"Islám a současnost" Josef Muzikář, Ivan Hrbek, Zdeněk Müller (Academia, 1985)

Přes veškeré hluboké změny ekonomické, sociální a politické, vyvolané bouřlivým vývojem posledních desetiletí, zachovává si islám - ať již se na něj díváme jako na ideologii nebo na kulturně společenský faktor - v mnoha zemích Asie a Afriky významné postavení a hluboký vliv na myšlení, postoje i život miliónů jejich obyvatel. Příčiny životnosti islámu jako ideologicko-politického faktoru jsou neobyčejně složité a rozmanité, přičemž je nutno brát ještě v úvahu, že jednotlivé islámské země se vyvíjely odlišně a nerovnoměrně. Je nesporné, že nerozvinutá ekonomicko-sociální struktura a ji odrážející nízký stupeň společenského vědomí tvoří rámec, tak úrodnou půdu pro nadále trvající působení ideologického islámu. Je však přirozené, že regionální rozdíly, které jsou výsledkem odlišného historického vývoje, ovlivňují intenzitu tohoto působení.

Tematika, již by bylo možno souhrnně označit jako "islám a ...", je skoro bezbřehá; studie, jež jsou zde předloženy, tvoří jen nepatrný výsek z celé problematiky a jsou vlastně jen prvními krůčky v šiře pojatém plánu, který usiluje o co nejhlubší prozkoumání a pochopení úlohy islámu v současném světě a ideologickém zápase.

(text je převzat z úvodu knihy)


"Svět Arabů" Miloš Mendel, Zdeněk Müller (Svoboda, 1989)

Publikace Svět Arabů je prvním pokusem v naší odborné literatuře sledovat problémy, které v současnosti hýbají arabským světem, více zevnitř, než bylo až doposud běžné, a přiblížit našemu čtenáři, jak se Arabové dívají nejen sami na sebe, ale i na různé otázky celosvětového i regionálního charakteru. 


"Zápas o novodobý stát v islámském světě : Od mešity k parlamentu" Josef Muzikář a kolektiv (Academia, 1989)

Islámský svět je neustále v pohybu. Probíhají v něm závažné procesy i konflikty, což je nám téměř denně již po desetiletí připomínáno sdělovacími prostředky. Ačkoliv kořeny a skutečné příčiny těchto procesů je nutné hledat především v oblasti sociálně ekonomické v neposlední řadě i v působení vnějších sil a zájmů, vystupuje v nich mnohdy jako významný ideologický a politický faktor islám.

Tato studie se snaží postihnout vzájemné působení islámu a politiky v procesu přechodu islámských zemí do tradičních zemí od tradičních forem moci a vlády, vzniklých ve feudálním období, k novodobým formám, tak i jako odpověď na vnější tlaky ze strany světových mocností.


"Islám v politice" Josef Muzikář a kolektiv (Svoboda, 1987)

V dnešním světě ideologických a politických střetů často vstupují do popředí události v oblasti, kterou souhrnně nazýváme "islámské země". Sledujeme prezidenty, kteří při seznamování veřejnosti se svými politickými kroky sahají po argumentaci převzaté z Koránu. Sledujeme představitele duchovenstva, kteří ve jménu islámu schvalují jak pokroková, tak i ta nejreakčnější opatření svých vlád.

"Islám a obraty času" Karel Petráček (Svoboda, 1969)

"Dešifrovat skutečný obsah společenských procesů rozvojových zemí, a tedy také arabských procesů rozvojových zemí a rabského světa, není možné bez poznání svébytnosti ideových zdrojů těchto procesů."

"S puškou a Koránem" Miloš Mendel (Orientální ústav Akademie věd ČR, 2008)

Mezi vykořeněnou muslimskou mládeží (často druhou nebo třetí generací) na Západě a mezi příslušníky zklamaných vrstev v islámských zemích samých už přestává být populární "klasický" fundamentalismus 70. a 80. let, protože vyžadoval jistou míru náboženských znalostí, skutečné přesvědčení o duchovních hodnotách islámu a také trpělivost. Avšak mladí už nechtěli čekat, nechtěli studovat složité finesy islámské věrouky, práva a teorie, nechtěli sdílet pravidelní kolektivní život náboženských obcí a "ukázněně" praktikovat šarí´ou předepsané rituály. Fundamentalismus náhle zhruba ve 20. letech získal nové formy radikalizace. 


