"Vývoj problému Boha ve filosofii řecké před Sokratem" Josef Kratochvil (Hlídka, 1905)


"Chceme-li pak na pojem prapříčiny a prasíly pohlížeti jako na výraz filosofického pojetí příčiny první, nepodmíněné, t.j. Boha, dojdeme k závěru, že bůh prvních filosofů byl neosobní, hmotný, immanentní princip všehomíra.

Rozběhy k metafysickému zkoumání úkazů ve světě a jakási monistická tendence školy miletské šířily se čím dál tím více a stále jasněji se vyhraňovaly. Tím přirozeně sesilovány monotheistické prvky starých náboženských představ a rozšřiován odpor proti polytheismu. Prvý, který odvážil se mínění své veřejně projeviti, byl Xenofanes z Kolofonu (nar. c. 570 p. Kr.). Napsal filosofickou báseň, v níž zcela směle bojoval proti anthropomorfickým a anthropopathickým elementům v lidové víře v bohy. Vysmívá se tu svým krajanům pro absurdní jejich mínění o bozích, kára Homera i Hesioda, že bohům přičítají všechny nepěkné vlastnosti lidí. (...)

Xenofanes však ztotožňuje nejvyšší svou jednotu, t. j. Boha s celou přírodou. Znázorňuje pak si ji jako něco rozložitého, navazuje bezpochyby na Anaximandrovo nekonečno, jemuž přikládá pravou jsoucnost, proti níž vše ostatní jest pouhým klamem. Že tak asi možno jeho učení pojímati, souhlasí Platon, Aristoteles i Theofrastos. Aristoteles na příklad v Met. I. 5 986b praví: „Xenofanes však... vše v jedno sloučil, ale určitě je nevysvětlil . . ., nýbrž vzhledem k celému vesmíru učil, že jednota jest Bůh." Je tedy patrno, že učení Xenofanovo je jakýsi nejasný mystický pantheismus. (...)

Přese všecky nedostatky učení Xenofanovo dokázalo, jak nedostatečný a nepřijatelný jest pojem prapříčiny, naznačený filosofy miletskými. Měl-li býti nezměnný a pevný světový princip měnivých stále jednotlivých věcí, jak si vysvětliti změny? Touto záhadou dán dvojí směr myšlení: na jedné straně o příčině změn, vznikání a zanikání věcí, na druhé předpoklad stálé nezměnné jistoty."

celý článek v PDF

"Vývoj problemu Boha ve filosofii řecké před Sokratem" Josef Kratochvil

1905, č. 9, str. 673-678
1905, č. 10, str. 745-751
1905, č. 11, str. 825-829
1905, č. 12, str. 905-912

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritický duch F. X. Šaldy" (audio)

Před 20 lety byl newyorskou policií zastřelen Amadou Diallo

Interview: Ali Větrovec a jeho web "e-Islám" (5. května 2010)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"