"Aristotelův Bůh" Antonín Kříž (Hlídka, 1934)1. Aristotelova kritika předchůdců
2. Aristotelova víra, jeho důkazy o jsoucnosti Boha a vlastnosti Boha.
3. Působnost Boha.
4. Jest Aristotelů Bůh stvořitelem?
"Aristoteles byl žákem Platonovým, snad více, než jak sám přiznával, i nemohl souhlasiti s názorem výlučného empirismu, který zas ve všem vidí jen hmotu, náhodu, prostý mechanismus. Z tohoto důvodu odporuje Demokritovi, stejně
jako jeho učitel Platon. Neboť příroda podle Aristotela není nahodilým shlukem atomů, prvky nejsou, v jednotlivinách ledabyle seskupeny, nýbrž jsou v jakémsi poměru a skladbě. Aristoteles velmi důrazně kritisuje a odmítá materialisticko-mechanistický názor Demokritův, proti němuž staví názor dynamicko-teleologický; proti pouhé kvantitě vyzdvihuje kvalitu. Demokritova atomistika nutně vedla k atheismu, neboť v tomto systému, kde všechno mělo se vyvíjeti podle zákona nutnosti, nebylo potřebí žádného principu metafysického a počátek věcí a světa přičítán náhodě. A tak Aristoteles vytýká Demokritovi, že opomíjí jmenovati příčinu právě tam, kde běží o hlavní věc. Ježto totiž
Demokritos se netáže po příčině celku, nechává jej vzniknouti bez příčiny, sama sebou a náhodou; nebe a všechny zjevy jsou prý jen věcí náhody.
(...)
"Aristoteles provedl synthesu mezi staršími iónskými filosofy, tzv. fysiology a mezi theologickou spekulací eleatů. Byl přírodovědcem a zároveň theologem. Právě učení o principech nazval theologií. U něho není jen přírodní dění; nýbrž také bezlátkový, transcendentní, nezměnitelný božský duch. Pravdu hledal jako jádro skutečnosti, duševní v jeho působnosti v daném. Působení jest však věcí snahy, vůle, účelovosti. Nepodmíněné bytí božstva jest mu klíčem pro poznání podmíněného, konečného bytí. V Bohu jako dobru o sobě je dán také poslední účel všeho snažení. Poznání Boha nej vyšší vědou jest ukončením světa dober a zkoumavého života, v němž se dokonávají duševní ctnosti."celý článek v PDF
(v hranatých závorkách je stránkování v PDF souboru pro tisk)
 
Antonín Kříž "Aristotelův Bůh"

1934, č. 6, str. 207-211 [212-216]
1934, č. 7, str. 256-265 [259-268]
1934, č. 8, str. 291-303 [294-306]
1934, č. 9, str. 335-347 [338-350]
1934, č. 10, str. 379-386 [382-389]
1934, č. 11, str. 427-443 [430-446]
1934, č. 12, str. 463-480 [466-483]

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)