"Duchovní svět F.X. Šaldy" Antonín Mokrejš (Torst, 1997)

Říkává se, že klasik je ten, koho všichni uznávají a nikdo nečte. Potud představuje F.X.Šalda klasika zvláštního typu, je sice obecně uznáván, ale má rovněž široký okruh čtenářů, kteří se jeho rozlehlým dílem probírají s požitkem a potěšením.
Dar překvapivě, hutné a přesné charakteristiky, výrazné a názorné prezentace, která nám zkoumané jevy staví zřetelně a plasticky před oči, živý a bezprostřední vztah ke všemu, čím se zabývá, schopnost ironizovat sebe i jiné všude, kde by přemíra vážnosti stísňovala život a omezovala jeho svobodné projevy, činí z četby Šaldových textů zážitek neobyčejně silný a zároveň svěží a radostný. Dojem duchovní hbitosti a lehkonohosti, jakési příznačné neposednosti a nezbednosti, léty neslábne a jím si Šalda získává stále čtenáře.
Šaldovo dílo, výsledek půlstoletí soustavné práce, svědčí o pozoruhodné schopnosti svého průvodce pružně se orientovat v rychlých proměnách umění i společenského života, o dispozici produktivně interpretovat stále nové podněty a držet krok s překotným vývojem a radikálními změnami klimatu i orientace moderní tvorby.

Neméně nápadné pak je u Šaldy i to, že ač dokázal čerpat impulsy a podněty z mnoha stran, od nejrůznějších umělců a četných myslitelů - a mnohdy se jednalo o podněty divergentní a rozbíhající se různými směry - , vždy je zároveň byl s to integrovat do organického celku, který zůstává živý a vždy znovu nás podněcuje i podmaňuje svojí originalitou.

Šaldův duchovní svět chápeme tedy jako prostor a rámec, ve kterém se odehrává a uskutečňuje jeho tvůrčí práce, a její jednotlivé podoby i etapy se zde právě svým podílem na výstavbě a upevňování Šaldova duchovního světa integrují do živého a jednotně budovaného celku. Šaldova tvorba se pak pojímá jako výkon původního myslitele, jehož základním problémem - jednotícím všechno uvažování a organizujícím veškerou činnost - se stává kritika života národního společenství.

(text byl převzat z úvodu, autor Antonín Mokrejš)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Duchovní svět F.X. Šaldy
Autor: Antonín Mokrejš (*1932)
Nakladatelství: Torst
Rok vydání: 1997
Počet stran: 207
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


:: OBSAH ::


Úvodem

I. Šalda jako myslitel?

Myšlení a tázání
Kritika národního života

II. Šaldovo pojetí života

Primát života
Důvěra k životu
Tvořivost a sféra kultury
Potřeba řádu
Svoboda a zákon
Problém skutečnosti
Tvůrčí vůle
Možnost smyslu

III. Terén náboženské zkušenosti

Návrat ke kořenům
Potřeba radosti
Zkušenost o smyslu
Vztah k času

IV. Jednotlivec a společnost

Dvě podoby života
Cesta k osobnosti
Politika kulturní
Význam demokracie

V. Národ a život národního společenství

Pojetí národa
Tvořivost národního života
Nový typ češství
Překonávat sobectví
Boj o spravedlnost

VI. Umění jako případ života

Jednota umění a života
Život zmnožený a stupňovaný
Mravní tvorba
Budování paměti
Produktivita času

VII. Bytostná povaha umělecké tvorby

Tvořivost umění
Zezázračnění života
Umění předjímat život
Optika celku
Učí vidět
Boj s vlastním osudem
Dobývání skutečnosti
Prostor svobody
Škola objektivity

VIII. Kritika jako tvorba

Kritika patosem a inspirací
Charakter proti charakteru
Autokritika
Nalézání kritérií

IX. Úloha umění a kritiky v životě národa

Nezbytnost umění
Styl a vkus
Budování světa kultury
Umění a kritika upevňují kulturu života

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)