"Islám a muslimské země" Jindřich Kovář (Svoboda, 1984)

Cílem této monografie je upřesnit představy o islámu a ukázat skutečnou úlohu a dialekticky rozporné působení náboženství v současné době. Kniha hledá především vysvětlení paradoxu, že v poslední čtvrtině 20. století, v pokračujícím celkovém trendu k sekularizaci společenského vědomí a k zeslabování vlivu náboženství, jsme někdy svědky procesů a jevů právě opačným.

"Planeta Eden : Svět zítřka v socialistickém Československu 1948-1978" Ivan Adamovič, Tomáš Pospiszyl (Arbor vitae, 2010)

Ještě před půlstoletím bylo snění o jiné,lepší budoucnosti součástí veřejného života, dnes se z našich životů vizionářská kvalita vytratila. Kniha Planeta Eden - Svět zítřka v socialistickém Československu se v jedenácti tematických a obrazových kapitolách vrací k nedávným představám o budoucnosti, která v této podobě nikdy nenastala. Přibližuje víru ve vědecko-technický rozvoj, dogma sociálních utopií a oblibu vědecko-fantastického žánru v podmínkách socialistického režimu.

"Islam in America" Jane I. Smith (Columbia University Press, 1999)

Most Americans are only vaguely aware of the Muslim community in the United States and know little about the religion itself, despite Islam's increasing importance in international affairs and the rapid growth in the number of Americans who call themselves Muslims. Now a foremost authority in the field has crafted a richly textured portrait of the Muslim community in the United States today. Jane I. Smith introduces the basic tenets of the Muslim faith, surveys the history of Islam in this country, and profiles the lifestyles, religious practices, and worldviews of American Muslims.


"The Judas Factor : The Plot to Kill Malcolm X" Karl Evanzz (Thunder's Mouth Press, 1993)

Malcolm X rose from a life of petty crime and hustling on the streets of Boston, Detroit, and Harlem to become one of the most powerful and controversial black leaders of the 20th century. Then on February 21, 1965, at the peak of his fervent crusade for black pride and self-reliance, he was shot and killed. Some accused Malcolm's fellow members of the black nationalist group, the Nation of Islam. But many believe the ultimate responsibility for his assassination lay elsewhere. Now, in this fascinating and shocking expose, investigative journalist Karl Evanzz uncovers new evidence of a conspiracy to silence Malcolm X and the entire black nationalist movement.

"Malcolm X: The Assassination" Michael Friedly (Ballantine Books, 1995)

On February 21, 1965, Malcolm X knew the end was near. For months he had been outrunning armed Muslims who wanted to kill him for breaking with Elijah Muhammad, the Messenger of Allah, and defaming his name. And the strain showed as he moved to the podium in Harlem's Audubon Ballroom where a crowd of four hundred had gathered for a public rally -- only to witness Malcolm's X's violent end.

The Title sequences by SAUL BASS
"Anatomy of a Murder" Title Sequence by SAUL BASS (1959)

"Velké umění" Leroi Jones


"Velké umění musí být především odrazem zkušenosti, citového rozpoložení člověka, který existuje v ohraničeném světě svého já. Musí vzniknout z přirozených emocionálních zdrojů duše v tomto světě.

Nikdy nemůže vzniknout tím, že se těmto zdrojům obratně vyhneme nebo budeme předstírat, že neexistují.
Nikdy nemůže vzniknout tím, že si přivlastníme vyčpělé citové reakce nějaké čisté společenské koncepce lidstva. Musí vycházet ze skutečných kategorií lidské činnosti, z pravdivých zpráv o lidském životě, a nikoliv z vyfantazírovaného líčení dosažených kulturních výsad, rozšiřovaného ochotně přehánějícími apologety toho či onoho společenského "řádu".
Text je převzat z článku Leroi Jonese "Mýtus o černošské literatuře
("The Myth of a 'Negro Literature'), který vyšel v časopise Saturday Review v roce 1966.

