"Mladí migranti v slovenskej spoločnosti" Radoslav Štefančík, Jozef Lenč (Tribun EU, 2012)Predložená vedecká publikácia1 má ambíciu predstaviť výsledky výskumu v oblasti vzťahu medzi medzinárodnou migráciou a mládežou. Mladí ľudia na Slovensku sú na jednej strane bez akejkoľvek skúsenosti s imigrantmi, na strane druhej, otvorené hranice, bohaté príležitosti na štúdium ale aj letné brigády v zahraniční tvoria základný predpoklad, aby sa aj dnešná mládež stretla s týmto staronovým fenoménom. Zároveň sú však pod vplyvom masmédií,
v ktorých dominujú predovšetkým negatívne ladené informácie o medzinárodnej migrácii. V tomto kontexte tak vyvstáva otázka, ktorý z postojov – pozitívny alebo negatívny – dominuje pri hodnotení medzinárodnej migrácie medzi slovenskou mládežou.
***********************
Název: Mladí migranti v slovenskej spoločnosti - Medzinárodná migrácia, moslimovia, štát a verejná mienka.
Autor: Radoslav Štefančík, Jozef Lenč
Vydal: Tribun EU
Rok vydání: 2012
Počet stran: 246
Jazyk knihy: slovenský
***********************


Obsah

1. Úvod
1.1 Definovanie problému a štruktúra publikácie
1.2 Stav doterajšieho výskumu 

2. Medzinárodná migrácia a jej aspekty
2.1 Explanácia pojmov migrant a migrácia
2.2 Typológia migrácie
2.3 Aspekty medzinárodnej migrácie

3. Úrovne migračnej politiky
3.1 Prisťahovalecká politika
3.2 Azylová politika
3.3 Integračná politika
3.3.1 Modely integračnej politiky 

4. Migrácia a migračná politika na Slovensku
4.1 Imigrácia 
4.2 Kategorizácia imigrantov
4.3 Imigračná politika 
4.4 Azylová politika 
4.5 Integračná politika 
4.5.1 Integrácia očami cudzincov
5. Moslimovia na Slovensku
5.1 Historický akcent islamu v strednej Európe
5.2 Moslimovia na území Slovenska 
5.3 Moslimská komunita a Československá republika
5.4 Islam a Slovenská republika 
5.5 Súčasnosť moslimskej komunity na Slovensku

6. Pohľady mladých ľudí na migráciu a migrantov 
6.1 Ciele výskumu 
6.2 Výber výskumnej vzorky a metóda výskumu 163
6.3 Výsledky výskumu
6.4 Záverečné hodnotenie fókusových skupín 

7. Mladí imigranti na Slovensku
7.1 Ciele výskumu 
7.2 Výber výskumnej vzorky 
7.3 Metóda výskumu 
7.4 Výsledky výskumu 
7.5 Záverečné hodnotenie individuálnych rozhovorov

8. Záver 
Použité zdroje
Zoznam tabuliek a grafov
Summary

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)