"gossiping / pomlouvat"

Father Brendan Flynn: Jedna žena klevetila s přítelkyní o muži, kterého sotva znala. (...) Tu noc měla sen. Objevila se nad ní velká ruka a ukázala na ni. Ihned ji zachvátil silný pocit viny. Další den šla ke zpovědi. Šla ke starému knězi, otci O'Rourkeovi, a řekla mu o tom všechno. "Je pomlouvání hřích?", zeptala se toho starého muže. "Byla to ruka všemocného Boha, která na mě ukázala?" "Měla bych vás žádat o rozhřešení?" "Řekněte, otče. Udělala jsem něco zlého?" "Ano!" odpověděl otec O´Rourke. "Ano, ty omezená a nevychovaná ženo! Vznesla jsi falešné svědectví proti svému bližnímu, hrála jsi nepěknou hru s jeho pověstí, a měla by ses pořádně stydět!" Žena tedy řekla, že ji to mrzí a požádala o odpuštění. "Ne tak rychle!" řekl O'Rourke. "Chci, abys šla domù, donesla jsi na střechu polštář, rozřízla ho nožem a vrátila se sem ke mně.Tak se žena vrátila domù, vzala polštář z postele, nůž ze zásuvky, šla po požárním schodišti na střechu a bodla do polštáře. Pak se vrátila ke starému knězi, jak jí bylo řečeno. "Probodla jsi ten polštář nožem?řekl. "Ano, otče." "A jaký byl výsledek?" "Peří," řekla. "Peří?" opakoval on. "Peří, všude, otče." "Teď chci, aby ses vrátila a sesbírala každé peříčko, které vítr rozfoukal." "Ale," řekla, "to nepùjde." "Nevím, kam se všechna poděla. Vítr je všechny roznesl." "A takové," řekl otec O'Rourke, "jsou pomluvy!"


Pochyby (2008)

Father Brendan Flynn: A woman was gossiping with her friend about a man whom they hardly knew (...). That night, she had a dream: a great hand appeared over her and pointed down on her. She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt. The next day she went to confession. She got the old parish priest, Father O' Rourke, and she told him the whole thing. 'Is gossiping a sin?' she asked the old man. 'Was that God All Mighty's hand pointing down at me? Should I ask for your absolution? Father, have I done something wrong?' 'Yes,' Father O' Rourke answered her. 'Yes, you ignorant, badly-brought-up female. You have blamed false witness on your neighbor. You played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed.' So, the woman said she was sorry, and asked for forgiveness. 'Not so fast,' says O' Rourke. 'I want you to go home, take a pillow upon your roof, cut it open with a knife, and return here to me.' So, the woman went home: took a pillow off her bed, a knife from the drawer, went up the fire escape to her roof, and stabbed the pillow. Then she went back to the old parish priest as instructed. 'Did you gut the pillow with a knife?' he says. 'Yes, Father.' 'And what were the results?' 'Feathers,' she said. 'Feathers?' he repeated. 'Feathers; everywhere, Father.' 'Now I want you to go back and gather up every last feather that flew out onto the wind,' 'Well,' she said, 'it can't be done. I don't know where they went. The wind took them all over.' 'And that,' said Father O' Rourke, 'is gossip!

Play: "Doubt: A Parable" by John Patrick Shanley

Movie: Doubt (2008)

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)