Český překlad Jan Zábrana, Světová literatura (str. 234, č. 1, rok 1965)

"King Henry IV" Gil Scott-Heron

The Very rare poem of Gil Scott-Heron which may had been published in the late 70´s or the early 80´s, i´m not sure at all because I found it in the collection of Scott-Heron´s poetry “Now and Then” (Canongate Books, 2010).

The subject is the most deadly disease. HIV. In this poem GSH´s called it "King Henry IV" and his message is very comprehensible.

!!! Do not bow down before the King !!!

: DATABÁZE KNIH : Islám : Muslimové : الإسلام‎ :
Důvod pro sestavení databáze knih o islámu a muslimech nebyl nutně z pocitu, že by internet nenabízel tyto informace. Pro tento účel již dobře slouží weby „Opus arabicum“ nebo „KDO BYL KDO Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté“. Oba zmíněné weby poskytují vyčerpávající přehled titulů a autorů, chybějí ale anotace, obálky nebo obsah témat jednotlivých titulů. Databáze na tomto blogu chce nabídnout všechny potřebné informace na jednom místě. Shromaždování titulů začalo v lednu 2010 a „finální“ podoba byla dokončena v létě 2012. Tématické uspořádání jednotlivých kategorií


Seznam knih představuje širokou paletu témat, a to jak náboženských textů, tak i témata z politiky, kultury nebo umění. Nezahrnuje „béčkovou“ beletrii, které nepřináší žádné informace a spíše jen podporuje stereotypní myšlení i islámu a muslimech. Rovněž není v databázi zahrnuta literatura podávající informace populárnější formou. Není to myšleno negativně a záměrem není dávat tyto autory na nižší úroveň, než jsou orientalisté. Hlavní kritérium bylo předně sestavit knihy, které doporučuje Univerzita Karlova svým studentům nebo širší veřejnost, které chce téma islámu pojmout seriozně.


Databáze je rozdělena přibližně na 30 tématických oblastí. Většina knih jsou monografie zabývající se jedním tématem a dle toho je vždy zvolena konkrétní kategorie, některé knihy (př. Duchovní cesty islámu od L. Kropáček) je těžké jednotně charakterizovat, a proto můžete nalézt jeden titul pod více kategoriemi.


Udržet si objektivitu je samozřejmě obtížná věc, obzvlášť v případě tématu, jež se neustále objevuje v mediích, což islám bezesporu je. „Vyváženost“ jakým byly knihy shromážděny nebude vyhovovat všem, přesto byla částečně serióznost zachována použitím původní anotace nebo text z úvodu knih, ve výjimečných případech byla anotace dopsána, jedná se ale z celé databáze jen o malé množství (cca 10 z 200 titulů).

Vyhledávání


Pro vyhledávání knih, autorů nebo určitých hesel můžete použít vyhledávač vlevo, zcela v rohu blogu nebo přímo v textu databáze pomocí Ctrl+F. Tituly jsou rozděleny do základních kategorií, které by měly vyhledávaní ulehčit.

: Knihy : Qur´an : Korán :


=====================================================

: Knihy : Islam : Teologie :


"Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu" Libor Čech

"Wásitské vyznání" Ibn Tajmíja (Academia, 2013)


"Dvojí tvář islámské charity" Ondřej Beránek a Pavel Ťupek (CDK, 2008)


"Šaría – úvod do islámského práva" Jan Potměšil (GRADA, 2012)


"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" al-Ghazálí

"Základy islámského práva" Petr Osina (Leges, 2012)


"Islámská ekonomie a bankovnictví" Gabriela WEBEROVÁ BABULÍKOVÁ (Dar Ibn Rushd, 2001)


"Moderní islám, díl I." Luboš Kropáček (Praha 1971)

"Moderní islám, díl II." Luboš Kropáček (Praha 1972)

"Duchovní cesty islámu" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1993)

"Islám a západ : historická paměť a současná krize" Luboš Kropáček (Vyšehrad 2002)

