) Metodologie
d) Nauka o poznání
e) Nauka o svobodě
f) Plodivé símě: impetus, kapitál a dědičný hřích

4. Matyáš z Aquasparty: ontologie

5. Roger Marston: bytí a poznání

6. Richard z Mediavilla
a) Reprezentovanost
b) Nová fyzika
c) Apriorní a aposteriorní poznání Boha

7. Vital du Four

VIII. Jindřich z Gentu
1. Život a dílo
2. Nová ontologie: důstojnost konečné esence
3. Nová teorie pojmu: rozum jako završitel věci
4. Nová cesta k poznání Boha: transcendentálie
5. Nová nauka o vůli
6. Působení

IX. Od Jindřicha k Dunsi Scotovi
1. Godefroid z Fontaines
a) Život a dílo
b) Teoretická filosofie
c) Praktická filosofie

2. Dietrich z Freibergu
a) Život a dílo
b) Problém první intence
c) Ens conceptionale

3. Jiljí Římský (Aegidius Romanus)
a) Život a dílo
b) Bytí a esence
c) Vůle a rozum

4. Jakub z Viterba: metafyzika kategorií


D. FILOSOFIE 14. A 15. STOLETÍ

I. Jan Duns Scotus
1. Život a dílo
2. Metafyzika a theologie
3. Stejnoznačný (univocus) pojem jsoucna
4. Možné a nemožné
5. Poznání a jistota
6. Praktická filosofie: nauka o vůli

II. Mystika
1. Ženská mystika
a) Hildegarda z Bingenu
b) Hadewijch z Antverp
c) Mechthilda z Magdeburgu
d) Markéta Porete
e) Gertruda z Helfty

2. Mistr Eckhart
a) Životní okolnosti
b) Nový Eckhartův portrét
c) Patristické dědictví
d) Metafyzika učitele četby: nauka o transcendentáliích
(1) Bytí je Bůh
(2) Pařížské kvestie: Bůh je rozum
e) Metafyzika učitele života: nauka o rozumu
(1) Zrození Boha
(2) Metafyzická cvičení

3. Jindřich Suso (Seuse)
a) Život a dílo
b) Susova filosofie

4. Jan Tauler
a) Život a dílo.
b) Taulerova filosofie.

III. Raimundus Lullus
1. Život a dílo
2. Lullova filosofie

IV. Od Dunse Scota po Ockhama
1. Hervaeus Natalis: intencionalita

2. Durandus ze St. Pouryain
a) Blaženost a reflexe
b) Dědičný hřích

3. Petrus Aureoli
a) Thetická povaha rozumu aneb jevící se bytí
b) Vnitřní zkušenost

4. František Marchia
a) Život a dílo
b) Filosofie přírody
c) Metafyzika

5. Jindřich Harclay

V. Vilém Ockham
1. Život a dílo
2. Pojetí vědy
3. Nauka o poznání
4. Nauka o universáliích
5. Boží všemohoucnost a lidská svoboda
6. Filosofická etika?

VI. Paříž a Oxford ve 14. století
1. Ke vztahu obou universit

2. Jan z Mirecourtu

3. Mikuláš z Autrecourtu
a) Jistota a zřejmost
b) Zřejmost a pojem

4. Jan Buridan
a) Stupně jistoty
b) Sebeurčení vůle

VII. Thomas Bradwardine: nutnost a svoboda
1. Život a dílo
2. Bradwardinova filosofie

VIII. Adam Wodeham a Řehoř z Rimini: objev věcné konfigurace
1. Adam Wodeham

2. Řehoř z Rimini

IX. Tematické sondy
1. Politická filosofie: moc duchovní a moc světská

2. Filosofie jazyka: grammatica speculativa
a) Texty
b) Základní rysy "spekulativní gramatiky"
c) Přínos středověké filosofie jazyka

X. Filosofie v dílech básníků
1. Dante: chvála filosofie

2. Petrarca: philosophia Christi

3. Boccaccio: veselí tváří v tvář smrti

4. Chaucer: prozřetelnost a svoboda

XI. John Wyclif
1. Život a dílo
2. Filosofie: návrat realismu

XII. Petr z Ailly
1. Život a dílo
2. Filosofie: voluntarismus

XIII. Jean Gerson
1. Kritika scholastické theologie
2. Nauka o poznání

XIV. Gabriel Biel, poslední scholastik
1. Život a dílo
2. Janusovská tvář nominalismu

Seznam zkratek
Bibliografie
Prameny
Použitá literatura
Doporučená literatura
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík
Ediční poznámka

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)