"Na nových stezkách ducha" Ivan O. Štampach (Vyšehrad, 2010)Přehledná monografie známého českého religionisty analyzuje a systematicky třídí náboženskou scénu dnešní doby. Ve svém velkorysém záběru shrnuje i duchovní a myšlenkové směry, které bývají někdy opomíjeny, jako jsou mimokřesťanské spirituality západního původu (např. hermetismus). Vlastním autorovým přínosem je dále rozbor kritiky náboženství a ateismu či nových podob mezináboženských vztahů. K zásadním patří i úvodní metodologické pasáže, které kriticky připravují půdu a hranice zkoumání předmětu, jehož uchopení je z povahy věci netriviální. Publikace chce svými novými interpretacemi vstoupit do odborné diskuse, vedle toho však dobře poslouží i vysokoškolským studentům v kurzech věnovaných současné religiozitě nebo jejím dílčím otázkám, jakož i zainteresované veřejnosti.


********************************
Název: Na nových stezkách ducha
Autor: Ivan O. Štampach
Vydavatel: Vyšehrad
Rok: 2010
Počet stran: 264
********************************

O B S A H

1 Úvod 

2 Religiozita, specifikace její současnosti metodologické otázky
2.1 Religiozita
2.2 Hranice současnosti
2.3 Metodologické otázky studia současné religiozity

3 Globální geografie současného náboženství
3.1 Náboženské mapy
3.2 Náboženství v singuláru a plurálu
3.3 Náboženská charakteristika světadílů
3.3.1 Severní Amerika
3.3.2 Latinská Amerika
3.3.3 Evropa
3.3.4 Asie
3.3.5 Afrika
3.3.6 Austrálie
3.4 Poznámky k současnosti významných náboženských směrů dnešního světa
3.5 Interpretace údajů

4 Historické, demografické a právní předpoklady české náboženské současnosti
4.1 Současná česká religiozita ve vazbě na historii
4.2 Současná česká religiozita z hlediska demografie
4.3 Současné české konfesní právo ve srovnání s vybranými zeměmi

5 Sociální a kulturní kontext současné religiozity
5.1 Náboženská krize současnost
5.2 Paradigmatická změna kultury
jako zázemí současné religiozity
5.3 Sociální role současné religiozity
5.4 Klasifikace směrů současné religiozity

6 Současnost křesťanství
6.1 Současnost církví katolického typu
6.1.1 Starobylé východní církve dnes
6.1.2 Současné pravoslaví
6.1.3 Římskokatolická církev
6.1.4 Starokatolické hnutí
6.2 Současnost církví reformačního typu
6.2.1 Současnost luterských církví
6.2.2 Reformované církve v současnosti
6.2.3 Anglikánské a jiné národní církve v současnosti
6.2.4 Současné evangelikální křesťanství
6.3 Současné atypické směry navazující na křesťanství
6.3.1 Obecná charakteristika
6.3.2 Svědkové Jehovovi
6.3.3 Mormoni
6.3.4 Církev sjednocení

7 Mimokřesťanské směry západního původu dnes
7.1 Úvod
7.2 Judaismus v současné západní civilizaci
7.3 Islám v současné západní civilizaci
7.4 Hermetismus
7.4.1 Meritorní a metodologický úvod
7.4.2 Historické kořeny současného hermetismu a pramenná literatura
7.4.3 Charakteristika hermetických disciplín
7.4.4 Hermetická hnutí a společnosti
7.5 Novopohanský revival
7.5.1 Úvod
7.5.2 Obnova keltské tradice
7.5.3 Současné germánské novopohanství

7.5.4. Obnova baltoslovanských náboženských tradic
7.5.5. Oživení šamanské role v současné spiritualitě
7.6. Anthroposofie v širší současnosti
7.6.1 Úvod
7.6.2 Kulturní a duchovní souvislosti
7.6.3 Rudolf Steiner, nástin života a díla
7.6.4 Pojetí člověka
7.6.5 Dějiny kosmu a lidstva
7.6.6 Aplikace
7.6.7 Anthroposofie a jí podnícené iniciativy v českých zemích
7.6.8 Kritika anthroposofie a reakce na ni

8 Přítomnost orientálních směrů v současné západní religiozitě
8.1 Vymezení diskutovaných pojmů
8.2 Nástin historie vztahů směřujících k současnosti
8.3 Čínské tradice v současné religiozitě
8.4 Indická náboženství v současném západním světě
8.5 Současný západní buddhismus
8.5.1 Vstup buddhismu do současné západní kultury
8.5.2 V současnosti působící významné buddhistické osobnosti a skupiny
8.5.3 Interpretace buddhistické přítomnosti v západním světě

9 Eklektické a kvazireligiózní směry současnosti
9.1 Úvod
9.2 Náboženská pluralita a eklekticismus
9.3 Existuje hnutí New age?
9.4 Kvazireligózní směry současné religiozity
9.5 Kryptoreligiózní projevy současnosti

10 Takzvané náboženské sektářství
10.1 Pojem sekty a jeho místo v religionistickém diskursu
10.2 Náboženský fundamentalismus
10.2.1 Historický počátek fundamentalistických hnutí
10.2.2 Jevy analogické původnímu fundamentalismu
10.2.3 Fundamentalismus v systematické komparaci s jinými postoji k náboženství

11 Mezináboženské vztahy
11.1 Předpoklady reflexe mezináboženských vztahů
11.2 Historický nástin mezináboženských vztahů
11.3 Současná etapa mezináboženských vztahů
11.4 Mezináboženský dialog – vize, realita, nebo fikce?


Závěr
Literatura
Summary
Jmenný rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

"Současná africká sociální a politická filosofie" Albert Kasanda (Filosofia, 2018)