"Blízký východ na přelomu tisíciletí" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1999)

"Zachránce bloudícího" Abú Hámid al-Ghazzálí (Vyšehrad 2005)

"Islámský fundamentalismus" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1996)

"Súfismus : dějiny islámské mystiky" Luboš Kropáček (Vyšehrad 2008)

"Cesta k prameni : fatwy islámských učenců..." (Orientální ústav, 2003)

"Džihád : islámské koncepce šíření víry" Miloš Mendel

"Islám, dialog a občanská společnost" Mohammad Chátamí (Praha, 2001)

"Muhammad" Ivan Hrbek / Karel Petráček (Orbis, 1967)

"O Koránu" Bruce Lawrence

"Kříž a půlměsíc" Richard Fletcher

"Variace na Korán : islám v diaspoře" (Orientální ústav, 1999)

"Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti" Bronislav Ostřanský (OÚ, 2005)

"Apokalypsa v islámu" Jean-Pierre Filiu (Volvox Globator, 2011)

"Hidžra" Miloš Mendel (Orientální ústav 2006): Knihy : Islam : Historie :

a) Chronologický popis islámských dějin
 

"Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost" Albert Hourani (NLN, 2010)

b) Knihy : Španělsko : Al-Andalus :c) Islámské dějiny a detailní rozbor určitých období a témat

"Dějiny islámského světa ve 20. století" Reinhard Schulze (Atlantis, 2002)


"Duchovní cesty islámu" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1993)


"Islám a západ : historická paměť a současná krize" Luboš Kropáček (Vyšehrad 2002)


"Moderní islám, díl I." Luboš Kropáček (Praha 1971)


"Moderní islám, díl II." Luboš Kropáček (Praha 1972)


"Blízký východ na přelomu tisíciletí" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1999)


"Variace na Korán : islám v diaspoře" (Orientální ústav, 1999)


"Súfismus : dějiny islámské mystiky" Luboš Kropáček (Vyšehrad 2008)


"Muhammad" Ivan Hrbek / Karel Petráček (Orbis, 1967)


"African Muslims in Antebellum America" Allan D. Austin (1997)


"Dějiny Afriky", díl. I. a II. Ivan Hrbek (Praha. 1966)


"Džihád : islámské koncepce šíření víry" Miloš Mendel


"Nad arabskými rukopisy" I.J.Kračkovskij


"Kříž a půlměsíc" Richard Fletcher


"Arabské správy o Slovanoch: (9.-12. storočie)" Ján Pauliny (Bratislava 1999)


"Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorocích (Islámské mýty a legendy)" Abú al-Hasan al-Kisáí (Tatran, 1980)


"Zprávy o synoch času" Ibn Challikán (Tatran, 1967)


"Objevení Arábie" Ján Pauliny (Mladé letá, 1983)


"Život v ríši kalifov" Ján Puliny (Bratislava 1972)


"Úvod do dějin islámských zemí" Eduard Gombár (Najáda, 1994)


"Moderní dějiny islámských zemí" Eduard Gombár (Karolinum, 1999)


"DURAID BEN AS-SIMMA: Obraz středního Hidžázu na úsvitě islamu, díl první" Rudolf Růžička 


"DURAID BEN AS-SIMMA: Obraz středního Hidžázu na úsvitě islamu, díl druhý a třetí" Rudolf Růžička (ČAVU, 1930)


"Islám - Víra * Kultura * Dějiny" Paul Lunde (Knižní klub, 2004)


"ISLÁM" Karen Armstrongová (Slovart, 2008)


"Islám – Ideál a skutečnost" A. Křikavová, M. Mendel, Z. Müller, V. Dudák (Panorama, 1990)


"Svět islámu: Dějiny a kultura" Felix Tauer (Vyšehrad, 1984)


"Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády" Věra Exnerová (Karolinum, 2008)


=====================================================

: Knihy : Islam : Encyklopedie


"Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti" Bronislav Ostřanský (Libri, 2009)


"Encyklopedie blízkovýchodního terorismu" M.Čejka (2007)


"Islám - Víra * Kultura * Dějiny" Paul Lunde (Knižní klub, 2004)


