"Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské" Lenka Bezoušková (Leges, 2013)Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské. Úvodní část se věnuje pramenům islámského práva a právním školám, jejichž role při výkladu práva a názorová pluralita je častokráte opomíjena. První kapitoly knihy obsahují nástin vztahu islámského práva a práva státního, stejně jako právní úpravy subjektů práva. Stručně je představen i vývoj právních úprav v muslimských zemích, který doznal především od počátku dvacátého století celé řady změn.

Stěžejním institutem publikace je manželství, ať už se jedná o různé formy manželství, nebo jeho uzavření, zrušení a zánik. Čtenář se seznámí s předpoklady a způsobem uzavření manželství, stejně jako s manželskou smlouvou, ve které je mimo jiné sjednáno obvěnění pro ženu (mahr). V rámci kapitol věnovaných zrušení a zániku manželství jsou vysvětleny způsoby rozvodu manželství – především zapuzení ženy (taláq), rozvod dohodou za poskytnutí kompenzace (chulc) a rozvod soudní cestou. Problematiku uzavření, zrušení a zániku manželství doplňují kapitoly o vztazích mezi manželi a následcích zrušení či zániku manželství.

Publikace je vhodná jak pro studenty věnující se rodinnému nebo islámskému právu, tak i zájemce z řad nejen odborné veřejnosti.

........................................................
Název: "Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské"
Autor: Lenka Bezoušková
Vydavatel: Leges
Rok vydání: srpen 2013
Počet stran: 264
........................................................

OBSAH 

1. ÚVOD
1. ZNAKY ISLÁMSKÉHO PRÁVA
1.1. Odlišnosti
1.2. Odvětví islámského práva

2. PRAMENY ISLÁMSKÉHO PRÁVA

2. 1. Primární pramen
2.1.1. Korán
´Ulúm al-Qur´án.
Tafsír
2.1.2. Sunna
2.2. Sekundární prameny
2.2.1. Idžmá´
2.2.2. Qijás

3. PRÁVNÍ ŠKOLY - MADÁHIB (sg. madhab, pl. madáhib)

3.1. První školy, resp. centra
3.2. Formování doktrinálních právních škol
3.3. Současné sunnitské právní školy
3.3.1. Málikovská právní škola (málikíja)
3.3.2. Hanafitská právní škola (hanafíja)
3.3.3. Šáfiovská právní škola (šáfi´íja)
3.3.4. Hanbalovská škola (hanbalíja)
3.4. Uzavření brány idžtihádu a taqlíd
3.4.1. Idžtihád
3.4.2. Taqlíd
3.4.3. Názory imámů k taqlídu
3.5. Rozdíly mezi právními školami
3.6. Význam právních škol
3.7. Využití názorové diverzity pro přizpůsobení právní úpravy dnešním požadavkům

4. VZTAH ISLÁMSKÉHO PRÁVA A PRÁVNÍHO POŘÁDKU 
V MUSLIMSKÝCH ZEMÍCH

4.1. Islám v současných ústavách
4.2. Islám, resp. islámské právo a zákonodárství

5. SUBJEKTY ISLÁMSKÉHO PRÁVA

5.1. Právní způsobilost
5.2. Zbavení, resp. omezení SVÉPRÁVNOSTI
5.2.1. Omezení z důvodu duševní nemoci
5.2.2. Jednání smrtelně nemocného
5.2.3. Nezvěstná osoba
5.3. Prohlášení za mrtvého

6. ÚVOD DO PRÁVA PERSONÁLNÍHO STATUSU

6.1. Vymezení termínu
6.2. Historický vývoj právních úprav
6.2.1. Kodifikace Muhammada Qadrí Pášy
6.2.2. Osmanské rodinné právo
6.2.3. Kodifikace rodinného práva
6.2.4. „Moderní“ kodifikace rodinného práva
6.3. Kodifikace a jejich vztah k islámskému právu

7. OBECNĚ O MANŽELSTVÍ A JEHO FORMÁCH

7.1. Definice a účel manželství
7.2. Zvláštní formy manželství
7.2.1. Otázka polygamie, resp. polygynie
Polygynie v současných právních úpravách
7.2.2. Manželství „na dobu neurčitou“ vs. na „dobu určitou“
7.2.3. Manželství „zvykové“ (zawádž ´urfí)
7.2.4. Manželství Misjár – „manžel(ství) na pochodu“
7.2.5. „Cestovní“ či „prázdninové“ manželství
7.2.6. Manželství Misjáf

8. UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

8.1. Překážky uzavření manželství
8.2. Podmínky kladené na snoubence (kafá´a)
8.3. Věk při uzavření manželství

9. PROCES UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ
9.1. Forma a způsob uzavření manželství
9.2. Zastoupení ženy při uzavírání smlouvy zástupcem podle klasického islámského práva
9.2.1. Walí nezletilé dívky
9.2.2. Zvláštní případy zastoupení při uzavírání sňatku
9.3. Souhlas ženy s uzavřením manželství podle klasického islámského práva
9.4. Zastoupení ženy a její souhlas k uzavření manželství podle současných právních úprav

10. NÁLEŽITOSTI MANŽELSKÉ SMLOUVY

10.1. „Obvěnění“ ženy
10.1.1. (Ne)povinnost sjednání daru
10.1.2. Výše obvěnění
10.1.3. Obvyklé, přiměřený mahr
10.1.4. Splatnost mahru
10.2. Možnost různých ujednání v manželské smlouvě
10.2.1. Smluvní omezení polygamie
10.3. Poslední krok – registrace manželské smlouvy u státního orgánu
10.4. Shrnutí

11. PRÁVA A POVINNOSTI MANŽELŮ

12. ZRUŠENÍ A ZÁNIK MANŽELSTVÍ

12.1. Změna víry jednoho z manželů
12.2. Zapuzení ženy (taláq) podle klasického islámského práva
12.2.1. Obecné o rozvodu
12.2.2. Základní podmínky zapuzení
12.2.3. Stav muže v okamžiku zapuzení
12.2.4. Stav ženy v době zapuzení
12.2.5. Forma zapuzení
12.2.6. Postoupení práva na zapuzení (tafwíd)
12.2.7. Dělení zapuzení z hlediska posouzení jeho dovolenosti
Ideální zapuzení (taláq as-sunna)
Neschvalované zapuzení (taláq al-bid´a „inovativní zapuzení“ či „hříšné zapuzení“)
12.2.8. Odvolatelné a neodvolatelné zapuzení
12.2.9. Zapuzení vázané na splnění podmínky (taclíq at-taláq)
12.2.10. Zapuzení ženy v současných právních úpravách

12.3. Rozvod manželství dohodou  - chul´, mubára´a
12.3.1. Právní úprava chul´ v islámském právu
Podmínky chul´ u podle právních škol
Právní kvalifikace chul´
Chul´ a mubára´a a rozlišování mezi nimi
Rozsah kompenzace
Právní následky chul´
Klasické islámské právo – vyhodnocení
12.3.2. Egyptská právní úprava chul´
Rozporuplné reakce na přijatou právní úpravu a zpochybnění jejího souladu
s islámským právem
12.3.3. Ostatní právní úpravy chul´ a jejich postoj k nahrazení souhlasu manžela soudem
a rozsahu kompenzace
12.3.4. Vyhodnocení stávající situace

12.4. Rozvod manželství soudní cestou (tafríq qádá´í, taláq amám al-qádá)
12.4.1. Podmínky rozvodu manželství
12.4.2. Důvody ospravedlňující rozvod
Rozvod pro sváry mezi manžely (nizá´ wa šiqáq)
Nehrazení výživného (´adam al-infáq)
Dlouhodobá nepřítomnost muže
Nezvěstnost muže (mafqúd)
Zanedbávání ženy
Vada ať už fyzického nebo psychického charakteru

12.5. Zvláštní formy rozvodu či zániku manželství
12.5.1. Zrušení manželství
12.5.2. Rozvod soudní cestou, na základě přísahy manžela o neexistenci, resp. zdržení se
pohlavního styku (tzv. ílá´)
12.5.3. Rozvod na základě místopřísežného prohlášení o nevěře (li´án)
12.5.4. Rozvod na základě nedovoleného přirovnání manželky k matce ( tzv.
zihár)

13. OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S ROZVODEM A ZÁNIKEM MANŽELSTVÍ

13.1. Čekací doba (idda)
13.1.1. Nároky a povinnosti ženy po dobu čekací doby
13.1.2. Současné právní úpravy
13.1.3. Následky uplynutí čekací doby
13.2. Svěření dětí do péče
13.3. Kompenzace pro ženu – „výživné“ pro rozvedenou ženu (muta´ at-taláq)
13.4. Otázka dědění a zániku manželství
13.5. Otázky dědické způsobilosti

SUMMARY
Slovník nejčastěji používaných termínů
Seznam použité literatury
Rejstřík vybraných jmen a pojmů

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)