"Polemika judaismu s islámem ve středověku" Daniel Boušek (Academia, 2015)Kniha se soustřeďuje na středověkou židovskou apologetiku s islámem, a to zejména na dílo dvou jejích čelných představitelů: barcelonského rabína Šelomo ibn Adreta (cca 1235 – 1310) a rabína Šimona ben Cemach Durana (1361–1444), který působil v Alžíru. Překlad jejich apologetik – Pojednání proti muslimovi a Luk i štít – představuje českému čtenáři v podstatě jediné židovské středověké monografické polemiky s islámem, které se dochovaly.


V případě Ibn Adretova Pojednání proti muslimovi je navíc cenná skutečnost, že jde o přímou odpověď na Ibn Hazmovu polemiku obsaženou v díle Názory na náboženství, sekty a hereze, jehož překlad je součástí již vydané autorovy knihy s názvem Polemika islámu s judaismem a hebrejskou Biblí ve středověku. Ibn Ḥazm a Samawʾal al-Maġribī (Academia 2013).

Oba židovští autoři ve svých dílech apologeticky pojednávají o třech hlavních tématech islámské polemiky s judaismem: o zfalšování hebrejské Bible, o předpovědi příchodu proroka Muḥammada a především o abrogaci Mojžíšova Zákona. Průvodní studie zasazuje oba texty do historického a myšlenkového kontextu.


Doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., vyučuje hebraistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se především dějinami a kulturou Židů v islámských zemích ve středověku a judeoarabskou literaturou. Společně s Ditou Rukriglovou přeložil a doprovodnými texty opatřil výbor z Maimonidových spisů (Maimonides: Výběr z korespondence,(Academia 2010) a dílo Jehudy ha-Leviho Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari (Academia 2013), je spoluautorem monografie Moše ben Majmon – Maimonides. Filosof, právník a lékař (Academia 2014) a autorem již zmíněné Polemiky islámu s judaismem a hebrejskou Biblí ve středověku.


………………………………………………………
Název: Polemika judaismu s islámem ve středověku: Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemach Duran
Autoři: Daniel Boušek
Vydavatelství: Academia
edice: Judaica
Rok vydání: 2015
Počet stran: 276
………………………………………………………Obsah

Předmluva

První část

POLEMIKA JUDAISMU S ISLÁMEM VE STŘEDOVĚKU

1. Historické proměny a témata židovsko-islámské polemiky

Raná islámská protižidovská polemika
Reakce Židů na vznik islámu
Legenda o Muhammadových židovských druzích
Zfalšování hebrejské Bible
Zmínky proroka Muhammada v hebrejské Bibli
Zázračná nenapodobitelnost Koránu
Abrogace Tóry
Muhammad - Prorok Arabů

Druhá část

ŠELOMO IBN ADRET A ŠIM´ON BEN SEMAH DURAN - KOMENTÁŘE A PŘEKLADY

Šelomo ibn Adret - život a dílo

Pojednání proti  muslimovi a jeho autor
Důvody sepsání
Ibn Hazmova protižidovská polemika
Ibn Adretova odpověď

Šelomo ibn Adret: Pojednání proti  muslimovi

Šim´on ben Semah Duran - život a dílo

Struktura a obsah "Luku i štítu"
Recepce díla
Ediční poznámka

Šim´on ben Semah Duran: Luk i štít

Poznámka k přepisu hebrejštiny a judeoarabštiny

Bibliografie:
Zkratky traktátů Mišny, Jeruzalémského a Babylónského talmudu
Zkratky sekundárních zdrojů
Prameny
Sekundární literatura
Summary
Jmenný rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritický duch F. X. Šaldy" (audio)

Před 20 lety byl newyorskou policií zastřelen Amadou Diallo

Interview: Ali Větrovec a jeho web "e-Islám" (5. května 2010)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"