The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (Oxford University Press, 1995)


=====================================================


: Knihy : Islam : Literatura :


Překlady z jazyků islámského Předního východu" Karel Petráček (1984)


"Literatury severní Afriky : Alžírsko, Tunisko, Maroko, Lybie" Svetozár Pantůček (Panorama, 1978)


"Dějiny perské a tádžické literatury" Jan Rypka (ČSAV, 1956)


"Z průpovědí arabských" Zuzana Kudláčková (Litera Proxima 2011)


"Svět klasické arabské literatury" Jaroslav Oliverius (Atlantis, 1995)

: Knihy : Muslimsko-židovské vztahy :

"Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku" (Academia, 2013)

"Výběr z korespondence" Maimonides (Academia, 2010)

"Maimonides – život a dílo" Joel L. Kraemer (Bergman, 2010) 

Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu" J.Šedinová (Academia, 2011)


"Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku"

D. Boušek, Ibn Hazm, S. al al-Magribí (Academia, 2013) 

=====================================================

: Knihy : Překlady : Arab./Pers. :


(Další ukázky arabských a perských překladů jsou v kategoriích

"Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorocích (Islámské mýty a legendy)" Abú al-Hasan al-Kisáí (Tatran, 1980)


"Zprávy o synoch času" Ibn Challikán (Tatran, 1967)


"Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky" Bronislav Ostřanský (Orientální ústav, 2004)


"Živý syn Bdícího" Abu Bakr Ibn Tufajl (Praha 1957)


"Volání hrdličky" Taha Husajn


"Růžová zahrada" Mušarrifuddín ibn Muslihuddín Sa’dí (Praha 1954)


"Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky" Usáma Ibn Munkiz, 1971


"Naučení korunnímu princi aneb čtyři rozpravy" Nizámí Aruzí 


"Kniha rad" Kajlá´ús


"Kniha lakomců" Al-Džáhiz


"Příběhy čtyř dervíšů" Mír Amman z Díllí (Mladá fronta 1963)


"Země : Egyptský román" Abdarrahmán aš-Šarkáwí (Praha 1958)


"Kniha dní" Taha Husain


„Návrat do Hajfy" Ghassán Kanafání (povídka) přel. Ivan Hrbek


"Tulip in The Desert" Muhammad Iqbal


"Poselství z Východu" Muhammad Ikbál (Nakl.CSAV, 1960)


"Hlas karavanního zvonku" Muhammad Ikbál (Odeon, 1977)


"Zachránce bloudícího" Abú Hámid al-Ghazzálí (Vyšehrad 2005)


"Africké léto" Mohammed Dib


"Jarní zahrada" Abdurrahmán Džámí, překl. Jan Marek (Praha, 1957)


"Abú Alí Ibn Síná Avicenna - Z díla" Věra Kubíčková a Karel Petráček (SNKLHU, 1954)


"Čas království a říší Mukaddima" Ibn Chaldún (Odeon, 1972)


"Rýžoviště zlata a doly drahokamů" Abu l-Hasan ’Alí ibn Husain al-Mas’údí (Odeon, 1983)


"Cesty po Africe, Asii a Evropě..." Ibn Battuta (Odeon, 1961) 


"Křížové výpravy očima arabských kronikářů" Francesco Gabrieli (Argo, 2010)

=====================================================


: Knihy : Islam : ČR :


„České země ve stínu půlměsíce“ Tomáš Rataj

"Islám v srdci Evropy" Miloš Mendel, Tomáš Rataj, Bronislav Ostřanský (Academia, 2007)


"Islám v českých zemích" Denisa Červenková, Albert-Peter Rethmann (Vyšehrad, 2009)


"Islám v médiích" Lucie Sedláčková (Nakladatelství Bor, 2010)


"Islám a české země" Miloš Mendel, Jiří Bečka (Votobia, 1998)


"KDO BYL KDO Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté" (Libri, 1999)


=====================================================


: Knihy : Islam : Evropa :


„České země ve stínu půlměsíce“ Tomáš Rataj

"Islám v srdci Evropy" Miloš Mendel, Tomáš Rataj, Bronislav Ostřanský (Academia, 2007)


