"Dějiny náboženského myšlení III: Od Muhammada po dobu křesťanských reforem" Mircea Eliade (OIKOYMENH, 1997)


Třetí svazek Dějin věnuje čtyři kapitoly dějinám náboženských představ, myšlenek a institucí v Evropě 4. století až 17. Století, ale neklade příliš důraz na výtvory, které jsou západnímu čtenáři dobře známé (např. scholastika či reformace), aby se mohl zastavit u některých fenoménů, o nichž se obvykle v učebnicích mlčí nebo jejichž význam je umenšován: heterodoxie, hereze, lidové mytologie a praktiky, čarodějnictví, alchymie, esoterismus. 
Vyložíme-li je v jejich vlastním duchovním horizontu, nepostrádají tyto náboženské výtvory na zajímavosti a občas ani na velikosti. V každém případě jsou součástí náboženských a kulturních dějin Evropy.

Podstatná část tohoto dílu je věnována monoteistickým náboženstvím (judaismus, křesťanství a islám) a závěrečná kapitola tibetským náboženstvím. Rovněž je stručně nastíněn přehled významných osobností zastoupených v abrahámovských náboženství.
judaismus: Maimonidés, Juda Halevi, Šabatej Cvi, Izák Luria; křesťanství: Tomáš Akvinský, František z Assi, Mistr Eckhart, Mikuláš Kusánský, Martin Luther; islám: Dhú-n-Nún, Tirmidhí, Al-Halládž, Al-Ghazzálí, Ibn Sína (Avicenna), Ibn Rušd (Averros), Ibn Arabí, Suhrawardí, Džaláluddín Rúmí.

(text byl převzat z předmluvy, autor: Mircea Eliade)

Autor

Mircea Eliade byl rumunský historik náboženství a spisovatel. Hovořil plynně osmi jazyky – rumunsky, francouzsky, německy, italsky, anglicky, hebrejsky, persky a sánskrtem.

Jeho myšlení bylo značně ovlivněno dílem tradicionalistické školy, které také popularizoval. Ve svých autobiografických a fantasy titulech (např. Na dvoře Dionýsiově) se věnoval především osobní náboženské zkušenosti pravoslavného věřícího.

Zdroj životopisu: osobnosti.cz………………………………………………………
Název: Dějiny náboženského myšlení III: Od Muhammada po dobu křesťanských reforem
Název fran. orig: Histoire des croyances et des idées religieuses III., De Mahomet /225a l’âge des Réformes (vydalo nakl. Payot v Paříži 1983)
Autor: Mircea Eliade (1907-1986)
Přeložili: Milan Lyčka, Jiří Našinec a Filip Karfík
Vydavatelství: OIKOYMENH
Rok vydání: 1997
Počet stran: 343
………………………………………………………:: obsah ::

XXXI. Náboženství starověké Eurasie: 
Turko-Mongolové, Ugrofinové, Baltoslované

Lovci, kočovníci, válečníci
Tängri, „bůh nebe“
Struktura světa
Peripetie stvoření
Šaman a šamanská iniciace
Šamanské mýty a rituály
Význam a závažnost šamanismu
Náboženství severních Asiatů a Ugrofinů
Náboženství Baltů
Slovanské pohanství
Rituály, mýty a náboženské představy Slovanů

XXXII. Křesťanské církve až do ikonoklastické krize (8.- 9. století)

Roma non pereat…
Augustin: z Thagasty do Hippa
Augustinův velký předchůdce: Órigenés
Augustinova polemická stanoviska. Jeho nauka o milosti a predestinaci
Kult svatých: martyria, ostatky, poutě
Východní církev a rozmach byzantské theologie
Úcta k obrazům a ikonoklasmus

XXXIII. Muhammad a rozmach islámu

Alláh, deos otiosus Arabů
Muhammad, „posel Boží“
Extatická pouť do nebe a svatá kniha
„Emigrace“ do Medíny
Od exilu k triumfu
Poselství Koránu
Pronikání islámu do Středomoří a na Blízký východ

XXXIV. Západní katolictví od Karla Velikého po Jáchyma z Fiore

Křesťanství během raného středověku
Asimilace a reinterpretace předkřesťanských tradic:
Posvátná královská vláda, rytířství
Křížové výpravy: eschatologie a politika
Náboženský význam románského umění a dvorské lásky
Esoterismus a literární výtvory: trubadúři, Fedeli d´Amore, pověsti o grálu
Jáchym z Fiore: nová theologie dějin

XXXV. Muslimské theologické a mystické tradice

Základy většinové theologie
Šíismus a esoterická hermeneutika
Ismá´ílíja a povýšení imáma; veliké vzkříšení; mahdí
Súfismus, esoterismus a mystické prožitky
Někteří súfijští mistři; od Dhú-n-Núna k Tirmidhímu
Al-Halládž, mystik a mučedník
Al-Ghazzálí a usmíření mezi kalámem a súfismem
První metafyzikové; Avicenna; filosofové v muslimském Španělsku
Poslední a největší myslitelé Andalusie: Averros a Ibn Arabí
Suhrawardí a mystika světla
Džaláluddín Rúmí: hudba, poezie a posvátné tance
Triumf súfismu a reakce theologů; Alchymie

XXXVI. Judaismus od Bar Kochbova povstání po chasidismus

Sepsání Mišny
Talmud; Protirabínská reakce: karaité
Židovští theologové a filosofové ve středověku
Maimonidés mezi Aristotelem a Tórou
První podoby židovské mystiky
Středověká kabala
Izák Luria a nová kabala
Odpadlý vykupitel
Chasidismus

XXXVII. Náboženská hnutí v Evropě: 
od vrcholného středověku po předvečer reformace

Dualistická hereze v byzantské říši: bogomilství
Bogomilové na Západě: kathaři
Svatý František z Assi
Svatý Bonaventura a mystická theologie
Svatý Tomáš Akvinský a scholastika
Mistr Eckhart: od Boha k božství
Lidová zbožnost a rizika laických hnutí
Katastrofy a naděje: od flagelantů po devotio moderna
Mikuláš Kusánský a soumrak středověku
Byzanc a Řím; Problém filioque
Hésychastičtí mniši; Svatý Řehoř Palamas

XXXVIII. Náboženství, magie a hermetické tradice před reformací a po ní

Přežívání předkřesťanských náboženských tradic
Symboly a rituály jednoho kathartického tance
„Hon na čarodějnice“ a proměny lidového náboženství
Martin Luther a reformace v Německu
Lutherova theologie; Polemika s Erasmem
Zwingli, Kalvín, katolická reforma
Humanismus, novoplatonismus a hermetismus za renesance
Nové zhodnocení alchymie: od Paracelsa k Newtonovi

XXXIX. Tibetská náboženství

„Náboženství lidí“
Tradice představy: kosmos, lidé, bohové
Bönismus: střetávání a synkretismus
Utváření a vývoj tibetského buddhismu
Učení a praktiky tibetského buddhismu
Ontologie a mystická fyziologie světla
Aktuálnost některých tibetských náboženských výtvorů

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)