"Dějiny náboženského myšlení III: Od Muhammada po dobu křesťanských reforem" Mircea Eliade (OIKOYMENH, 1997)


Třetí svazek Dějin věnuje čtyři kapitoly dějinám náboženských představ, myšlenek a institucí v Evropě 4. století až 17. Století, ale neklade příliš důraz na výtvory, které jsou západnímu čtenáři dobře známé (např. scholastika či reformace), aby se mohl zastavit u některých fenoménů, o nichž se obvykle v učebnicích mlčí nebo jejichž význam je umenšován: heterodoxie, hereze, lidové mytologie a praktiky, čarodějnictví, alchymie, esoterismus. 
Vyložíme-li je v jejich vlastním duchovním horizontu, nepostrádají tyto náboženské výtvory na zajímavosti a občas ani na velikosti. V každém případě jsou součástí náboženských a kulturních dějin Evropy.

Podstatná část tohoto dílu je věnována monoteistickým náboženstvím (judaismus, křesťanství a islám) a závěrečná kapitola tibetským náboženstvím. Rovněž je stručně nastíněn přehled významných osobností zastoupených v abrahámovských náboženství.
judaismus: Maimonidés, Juda Halevi, Šabatej Cvi, Izák Luria; křesťanství: Tomáš Akvinský, František z Assi, Mistr Eckhart, Mikuláš Kusánský, Martin Luther; islám: Dhú-n-Nún, Tirmidhí, Al-Halládž, Al-Ghazzálí, Ibn Sína (Avicenna), Ibn Rušd (Averros), Ibn Arabí, Suhrawardí, Džaláluddín Rúmí.

(text byl převzat z předmluvy, autor: Mircea Eliade)

Autor

Mircea Eliade byl rumunský historik náboženství a spisovatel. Hovořil plynně osmi jazyky – rumunsky, francouzsky, německy, italsky, anglicky, hebrejsky, persky a sánskrtem.

Jeho myšlení bylo značně ovlivněno dílem tradicionalistické školy, které také popularizoval. Ve svých autobiografických a fantasy titulech (např. Na dvoře Dionýsiově) se věnoval především osobní náboženské zkušenosti pravoslavného věřícího.

Zdroj životopisu: osobnosti.cz………………………………………………………
Název: Dějiny náboženského myšlení III: Od Muhammada po dobu křesťanských reforem
Název fran. orig: Histoire des croyances et des idées religieuses III., De Mahomet /225a l’âge des Réformes (vydalo nakl. Payot v Paříži 1983)
Autor: Mircea Eliade (1907-1986)
Přeložili: Milan Lyčka, Jiří Našinec a Filip Karfík
Vydavatelství: OIKOYMENH
Rok vydání: 1997
Počet stran: 343
………………………………………………………:: obsah ::

XXXI. Náboženství starověké Eurasie: 
Turko-Mongolové, Ugrofinové, Baltoslované

Lovci, kočovníci, válečníci
Tängri, „bůh nebe“
Struktura světa
Peripetie stvoření
Šaman a šamanská iniciace
Šamanské mýty a rituály
Význam a závažnost šamanismu
Náboženství severních Asiatů a Ugrofinů
Náboženství Baltů
Slovanské pohanství
Rituály, mýty a náboženské představy Slovanů

XXXII. Křesťanské církve až do ikonoklastické krize (8.- 9. století)

Roma non pereat…
Augustin: z Thagasty do Hippa
Augustinův velký předchůdce: Órigenés
Augustinova polemická stanoviska. Jeho nauka o milosti a predestinaci
Kult svatých: martyria, ostatky, poutě
Východní církev a rozmach byzantské theologie
Úcta k obrazům a ikonoklasmus

XXXIII. Muhammad a rozmach islámu

Alláh, deos otiosus Arabů
Muhammad, „posel Boží“
Extatická pouť do nebe a svatá kniha
„Emigrace“ do Medíny
Od exilu k triumfu
Poselství Koránu
Pronikání islámu do Středomoří a na Blízký východ

XXXIV. Západní katolictví od Karla Velikého po Jáchyma z Fiore

Křesťanství během raného středověku
Asimilace a reinterpretace předkřesťanských tradic:
Posvátná královská vláda, rytířství
Křížové výpravy: eschatologie a politika
Náboženský význam románského umění a dvorské lásky
Esoterismus a literární výtvory: trubadúři, Fedeli d´Amore, pověsti o grálu
Jáchym z Fiore: nová theologie dějin

XXXV. Muslimské theologické a mystické tradice

Základy většinové theologie
Šíismus a esoterická hermeneutika
Ismá´ílíja a povýšení imáma; veliké vzkříšení; mahdí
Súfismus, esoterismus a mystické prožitky
Někteří súfijští mistři; od Dhú-n-Núna k Tirmidhímu
Al-Halládž, mystik a mučedník
Al-Ghazzálí a usmíření mezi kalámem a súfismem
První metafyzikové; Avicenna; filosofové v muslimském Španělsku
Poslední a největší myslitelé Andalusie: Averros a Ibn Arabí
Suhrawardí a mystika světla
Džaláluddín Rúmí: hudba, poezie a posvátné tance
Triumf súfismu a reakce theologů; Alchymie

XXXVI. Judaismus od Bar Kochbova povstání po chasidismus

Sepsání Mišny
Talmud; Protirabínská reakce: karaité
Židovští theologové a filosofové ve středověku
Maimonidés mezi Aristotelem a Tórou
První podoby židovské mystiky
Středověká kabala
Izák Luria a nová kabala
Odpadlý vykupitel
Chasidismus

XXXVII. Náboženská hnutí v Evropě: 
od vrcholného středověku po předvečer reformace

Dualistická hereze v byzantské říši: bogomilství
Bogomilové na Západě: kathaři
Svatý František z Assi
Svatý Bonaventura a mystická theologie
Svatý Tomáš Akvinský a scholastika
Mistr Eckhart: od Boha k božství
Lidová zbožnost a rizika laických hnutí
Katastrofy a naděje: od flagelantů po devotio moderna
Mikuláš Kusánský a soumrak středověku
Byzanc a Řím; Problém filioque
Hésychastičtí mniši; Svatý Řehoř Palamas

XXXVIII. Náboženství, magie a hermetické tradice před reformací a po ní

Přežívání předkřesťanských náboženských tradic
Symboly a rituály jednoho kathartického tance
„Hon na čarodějnice“ a proměny lidového náboženství
Martin Luther a reformace v Německu
Lutherova theologie; Polemika s Erasmem
Zwingli, Kalvín, katolická reforma
Humanismus, novoplatonismus a hermetismus za renesance
Nové zhodnocení alchymie: od Paracelsa k Newtonovi

XXXIX. Tibetská náboženství

„Náboženství lidí“
Tradice představy: kosmos, lidé, bohové
Bönismus: střetávání a synkretismus
Utváření a vývoj tibetského buddhismu
Učení a praktiky tibetského buddhismu
Ontologie a mystická fyziologie světla
Aktuálnost některých tibetských náboženských výtvorů

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934