"Islám v českých zemích" Denisa Červenková, Albert-Peter Rethmann (Vyšehrad, 2009)


Západ a islamismus: Střet civilizací nebo dialog kultur?" Pavel Barša (CDK, 2001) 


"Islám v médiích" Lucie Sedláčková (Nakladatelství Bor, 2010)


"Islám a české země" Miloš Mendel, Jiří Bečka (Votobia, 1998)


"Antialkorán" Václav Budovec z Budova (Odeon, 1989)


=====================================================


: Knihy : Nation Of Islam :
viz databaze afroamericka literatura=====================================================

: Knihy : Islam : USA
viz databaze afroamericka literatura=====================================================


: Knihy : Books on Malcolm X
viz databaze afroamericka literatura


=====================================================


: Knihy : Islam : Politika :


"Milníky na cestě" Sajjid Qutb (Academia, 2013)

"Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu" Mansoor Maitah

"Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě" Mansoor Maitam

"Saúdská Arábie mezi tradicemi a moderností" Ondřej Beránek (2007)

"Dějiny islámského světa ve 20. století" Reinhard Schulze (Atlantis, 2002)


"Pojednání o politice" Nizámolmolk (Academia, 2011)

"Moderní islám, díl II." Luboš Kropáček (Praha 1972)


"Moderní islám, díl I." Luboš Kropáček (Praha 1971)


"Duchovní cesty islámu" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1993)


"Islám a západ : historická paměť a současná krize" Luboš Kropáček (Vyšehrad 2002)


"Blízký východ na přelomu tisíciletí" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1999)


"Islámský fundamentalismus" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1996)


"Islám a západ : historická paměť a současná krize" Luboš Kropáček (Vyšehrad 2002)


"Blízký východ na přelomu tisíciletí" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1999)


"Cesta k prameni : fatwy islámských učenců..." Orientální ústav, 2003


"Variace na Korán : islám v diaspoře" Orientální ústav, 1999

"Džihád : islámské koncepce šíření víry" Miloš Mendel

"Islám, dialog a občanská společnost" Mohammad Chátamí (Praha, 2001)

Židé a Arabové (Dialog idejí a zbraní) – Miloš Mendel

"Kmeny a klany v arabské politice" Eduard Gombár (KAROLINUM, 2004)

"Dramatický půlměsíc : Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace" Eduard Gombár (KAROLINUM, 2001)

"Kmeny a klany v arabském Maghribu" Eduard Gombár (KAROLINUM 2007)

"Apokalypsa v islámu" Jean-Pierre Filiu (Volvox Globator, 2011)

"Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden" Bruce Lawrence (Verso 2005)

"Hidžra" Miloš Mendelm (Orientální ústav 2006)

"Islámská výzva" Miloš Mendel (Atlantis 1994)

"Orientalismus : západní koncepce Orientu" Edward W. Said (Paseka, 2008)

"Válka v srdci islámu" Gilles Kepel (Karolinum, 2006)

"Boží pomsta - Křesťané, židé a muslimové" Gilles Kepel (Atlantis, 1996)


=====================================================


: Knihy : Islam : Poezie :

"Tulip in The Desert" Muhammad Iqbal

"Poselství z Východu" Muhammad Ikbál (Nakl.CSAV, 1960)

"Poselství z Východu" Muhammad Ikbál, grafická úprava a ilustrace: Miloslava Troupa

"Hlas karavanního zvonku" Muhammad Ikbál (Odeon, 1977)

"Básníci pouště" Karel Petráček (Praha, 1977)

"Cestou karavan" přel. Karel Petráček (Praha , 1975)

"Zelená Lampa Poezie" Karel Petráček (Praha, Odeon, 1974)

"Džbán žízně" Karel Petráček (Praha, 1966)

"U studny Zemzem" Karel Petráček, Věra Kubíčková (Praha, 1954)

"DURAID BEN AS-SIMMA: Obraz středního Hidžázu na úsvitě islamu, díl první" Rudolf Růžička (ČAVU, 1925)

"DURAID BEN AS-SIMMA: Obraz středního Hidžázu na úsvitě islamu, díl druhý a třetí" Rudolf Růžička (ČAVU, 1930) 


"Národní epika bosenských mohamedánů. Díl 1 a 2" Josef Holeček


"Pevná pouta - moje náruč bílá: ... poezie bosenských a hercegovských muslimů"


"Tři zvonečky: Arabské lid. ukolébavky a říkadla" Karel Petráček a Věra Kubíčková

=====================================================: Knihy : Islam : Filosofie


"Středověká filosofie: Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie" Alain De Libera


"Středověká filozofie" Vasilij Vasiljevič Sokolov


"Středověká islámská a židovská filosofie" Egon Bondy (Vokno, 1995)


"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" al-Ghazálí


"Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie" Ibn Rušd (Academia, 2012) 

Muhammad Iqbál "Dunya" (ukázka I.)

"Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu" Muhammad Iqbal (ukázka II.)

"Stížnost a odpověď na stížnost" Muhammad Iqbal (ukázka III.)

"Kniha o věčnosti" Muhammad Iqbál (ukázka IV.)

"The Formation of Arab Reason" Mohammad Abed al-Jabri (2011)

"Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought" Mohammad Abed al-Jabri (2009)

"Arab-Islamic Philosophy" Mohammad Abed al-Jabri (1999)

"Introduction a la critique de la raison arabe" Mohammad Abed al-Jabri (1982)

"La raiason politique en Islam" Mohammed Abed Al-Jabri

"Moderní islám, díl II." Luboš Kropáček (Praha 1972)

"Moderní islám, díl I." Luboš Kropáček (Praha 1971)

"Živý syn Bdícího" Abu Bakr Ibn Tufajl (Praha 1957)

"Poselství z Východu" Muhammad Ikbál, grafická úprava a ilustrace: Miloslava Troupa

"Hlas karavanního zvonku" Muhammad Ikbál (Odeon, 1977)

Alija Izetbegovič "Úmysl a čin" (ukázka I.)

Alija Izetbegovič "Role islámu ve světě" (ukázka II.)

Alija Izetbegovič "Stvoření a evoluce" (ukázka III.)

Alija Izetbegovič "Umění a věda" (ukázka IV.)

"Velké postavy východního myšlení" Ian P. McGreal (Prostor, 1998) 


Psychologie d’Ibn Sina – D’apres son oeuvre Aš-šifa’ I. "arabic" (CSAV, 1956)

Psychologie d’Ibn Sina – D’apres son oeuvre Aš-šifa’ II. "Français" (CSAV, 1956)  


"Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu" Muhammad Iqbál (Pakistan, 2003)


=====================================================


: Knihy : Islam : Súfismus :


"Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ’Arabího" Henry Corbin (Malvern, 2010)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" al-Ghazálí

"Súfismus : dějiny islámské mystiky" Luboš Kropáček (Vyšehrad 2008)

"Džaláleddín Balchí Rúmí: Masnaví" Jiří Bečka, 1994

"Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky" Bronislav Ostřanský (Orientální ústav, 2004)

"Hledání skrytého pokladu" Bronislav Ostřanský (Orientální ústav, 2008)


=====================================================

 : Muhammad Iqbál :

"Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu" Muhammad Iqbál (Pakistan, 2003)

Muhammad Iqbál "islámské náboženské myšlení" (ukázka V.)

"Tulip in The Desert" Muhammad Iqbal

"Poselství z Východu" Muhammad Ikbál (Nakl.CSAV, 1960)

"Poselství z Východu" Muhammad Ikbál, grafická úprava a ilustrace: Miloslava Troupa

"Hlas karavanního zvonku" Muhammad Ikbál (Odeon, 1977)

Muhammad Iqbál "Dunya" (ukázka I.)

"Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu" Muhammad Iqbal (ukázka II.)

"Stížnost a odpověď na stížnost" Muhammad Iqbal (ukázka III.)

"Kniha o věčnosti" Muhammad Iqbál (ukázka IV.)


=====================================================

: Knihy : Mohammed Abed Al-Jabri :

"The Formation of Arab Reason" Mohammad Abed al-Jabri (2011)

"Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought" Mohammad Abed al-Jabri (2009)

"Arab-Islamic Philosophy" Mohammad Abed al-Jabri (1999)

"Introduction a la critique de la raison arabe" Mohammad Abed al-Jabri (1982)

"La raiason politique en Islam" Mohammed Abed Al-Jabri


=====================================================


: Knihy : Ibn Sína - Avicenna :

"Abú Alí Ibn Síná Avicenna - Z díla" Věra Kubíčková a Karel Petráček (SNKLHU, 1954)

Psychologie d’Ibn Sina – D’apres son oeuvre Aš-šifa’ I. "arabic" (CSAV, 1956)

Psychologie d’Ibn Sina – D’apres son oeuvre Aš-šifa’ II. "Français" (CSAV, 1956)

"Abú Alí Ibn Sína" N.M. Madžidov, A.A. Kadyrov (Avicennum, 1988)

"Kniha definic" Ibn Sína / Avicenna (Státní nakladatelství politické literatury, 1954)

"Avicenna : historická studie" Ivan Bogdanov (Avicenum, 1978)

"Metafyzika jako věda : Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi" Marek Otisk (Filosofia, 2006)


=====================================================


: Knihy : Palestina :


"Nebudu nenávidět" Izzeldin Abuelaish (Host, 2014)

In Pictures: INTO THE PROMISED LAND by J.C.Tordai

"INTO THE PROMISED LAND" Harvey Morris, J.C.Tordai (1991)

"Čí je země zaslíbená" Colin Chapman (2003)

"Dlouhá cesta k míru: Bill Clinton a Blízký východ" Lucie Hindlsová (2004)

"Izrael a Palestina" M.Čejka (2008)

"Encyklopedie blízkovýchodního terorismu" M.Čejka (2007)

"Náboženství v boji o Palestinu" Miloš Mendel

"Palestinská otázka" Josef Muzikář a kol. (Academia, 1983)

Interview: Jindřich Havlík a jeho kniha "Návštěvou ve Svaté zemi"

Židé a Arabové (Dialog idejí a zbraní) – Miloš Mendel

„Návrat do Hajfy" Ghassán Kanafání (povídka) přel. Ivan Hrbek


=====================================================

: Knihy : Islam : Beletrie :

"Nebudu nenávidět" Izzeldin Abuelaish (Host, 2014)


"Příběhy čtyř dervíšů" Mír Amman z Díllí (Mladá fronta 1963)

"Země : Egyptský román" Abdarrahmán aš-Šarkáwí (Praha 1958)

"Kniha dní" Taha Husain

"Volání hrdličky" Taha Husajn 


"I Saw Ramallah" Mourid Barghouti (Bloomsbury, 2005)


=====================================================: Knihy : edice : Světová četba :

"Volání hrdličky" Taha Husajn

"Růžová zahrada" Mušarrifuddín ibn Muslihuddín Sa’dí (Praha 1954)

Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky - Usáma Ibn Munkiz, 1971

"Naučení korunnímu princi aneb čtyři rozpravy" Nizámí Aruzí 

"Kniha rad" Kajlá´ús


"Kniha lakomců" Al-Džáhiz

=====================================================


Knihy : edice : Živá díla minulosti :

"Živý syn Bdícího" Abu Bakr Ibn Tufajl (Praha 1957)

"Abú Alí Ibn Síná Avicenna - Z díla" Věra Kubíčková a Karel Petráček (SNKLHU, 1954)

"Čas království a říší Mukaddima" Ibn Chaldún (Odeon, 1972)

"Rýžoviště zlata a doly drahokamů" Abu l-Hasan ’Alí ibn Husain al-Mas’údí (Odeon, 1983)

"Cesty po Africe, Asii a Evropě..." Ibn Battuta (Odeon, 1961) 


=====================================================


: Knihy : Islam : Válečné konflikty :
(viz také kategorie "Knihy : Palestina")

"Srebrenica" J.W.Honig, N.Both=====================================================Souvisejicí kategorie :

: Islám : Islam : الإسلام :